ЗВІТ про виконання Плану Державної інспекції навчальних закладів у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 212

25.02.2015

 ПРОЕКТ

 

 

ЗВІТ про виконання

Плану Державної інспекції навчальних закладів у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 212

 

Положення Стратегії

Зміст заходу з реалізації

відповідних положень

Строк виконання

Стан

виконання

 1. Забезпечення участі інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної політики, сприяння роботі громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади

1)     Проведення систематичних консультацій з громадськістю у процесі прийняття рішень згідно з Орієнтовним планом ДІНЗ України щодо проведення консультацій з громадськістю у 2014 році

Постійно

Виконано.

У 2014 році відповідно до планів проведення засідань Науково-експертної ради ДІНЗ та Громадської ради при ДІНЗ проведено по чотири засідання, на яких було розглянуто п’ять проектів нормативно-правових актів, розроблених ДІНЗ (у 2013 році – 10), звіт про результати діяльності дорадчих органів за 2014 рік, проекти плану роботи ДІНЗ на 2015 рік, пріоритетних  напрямів діяльності ДІНЗ на 2015 рік, Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік, а також проекти планів роботи дорадчих органів на наступний рік.

Загалом протягом 2014 року на засіданнях Науково-експертної ради ДІНЗ та Громадської ради при ДІНЗ було розглянуто до 30 питань (2013 р. – до 25).

Для висвітлення діяльності та забезпечення прозорості роботи дорадчих органів створено окрему рубрику на офіційному веб-сайті ДІНЗ.

2)     Сприяння роботі Громадської ради при ДІНЗ, удосконалення механізмів взаємодії з нею

Постійно

2. Удосконалення умов для забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, публічності всіх етапів підготовки і прийняття ними рішень, оприлюднення проектів рішень, доступу до інформації про діяльність та рішення зазначених органів

1) Анонсування подій та заходів, проведення акредитації журналістів, підготовка прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, забезпечення інформаційного супроводу заходів, що проводяться за участю керівництва та фахівців ДІНЗ України

Постійно

ДІНЗ використовується офіційний веб-сайт, засоби масової інформації, проводить зустрічі з громадськістю, публічні виступи керівників усіх рівнів щодо роз’яснення питань.

 На офіційному веб-сайті ДІНЗ регулярно розміщуються накази, листи, інструкції, оголошення про обговорення проектів нормативно-правових актів, оновлюються матеріали, анонсуються заплановані заходи.

інформації про діяльність ДІНЗ, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості такої діяльності проводилися консультації з громадськістю. Загалом у 2014 році відбулося 46 заходів з проведення консультацій з громадськістю (у 2013 році – 30 заходів).

ДІНЗ активно долучалася до проведення та організації заходів, присвячених вирішенню проблемних питань у сфері освіти, за звітний період Державна інспекція взяла участь у восьми таких заходах (у 2013 році – 20).

Відповідними наказами та іншими розпорядчими документами ДІНЗ України унормовані питання щодо: забезпечення відкритості та прозорості в роботі ДІНЗ України; проведення роз\'яснювальної роботи серед громадськості щодо цілей, змісту та механізмів реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності; налагодження партнерських відносин з інститутами громадянського суспільства і залучення громадян до формування та реалізації державної політики.

Упродовж травня-червня 2014 року ДІНЗ укладено п’ять договорів про співробітництво із Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Всеукраїнськими громадськими організаціями «Асоціація дошкільних закладів України», «Асоціація керівників шкіл України», «Асоціація позашкільних навчальних закладів України», «Асоціація працівників професійно-технічної освіти України», «Асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації».

Для забезпечення прозорості та відкритості під час прийняття управлінських рішень Державна інспекція продовжувала здійснювати діалог з громадськістю через свій офіційний веб-сайт, зокрема оприлюднювала на ньому відповідні інформаційні матеріали.

Також з метою залучення більшого кола громадян до обговорення проектів нормативно-правових актів, розроблених ДІНЗ, вони оперативно розміщувались у відповідній рубриці «Громадське обговорення».

ДІНЗ налагоджено роботу з реагування на критичні зауваження щодо своєї діяльності з боку представників засобів масової інформації, загалом на адресу ДІНЗ протягом 2014 року надійшло одне таке звернення (на одне звернення менше, ніж у 2013 році), коментар-відповідь на яке розміщувалося на своєму офіційному веб-сайті.

За результатами проведення урядової прямої телефонної лінії та двох інтерв’ю матеріали опубліковано в газетах «Урядовий кур’єр» від 05.06.2014 № 100 та «Освіта України» від 29.09.2014 № 36, 17.11.2014 № 43.

У 2014 році ДІНЗ проведено 54 засідання  (на 29 засідань більше, ніж у 2013 році – 25 засідань) за «круглим столом», семінарів-нарад, зустрічей, результати яких розміщено на офіційному веб-сайті ДІНЗ.

З метою роз’яснення представникам засобів масової інформації, надання їм консультацій щодо напрямів своєї діяльності ДІНЗ постійно розміщувала відповідні матеріали, коментарі, інтерв’ю посадових осіб ДІНЗ на власному офіційному веб-сайті та поширювала їх через засоби масової інформації. Впродовж 2014 року ДІНЗ своєчасно інформувала представників ЗМІ про важливі заходи ДІНЗ, здійснювала заходи організаційного сприяння виконанню ними професійних обов’язків.

2) Надання допомоги інформаційним агентствам, теле-, радіокомпаніям, друкованим засобам масової інформації, інтернет-виданням, іншим творчим організаціям, підприємствам та установам в інформуванні населення про найбільш актуальні питання в сфері освіти і науки

Постійно

3) Здійснення моніторингу висвітлення засобами масової інформації діяльності Міністерства освіти і науки України, організація оперативного реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення

Постійно

4)    Оприлюднення проектів нормативно-правових актів на офіційному веб-сайті ДІНЗ України для громадського обговорення

 

Постійно

 

5)    Забезпечення дотримання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Постійно

Щодо забезпечення реалізації права на доступ до інформації розроблено Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у ДІНЗ України, яке затверджено наказом ДІНЗ України.

Крім того, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення її на офіційному веб-сайті ДІНЗ України.

У ДІНЗ визначено працівників, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, створено систему обліку публічної інформації.

У 2014 році до ДІНЗ надійшло 54 запити на публічну інформацію (на 7 запитів більше, ніж у 2013 році – 47 запитів). Найбільша кількість запитів у 2014 році надійшла від фізