РЕГЛАМЕНТ Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України

21.11.2014

 

CХВАЛЕНО

 

Протокол засідання

Громадської ради при

Державній інспекції навчальних

закладів України

29.09.2014 № 3

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Громадської ради

при Державній інспекції навчальних закладів України

 

Загальні положення

1. Регламент Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України (далі — Регламент) розроблено на основі Положення про Громадську раду при Державній інспекції навчальних закладів України.

2. Регламент регулює організаційні питання діяльності Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України (далі — Громадська рада).

3. Регламент схвалюють на засіданні Громадської ради.

 

Планування роботи

4. Громадська рада працює за річним планом роботи, що затверджують на засіданні Громадської ради.

5. План роботи Громадської ради формує секретар Громадської ради за пропозиціями голови, заступників голови, членів Громадської ради та постійних комісій Громадської ради (за наявності).

6. Роботу Громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Державної інспекції навчальних закладів України (далі — ДІНЗ), громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні ДІНЗ консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення планують, ураховуючи вимоги відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

7. Планом роботи Громадської ради передбачають такі заходи, як:

-                   чергові засідання Громадської ради;

-                   засідання постійних і тимчасових комісій (у разі створення);

-                   громадська експертиза діяльності ДІНЗ;

-                   громадська антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів;

-                   участь Громадської ради у проведенні ДІНЗ консультацій з громадськістю;

-                   інформування ДІНЗ, громадськості про діяльність Громадської ради;

-                   інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

8. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюють на останньому засіданні Громадської ради поточного року.

9. Члени Громадської ради та постійні комісії (за наявності) подають голові Громадської ради пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради на рік за три тижні до закінчення поточного року.

10. План роботи Громадської ради на рік оприлюднюють на офіційному веб-сайті ДІНЗ та в інший прийнятний спосіб. Секретар Громадської ради електронною поштою надсилає цей план кожному члену Громадської ради.

 

Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

11. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводять один раз на квартал (за потреби — частіше).

Позачергові засідання Громадської ради скликають за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

12. Чергові засідання Громадської ради скликає голова Громадської ради, а за його відсутності — один з його заступників за дорученням голови Громадської ради. Для цього голова Громадської ради узгоджує із секретарем Громадської ради дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного засідання.

Секретар Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб.

Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщують на офіційному веб-сайті ДІНЗ та в інший прийнятний спосіб.

13. Позачергові засідання Громадської ради із зазначенням порядку денного засідання обов’язково скликає голова Громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів Громадської ради. Умотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилають голові Громадської ради. Позачергове засідання Громадської ради проводять не пізніше як у 10-денний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалює голова Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання вимоги про його скликання.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщують на офіційному веб-сайті ДІНЗ.

14. Засідання Громадської ради проводять відкрито. На запрошення голови Громадської ради у засіданнях можуть брати участь особи, які не є членами Громадської ради. Уповноважений представник ДІНЗ бере участь у всіх засіданнях Громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина членів Громадської ради. Перед початком засідання секретар Громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

16. На початку засідання Громадської ради затверджують порядок денний засідання, проект якого готує секретар Громадської ради. Проект порядку денного засідання формують відповідно до плану роботи Громадської ради та на підставі пропозицій членів, постійних та тимчасових комісій Громадської ради (у разі їх створення).

17. Громадська рада має ухвалити рішення з питань порядку денного засідання у такій послідовності:

-                   ухвалення проекту рішення за основу;

-                   розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту, ухваленого за основу;

-                   ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень Громадської ради готують члени Громадської ради або (та) постійні чи тимчасові комісії Громадської ради (у разі їх створення) і подають голові Громадської ради не пізніше як за сім днів до початку засідання Громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли голові Громадської ради, слід електронною поштою надіслати кожному члену Громадської ради не пізніше як за три дні до початку засідання Громадської ради.

18. Головує на засіданні голова Громадської ради або за його дорученням один із заступників.

19. За звичайних обставин тривалість засідання Громадської ради становить до трьох годин без перерви. Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або за ініціативою голови засідання. За рішенням Громадської ради тривалість засідання може бути подовжена не більше як на одну годину.

20. Рішення Громадської ради ухвалюють відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови засідання. Голоси підраховує голова, якщо не прийнято іншого рішення Громадської ради перед початком голосування. В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирають членів лічильної комісії. Рішення Громадської ради підписує голова та секретар засідання.

21. Під час засідання Громадської ради секретар Громадської ради складає протокол.

22. Рішення з організаційних питань Громадська рада може ухвалювати шляхом електронних консультацій між членами Громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та секретар Громадської ради. Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

-                   надсилання членам Громадської ради проекту рішення;

-                   установлення терміну надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

-                   узагальнення пропозицій та зауважень;

-                   підготовку та надсилання остаточного рішення членам Громадської ради;

-                   голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанта проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту.

У разі застосування такої форми ухвалення рішення слід опитати кожного члена Громадської ради. Рішення вважають прийнятим за умови голосування за нього не менше як половини складу Громадської ради.

 

Організація роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп Громадської ради

23. На першому засіданні Громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій, їх кількість та тематичну спрямованість.

24. Тимчасові комісії, експертні групи можуть бути створені рішенням Громадської ради за потреби. Зазвичай тимчасові комісії, експертні групи створюють для підготовки окремих питань, що розглядатимуть на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради. Тимчасові комісії, експертні групи створюють на визначений період часу.

25. До складу постійних та тимчасових комісій, експертних груп можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням. Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники ДІНЗ, інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу (за згодою їх керівників).

26. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводять за потреби.

27. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводять відкрито.

28. Постійну (тимчасову) комісію очолює голова, якого обирають шляхом голосування членів Громадської ради, які входять до складу комісії, з подальшим затвердженням на засіданні Громадської ради. З-поміж членів комісії обирають секретаря, який організовує документообіг.

 

Взаємовідносини Громадської ради з ДІНЗ

29. Голова Громадської ради може брати участь у засіданні колегії ДІНЗ.

30. Громадська рада щороку готує та подає ДІНЗ пропозиції до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції попередньо розглядають та затверджують на засіданні Громадської ради.

31. Громадська рада може подати ДІНЗ пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені Орієнтовним планом проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції від імені Громадської ради подає її голова на підставі рішення Громадської ради чи однієї з постійних комісій Громадської ради.

32. Голова Громадської ради обов’язково інформує ДІНЗ про ухвалені Громадською радою рішення.

 

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності ДІНЗ, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів 

33. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності ДІНЗ, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

34. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності ДІНЗ України, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюють лише на засіданнях Громадської ради на підставі пропозицій, внесених членами Громадської ради.

35. Для проведення громадської експертизи діяльності ДІНЗ, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням Громадської ради можуть утворювати тимчасову експертну групу (комісію), до складу якої за згодою залучають членів Громадської ради та представників інших інститутів громадянського суспільства.

36. Результати проведення громадської експертизи діяльності ДІНЗ, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням обов’язково мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.

 

Порядок висвітлення діяльності Громадської ради

37. На офіційному веб-сайті ДІНЗ обов’язково розміщують Положення про Громадську раду при Державній інспекції навчальних закладів України, Регламент, плани роботи Громадської ради, інформацію про рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність, інформацію про склад Громадської ради, зокрема й керівний. В інших засобах масової інформації таку інформацію розміщують за можливості.

38. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджують на засіданні Громадської ради.

39. Офіційну інформацію про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайті ДІНЗ розміщує секретар Громадської ради за погодженням з головою Громадської ради.

40. У разі взаємодії із засобами масової інформації офіційну позицію Громадської ради може висловлювати голова, заступники голови Громадської ради або за їх дорученням уповноважені члени Громадської ради.

У всіх інших випадках члени Громадської ради під час взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

Голова Громадської ради під час взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні позиції Громадської ради має послуговуватися лише рішеннями Громадської ради. У всіх інших випадках голова Громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію Громадської ради.

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську раду при Державній інспекції навчальних закладів України

20.11.2014

 

ПОГОДЖУЮ                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної інспекції                                                                     голова Громадської ради при Державній інспекції                                            навчальних закладів України                                                                 навчальних закладів України   

__________      Дудник Ю. П.                                                                    __________       Петрович В. С.

29.09.2014                                                                                                      29.09.2014

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду

при Державній інспекції навчальних закладів України

 

1. Громадська рада при Державній інспекції навчальних закладів України (далі — Громадська рада) є постійним колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для налагодження ефективної взаємодії Державної інспекції навчальних закладів України з громадськістю.

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, а також Положенням про Громадську раду при Державній інспекції навчальних закладів України (далі — Положення).

Положення схвалюють на засіданні Громадської ради, затверджує голова Громадської ради та погоджує голова Державної інспекції навчальних закладів України (далі — ДІНЗ).

3. Основними завданнями Громадської ради є:

3.1. Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами.

3.2. Здійснення громадського контролю за діяльністю ДІНЗ.

3.3. Сприяння врахуванню ДІНЗ громадської думки під час реалізації державної політики щодо компетенції та повноважень ДІНЗ.

3.4забезпечення участі громадян, інститутів громадянського суспільства в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю ДІНЗ.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Готує та подає ДІНЗ пропозиції до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом.

4.2. Готує та подає ДІНЗ пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю.

4.3. Подає ДІНЗ обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи ДІНЗ.

4.4. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, розроблених ДІНЗ.

4.5. Здійснює громадський контроль за врахуванням ДІНЗ пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ДІНЗ нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

4.6. Інформує обов’язково громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті ДІНЗ та в інший прийнятний спосіб.

4.7. Збирає, узагальнює та подає ДІНЗ інформацію про пропозиції громадських організацій щодо розв’язання питань, які стосуються компетенції та повноважень ДІНЗ і мають важливе суспільне значення.

4.8. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку сфери освіти, що стосуються здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів України.

4.9. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:

5.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо).

5.2. Залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

5.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи.

5.4. Отримувати в установленому порядку від ДІНЗ, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради.

5.5. Отримувати від ДІНЗ проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, у яких розміщена ДІНЗ.

6. До складу Громадської ради обирають представників громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

7. Склад Громадської ради формують на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Громадської ради визначають установчими зборами.

Строк повноважень складу Громадської ради — два роки.

До складу Громадської ради обирають не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу Громадської ради ДІНЗ утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

Якщо при ДІНЗ вже утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, зокрема й ті, які є членами діючої Громадської ради, та ДІНЗ.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів ДІНЗ обов’язково оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подають заяву в довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додають такі документи, як:

-                   рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено установчими документами цього інституту, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (за наявності);

-                   біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

-                   копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

-                   звіт про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв припиняють. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та за потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що повідомляють на офіційному веб-сайті ДІНЗ та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з-поміж учасників цих зборів обирають голову та секретаря зборів, членів лічильної комісії, заслуховують інформацію про результати діяльності Громадської ради, що діяла при ДІНЗ до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

ДІНЗ оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протокол установчих зборів, відомості про склад Громадської ради.

9. ДІНЗ затверджує склад Громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство в Громадській раді припиняють на підставі рішення Громадської ради в разі:

10.1. Систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази).

10.2. Повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено установчими документами цього інституту, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді.

10.3. Скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради.

10.4. Неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним.

10.5. Подання членом Громадської ради відповідної заяви.

11. Громадську раду очолює голова, якого обирають з-поміж членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради має двох заступників, яких обирають з-поміж членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування.

Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства, а також виникнення підстав, передбачених цим Положенням.

12. Голова Громадської ради:

12.1. Організовує діяльність Громадської ради.

12.2. Скликає та організовує підготовку та проведення засідань Громадської ради.

12.3. Підписує документи від імені Громадської ради.

12.4. Представляє Громадську раду в Кабінеті Міністрів України, центральних і місцевих органах виконавчої влади, об’єднаннях громадян, органах місцевого самоврядування, засобах масової інформації.

12.5. Може брати участь у засіданнях колегії ДІНЗ.

13. Функції секретаря Громадської ради може виконувати як член Громадської ради так і працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю ДІНЗ, який не є членом Громадської ради.

Рішення про обрання секретаря Громадської ради приймають на установчих зборах.

14. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводять за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можна скликати за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання Громадської ради оформлюють протоколом.

Пропозиції до порядку денного чергового засідання мають право вносити голова, заступники голови, інші члени Громадської ради, а також керівництво ДІНЗ.

Проект порядку денного засідання Громадської ради готує її секретар на підставі отриманих пропозицій.

Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

За відсутності на засіданні член Громадської ради може письмово делегувати свій голос іншому члену Громадської ради або спеціально уповноваженій особі, про що має заздалегідь повідомити у письмовій формі секретаря Громадської ради, який після отримання такого повідомлення інформує про це голову Громадської ради.

Засідання Громадської ради веде її голова, а за його відсутності — один із заступників за дорученням голови Громадської ради.

Протокол засідання Громадської ради підписує її голова, а за його відсутності — один із його заступників, та секретар Громадської ради.

Засідання Громадської ради проводять відкрито.

У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник ДІНЗ.

За запрошенням голови Громадської ради в її засіданнях можуть брати участь особи, які не є членами Громадської ради.

15. Рішення Громадської ради, ухвалені в ході засідання, приймають відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, та фіксують у протоколі. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови засідання.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду ДІНЗ.

Рішення ДІНЗ, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у 10-денний строк після його прийняття обов’язково доводять до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті ДІНЗ та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада інформує ДІНЗ та громадськість про свою роботу шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-сайті ДІНЗ та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про роботу Громадської ради.

17. Забезпечення Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи та проведення засідань здійснює ДІНЗ.

18. Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

 

СХВАЛЕНО:

Протокол засідання Громадської ради

29.09.2014 № 3

 

Протокол № 4 засідання Громадської ради при ДІНЗ України

17.11.2014

 

Протокол № 4 засідання Громадської ради при ДІНЗ України

 

 

ПРОТОКОЛ

 

12.11.2014 № 4

 

м. Київ

 

засідання Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України

 

Голова — Петрович В. С.

Секретар — Омельяненко Н.В.

 

Присутні: 5 членів Громадської ради: Биковська О. В., Булгаков В. А., Мосякова І. Ю., Омельяненко Н. В., Петрович В. С.

 

Запрошені: заступник голови ДІНЗ України Марочкін А. В.,

працівники ДІНЗ України — Вергун Ю. В., Гаращук О. В., Коваленко В. П.

 

На засідання присутній: Фоменко М.М., заступник директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України

 

Порядок денний:

 

 1. Про проект Порядку державного інспектування навчальних закладів місцевими органами управління освітою (доповідач — Вергун Ю.В., заступник начальника управління – начальник відділу інспектування та моніторингу професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів ДІНЗ України).
 2. 2.      Про проект Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та об’єднань (доповідач: Коваленко В. П., головний державний інспектор відділу інспектування та моніторингу загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів Управління контролю за діяльністю загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів).
 3. Про проектні пропозиції Громадської ради до плану роботи ДІНЗ України та Пріоритетні напрями діяльності на 2015 рік (доповідач: Гаращук О.В., Уповноважена особа ДІНЗ України в Громадській раді при ДІНЗ України, завідувач сектору взаємодії з громадськістю та ЗМІ і міжнародного співробітництва відділу організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом ДІНЗ України).
 4. Про формування та обговорення плану роботи Громадської ради при ДІНЗ України на 2015 рік та пропозицій до Орієнтовного плану ДІНЗ України щодо проведення консультацій з громадськістю у 2015 році (доповідач: Гаращук О.В., Уповноважена особа ДІНЗ України в Громадській раді при ДІНЗ України, завідувач сектору взаємодії з громадськістю та ЗМІ і міжнародного співробітництва відділу організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом ДІНЗ України).
 5. Про План заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні Державної інспекції навчальних закладів України на 2015 рік (доповідач: Гаращук О.В., Уповноважена особа ДІНЗ України в Громадській раді при ДІНЗ України, завідувач сектору взаємодії з громадськістю та ЗМІ і міжнародного співробітництва відділу організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом ДІНЗ України).
 6. Про звіт роботи Громадської ради при ДІНЗ України за 2014 рік (доповідач: Петрович В. С., голова Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України)
 7. 7.      Різне.

 

Порядок денний засідання затверджено.

 

Голосування:

«за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

 

Із вітальним вступним словом виступив Марочкін А. В., заступник голови ДІНЗ України, який подякував Громадській раді за роботу у 2014 році. Також він акцентував увагу присутніх на питаннях, які винесені на громадське обговорення,  та розповів про позицію ДІНЗ України щодо перевірок навчальних закладів, зокрема, що мають бути єдині форми фіксації результатів перевірок, що основним завданням має бути допомога навчальному закладу у розв’язанні різних питань.

Петрович В. С., голова Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України, запропонував регламент виступів: для доповіді — до 5 хв., для виступів — до 2 хв., для довідок — до 2 хв.

 

Голосування:

«за» – 5, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

 

1. СЛУХАЛИ:

Вергуна Ю. В., який поінформував про результати засідань робочої групи, яка працювала над проектом, та акцентував увагу присутніх на необхідності уніфікації процедури проведення перевірок, затвердження форм різних документів, щоб уникнути непорозумінь на місцях. Також він ознайомив з новим проектом документа, який регламентує порядок державного інспектування. Особливу увагу звернув на те, що змінено назву документа.

 

ВИСТУПИЛИ:

Омельяненко Н. В., яка подякувала за розроблення проекту Порядку державного інспектування навчальних закладів місцевими органами управління освітою та зауважила, що у ньому чітко визначені права та обов’язки як тих, хто перевіряє й тих, кого перевіряють.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Рекомендувати ДВНЗ України проект Порядку державного інспектування навчальних закладів місцевими органами управління освітою розмістити на офіційному сайті для громадського обговорення.

1.2. Результати громадського обговорення розглянути на засіданні Громадської ради при ДІНЗ України, січень 2015 року.

 

Голосування:

«за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

2. СЛУХАЛИ:

Коваленка В. П., який ознайомив присутніх з проектом Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та об’єднань та акцентував увагу на суттєвих змінах, у порівнянні з порядком, відповідно до якого проводилася державна атестація, зокрема, спрощено процедуру проведення державної атестації, за результатами заклад буде визнано атестованим або не атестованим тощо.

 

ВИСТУПИЛИ:

Марочкін А. В., який зазначив, що у ДІНЗ України незабаром відбудеться Колегія, на якій розглянуть проект цього документа і що всебічна й продуктивна співпраця з громадськими організаціями допоможе у прийнятті правильних рішень.

Петрович С. В. зазначив, що необхідно врахувати порядок подання апеляції, зокрема, хто їх має розглядати. Також він запропонував підготувати пропозиції до цього документа.

Омельяненко Н.В. озвучила пропозиції від членів ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» за результатами громадського обговорення.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Членам Громадської ради при ДІНЗ України узагальнити пропозиції за результатами громадського обговорення та подати їх для розгляду ДІНЗ України Підготувати пропозиції громадських організацій, до 17.11.2014.

2.2. Рекомендувати ДІНЗ України вивчити пропозиції за результатами громадського обговорення та ініціювати їх врахування МОН України при затвердженні Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та об’єднань.

 

Голосування:

«за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

3. СЛУХАЛИ:

Гаращук О.В., про проектні пропозиції Громадської ради до плану роботи ДІНЗ України та Пріоритетні напрями діяльності на 2015 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

Петрович В. С., який запропонував інформацію прийняти до відома та організувати обговорення даного питання з членами громадських організацій. Також він відмітив важливість питання міжнародного співробітництва, яке має бути включено до плану роботи ДІНЗ України.

Марочкін А. В., який зазначив, що необхідно ще раз проаналізувати пріоритетність визначення напрямів у Пріоритетних напрямах її діяльності на 2015 рік.

Коваленко В. П., поінформував присутніх про досвід роботи Чехії з питань інспектування.

Фоменко М.М., розповів про актуальні питання вступної компанії та можливі зміни до Закону України «Про вищу освіту». Також він звернув увагу присутніх на фінансовій незалежності ВНЗ і на їх відповідальності за прийняття рішень.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Інформацію Гаращук О. В. прийняти до відома.

3.2. Підготувати пропозиції громадських організацій щодо проектних пропозицій Громадської ради до плану роботи ДІНЗ України та Пріоритетних напрямів діяльності на 2015 рік, до 17.11.2014.

 

Голосування:

«за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

4. СЛУХАЛИ:

Гаращук О.В., про формування та обговорення плану роботи Громадської ради при ДІНЗ України на 2015 рік та пропозицій до Орієнтовного плану ДІНЗ України щодо проведення консультацій з громадськістю у 2015 році.

ВИСТУПИЛИ:

Омельяненко Н.В., яка запропонувала проект плану роботи Громадської ради при ДІНЗ України на 2015 рік та пропозицій до Орієнтовного плану ДІНЗ України щодо проведення консультацій з громадськістю у 2015 році взяти за основу та організувати громадське обговорення.

Булгаков В. А. підняв питання щодо подальшого функціонування ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.

Фоменко М.М. розповів про проведення регіональних нарах з питань вступної компанії та про дії МОН України щодо врегулювання актуальних питань.

Марочкін А. В. наголосив на важливості інспектування ВНЗ, особливо тих, у діяльності яких виявлено суттєві порушення.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Інформацію Гаращук О.В.. прийняти до відома.

4.2. Членам Громадської ради при ДІНЗ України організувати громадське обговорення плану роботи Громадської ради при ДІНЗ України на 2015 рік та пропозицій до Орієнтовного плану ДІНЗ України щодо проведення консультацій з громадськістю у 2015 році, узагальнені результатами громадського обговорення подати для розгляду ДІНЗ України, до 01.12.2014.

 

Голосування:

«за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

5. СЛУХАЛИ:

Гаращук О.В., про План заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні Державної інспекції навчальних закладів України на 2015 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

Петрович С.В., який запропонував більш детально ознайомитися з даним документом, за потреби сформувати пропозиції та направити ДІНЗ України.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Інформацію Гаращук О. В. прийняти до відома.

 

Голосування:

«за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

6. СЛУХАЛИ:

Петровича В. С., який прозвітував про результати роботи Громадської ради при ДІНЗ України за 2014 рік.

 

ВИСТУПИЛИ:

Гаращук О.В., яка озвучила кількість проведених заходів та кількість обговорених питань на засіданнях Громадської ради.

Булгаков В. А., який запропонував підтримати кандидатуру.

Марочкін А. В. подякував членам Громадської ради за роботу у 2014 році.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Вважати роботу Громадської ради при ДІНЗ України у 2014 році задовільною.

6.2. Членам Громадської ради при ДІНЗ України інформувати членів громадських організацій про роботу Громадської ради при ДІНЗ України у 2014 році, до 10.01.2015.

 

Голосування:

«за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

7. СЛУХАЛИ:

Петровича В. С., який запропонував на розгляд проект посвідчення члена Громадської ради та проект бланку листа Громадської ради.

 

ВИСТУПИЛИ:

Гаращук О.В., яка запропонувала затвердити проект посвідчення та проект бланку листа Громадської ради.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1. Затвердити проект посвідчення члена Громадської ради та проект бланку листа Громадської ради.

 

Голосування:

«за» – 5, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

 

Голова Громадської ради ______________________________В. С. Петрович

Секретар ____________________________________________Н. В. Омельяненко

 

Проект Плану ДІНЗ з реалізації у 2015 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 212.

15.11.2014

Проект Плану ДІНЗ з реалізації у 2015 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 212. Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати на електронну адресу:dinzu@ukr.net

Протокол № 3 засідання Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України

28.09.2014

Протокол № 3 засідання Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України 

 

ПРОТОКОЛ

 

25.09.2014 № 3

 

м. Київ

 

засідання Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України

 

Голова — Петрович В. С.

Секретар — Омельяненко Н.В.

 

Присутні: 6 членів Громадської ради: Биковська О. В., Булгаков В. А., Мосякова І. Ю., Омельяненко Н. В., Пахарєва Г. В., Петрович В. С.

 

Запрошені: голова ДІНЗ України Дудник Ю. П., працівники ДІНЗ України — Вітранюк Н. О., Гаращук О. В., Голік А. М.

 

Порядок денний:

 

 1. Про затвердження Положення та Регламенту Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України (доповідач — Гаращук О. В., завідувач сектору взаємодії з громадськістю та ЗМІ і міжнародного співробітництва ДІНЗ України).
 2. Про реалізацію Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 1556-VII у контексті здійснення державної політики у сфері нагляду (контролю) за діяльністю вищих навчальних закладів (доповідач — Вітранюк Н. О., заступник начальник управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів — начальник відділу інспектування та моніторингу вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації ДІНЗ України).
 3. Про внесення змін і доповнень до Акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти (у зв’язку із прийняттям Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII) (доповідач — Вітранюк Н. О., заступник начальник управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів — начальник відділу інспектування та моніторингу вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації ДІНЗ України).
 4. Про розроблення проекту нормативного акта, який визначав би порядок здійснення місцевими органами управління освітою заходів державного нагляду (контролю) за суб’єктами господарювання, що надають освітні послуги (доповідач — Голік А. М., начальник відділу інспектування та моніторингу загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів ДІНЗ України).
 5. Обговорення Плану дій Уряду «Відновлення України: cтратегія та виклики» (доповідач — Петрович В. С., голова Громадської ради).
 6. Різне.

 

Порядок денний засідання затверджено.

 

Голосування:

«за» – 6, «проти» – 0, «утрималися» – 0.

 

Із вітальним вступним словом виступив Дудник Юрій Павлович, голова ДІНЗ України, і побажав активної співпраці Громадській раді з ДІНЗ України та висловив сподівання на допомогу консультативно-дорадчого органу у вивченні громадської думки та інформаційно-просвітницькому забезпеченні роботи ДІНЗ України.

 

1. СЛУХАЛИ:

Гаращук О. В., яка запропонувала затвердити Положення та Регламент Громадської ради при ДІНЗ України.

 

ВИСТУПИЛИ:

Омельяненко Н. В., яка зауважила, що Положенням про Громадську раду при ДІНЗ України чітко визначені права, повноваження Громадської ради та принципи її взаємодії з ДІНЗ України.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Затвердити Положення та Регламент Громадської ради при ДІНЗ України.

 

Голосування:

«за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

2. СЛУХАЛИ:

Вітранюк Н. О., про реалізацію Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 1556-VII у контексті здійснення державної політики у сфері нагляду (контролю) за діяльністю вищих навчальних закладів.

 

ВИСТУПИЛИ:

Гаращук О. В., яка зазначила, що ДІНЗ України прагне налагодити всебічну і продуктивну співпрацю з громадськими організаціями, щоб спільно розробити план реформ у сфері державного нагляду (контролю) за діяльністю вищих навчальних закладів.

Булгаков В. А. зазначив, що необхідно чітко визначити механізм оцінювання діяльності вищих навчальних закладів.

Петрович В. С. запропонував підготувати пропозиції щодо розв’язання питань, які стосуються компетенції та повноважень ДІНЗ України.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Підготувати пропозиції громадських організацій щодо розв’язання питань, які стосуються компетенції та повноважень ДІНЗ України.

 

Голосування:

«за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

3. СЛУХАЛИ:

Вітранюк Н. О., про внесення змін і доповнень до Акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти (у зв’язку із прийняттям Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII).

 

ВИСТУПИЛИ:

Петрович В. С., який запропонував інформацію прийняти до відома та організувати обговорення даного питання з членами громадських організацій.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Інформацію Вітранюк Н. О. прийняти до відома.

3.2. Підготувати пропозиції громадських організацій щодо внесення змін і доповнень до Акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти.

 

Голосування:

«за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

4. СЛУХАЛИ:

Голіка А. М., який надав інформацію про розміщення на офіційному веб-сайті ДІНЗ України проекту Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів для громадського обговорення. Порядок визначає механізм здійснення органами управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських, районних державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів (у тому числі й суб’єктів господарювання), що надають послуги у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти.

 

ВИСТУПИЛИ:

Омельяненко Н.В., яка запропонувала проект документа взяти за основу та організувати громадське обговорення.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Інформацію Голіка А. М. прийняти до відома.

 

Голосування:

«за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

5. СЛУХАЛИ:

Петровича В. С. стосовно Плану дій Уряду «Відновлення України: cтратегія та виклики».

 

ВИСТУПИЛИ:

Биковська О. В., яка запропонувала більш детально ознайомитися з даним документом, за потреби сформувати пропозиції та обговорити їх на наступному засіданні Громадської ради.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Інформацію Петровича В. С. прийняти до відома.

 

Голосування:

«за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

6. СЛУХАЛИ:

Петровича В. С., який запропонував обрати секретарем Громадської ради при ДІНЗ України Омельяненко Н. В. Пропозиції щодо інших кандидатур не надходили.

 

ВИСТУПИЛИ:

Булгаков В. А., який запропонував підтримати кандидатуру.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Обрати секретарем Громадської ради при ДІНЗ України Омельяненко Н. В. —

члена Громадської ради при ДІНЗ України.

 

Голосування:

«за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0.

 

Голова Громадської ради __________________________________ В. С. Петрович

Секретар ________________________________________________ Н. В. Омельяненко

Біографічна довідка голови Громадської Ради при ДІНЗ України

01.08.2014

 Біографічна довідка голови Громадської Ради при ДІНЗ України 

Протокол № 2 засідання Громадської ради при ДІНЗ України

25.07.2014

 

 

Протокол № 2 засідання Громадської ради при ДІНЗ України

 

ПРОТОКОЛ

 

12.06.2014 № 2

 

м. Київ

 

засідання Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України

 

Голова — Петрович В.С.

Секретар — Муренко Р.О.

 

Присутні: 7 членів Громадської Ради: Биковська О. В., Булгаков В. А., Мосякова І. Ю., Омельченко С. Д., Омельяненко Н. В., Пахарєва Г. В., Петрович В. С.

 

Запрошені: Голова ДІНЗ України Дудник Ю.П., працівники ДІНЗ України – Бондар А. В., Вітранюк Н. О., Гаращук О.В.

 

Порядок денний:

 1. Про положення та регламент Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України (доповідач — Петрович В.С., голова Громадської ради).
 2. Про план роботи Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України на 2014 рік та Орієнтовний план роботи з громадськістю (доповідач — Петрович В.С., голова Громадської ради).
 3. Про обговорення результатів проведення заходів державного контролю в системі дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти у І півріччі 2014 року (доповідач — Бондар А. В., начальник управління контролю за діяльністю загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів. ДІНЗ України).
 4. Про обговорення попередніх результатів апробації впровадження автоматизованої інформаційної системи моніторингу діяльності ЗНЗ «Рейтинг» (доповідач — Бондар А. В., начальник управління контролю за діяльністю загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів ДІНЗ України).
 5. Про обговорення попередніх результатів апробації орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності вищих навчальних закладів (доповідач — Кононенко В. В., секретар робочої групи з проведення експерименту щодо адаптації орієнтовних критеріїв оцінювання якості освіти ВНЗ III – IV рівнів акредитації).
 6. Про проблеми підготовки бакалаврів у коледжах України (доповідач — Вітранюк Н.О., заступник начальника управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів – начальник відділу інспектування та моніторингу вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації ДІНЗ України).
 7. Різне.

 

          Порядок денний засідання затверджено.

 

Голосування:

«за» – 7, «проти» - 0, «утримались» - 0.

 

З вступним словом виступив Дудник Юрій Павлович, голова ДІНЗ України та побажав плідної роботи Громадській раді з ДІНЗ України.

 

І. Про положення та регламент Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України.

 

 1. СЛУХАЛИ:

Петровича В. С., який ознайомив присутніх зі змістом положення та регламенту Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України

ВИСТУПИЛИ: Омельяненко Н.В., яка запропонувала уточнити в документах спосіб оприлюднення інформації, порядок затвердження річного плану роботи Громадської ради. Також звернула увагу, що документи потребують літературного редагування.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Інформацію Петровича В.С. взяти до відома.

1.2. Членам Громадської ради доопрацювати положення та регламент у відповідності до наданих пропозицій та відповідно до чинного законодавства, до 01.09.2014.   

1.3. Омельяненко Н.В. за її згодою доручити організувати літературне редагування документів, до 10.10.2014.

 

Голосування:

«за» – 7, «проти» - 0, «утримались» - 0.

 

 1. СЛУХАЛИ: Петровича В. С., який ознайомив присутніх з планом роботи Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України на 2014 рік та Орієнтовним планом роботи з громадськістю.

 

ВИСТУПИЛИ:

Биковська О. В., яка запропонувала уточнити шляхи співпраці Громадської ради та ДІНЗ.

Булгаков В. А. запропонував в Орієнтовному плані роботи з громадськістю передбачити різні шляхи інформування громадськості.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Інформацію Петровича В.С. взяти до відома.

2.2. Секретарю Громадської Ради оформити план роботи Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України на 2014 рік та Орієнтовний план роботи з громадськістю

з урахуванням  наданих пропозицій.

 

Голосування:

«за» – 7, «проти» - 0, «утримались» - 0.

  

3.СЛУХАЛИ: Бондар А. В., яка ознайомила з результатами проведення заходів державного контролю в системі дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти у І півріччі 2014 року . Особливу увагу звернула на перевірку тих навчальних закладів, у діяльності яких виявлено певні порушення.

 

ВИСТУПИЛИ: Пахарєва Г. В., яка запропонувала до складу робочої групи, яка проводитиме державний контроль включати членів Громадської ради за їх згодою.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Інформацію Бондар А.В. взяти до відома.

3.2. Запропонувати ДІНЗ до складу робочої групи, яка проводитиме державний контроль включати членів Громадської ради за їх згодою.

3.3. Розглянуто питання на засідання Громадської ради питання щодо демократизації моніторингу, контролю за діяльністю навчальних закладів.

 

Голосування:

«за» – 7, «проти» - 0, «утримались» - 0.

 1. СЛУХАЛИ: Бондар А. В., яка ознайомила з попередніми результатами апробації впровадження автоматизованої інформаційної системи моніторингу діяльності ЗНЗ «Рейтинг».

 

ВИСТУПИЛИ: Петрович В. С., який запропонував інформацію взяти до відома.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1.Інформацію результатами апробації впровадження автоматизованої інформаційної системи моніторингу діяльності ЗНЗ «Рейтинг».

 

Голосування:

«за» – 7, «проти» - 0, «утримались» - 0.

 

 1. СЛУХАЛИ: Кононенка В. В. — ознайомив з попередніми результатами апробації орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності вищих навчальних закладів.

 

ВИСТУПИЛИ: Биковська О. В., звернула увагу на те, що результати апробації мають бути узагальнені й запропоновані для громадського обговорення.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1.           Інформацію Кононенко В.В. про попередні результати апробації орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності вищих навчальних закладів взяти до відома.

 

Голосування:

«за» – 7, «проти» - 0, «утримались» - 0.

 

 1. СЛУХАЛИ: Вітранюк Н. О., яка наголосила на проблемах підготовки бакалаврів у коледжах України.

 

ВИСТУПИЛИ: Кононенко В.В., запропонував членам Громадської ради надати пропозиції щодо урегулювання питання щодо функціонування коледжів.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Інформацію Вітранюк Н.О. взяти до відома.

6.2. Інформація надається для розгляду громадською радою при ДІНЗ для вивчення і підготовки інших, можливо, альтернативних пропозицій.

 

Голосування:

«за» – 7, «проти» - 0, «утримались» - 0.

  

 1. СЛУХАЛИ: Петровича В.С., який запропонував засідання Громадської ради наступне засідання Громадської Ради провести у вересні.

 

ВИСТУПИЛИ: Биковська О. В. — запропонувала засідання Громадської ради  провести на базі Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.

Дудник Ю. П., голова ДІНЗ України, який подякував усім за плідну роботу та готовність ДІНЗ до співпраці.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

7.1.           Чергове засідання Громадської ради провести у вересні на базі Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.

 

 

 

Голова Громадської ради __________________________________ В. С. Петрович

Секретар ________________________________________________ Р.О. Муренко

Протоколи засідань Громадської ради при ДІНЗ України

25.07.2014

Протокол установчих зборів Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України 

Протокол № 1 засідання Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України 

Протокол № 2 засідання Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України 

Протокол № 3 засідання Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів України 

Наказ ДІНЗ України від 12.05.2014 № 01-11/14

12.05.2014

Наказ про затвердження складу Громадської ради при ДІНЗ України

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при ДІНЗ України

09.04.2014

Повідомлення ініціативної групи

з підготовки установчих зборів Громадської ради при ДІНЗ України

Громадська рада при ДІНЗ України як постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган утворюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Вiдео
Анонси заходів

Про Громадське обговорення проекту Концепції трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти

03.07.2015

Державна інспекція навчальних закладів України повідомляє про громадське обговорення проекту Концепції  трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти Пропозиції та зауваження до проекту Концепції  трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти  просимо надсилати  до 18 липня 2015 року на електронну адресу:  dinzu@ ukr.net ...

11 червня 2015 року відбудеться засідання Науково- експертної ради за участі Голови ДІНЗ України Гурака Р. В.

25.05.2015

11 червня 2015 року о 12:00 год. відбудеться чергове засідання Науково-експертної ради ДІНЗ України за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, зала засідань. ...

03 червня 2015 року відбудеться засідання Громадської ради за участі Голови ДІНЗ України Гурака Р. В.

25.05.2015

03 червня 2015 року о 12:00 год. відбудеться чергове засідання Громадської ради при ДІНЗ України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, зала засідань. ...
До уваги

Повідомлення

13.05.2015

14 травня 2015 року о 12.00 в приміщенні ДІНЗ України відбудеться засідання робочої групи з питання проведення перегляду нормативно-правової бази з метою скасування неактуальних нормативно- правових актів з питань державного нагляду (контролю) та регулювання підприємництва у сферах освітньої діяльності. Контакта особа: Нікончук Наталія Вікторівна, тел. 239-16-93. ...

Повідомлення

21.04.2015

З метою скасування неактуальних нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) та регулювання підприємництва у сферах освітньої діяльності, Державна інспекція навчальних закладів України оголошує про формування робочої групи для проведення перегляду нормативно-правової бази шляхом розроблення проектів актів законодавства щодо внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, або скасування нормативно-правових ак...

18 годин поспіль в ефірі радіо \"Культура\" звучатиме \"мобілізаційна\" поезія Шевченка

26.02.2015

    18 годин поспіль в ефірі радіо \"Культура\" звучатиме \"мобілізаційна\" поезія Шевченка   9 березня в ефірі каналу радіо «Культура» Українського радіо з 6 ранку до 24 години пройде Національний  радіомарафон  «Борітеся – поборете! Шевченко мобілізує», приурочений до річниці з дня народження видатного Кобзаря.  Ініціатором проведення виступило Міністерство культури ...
  Календар
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031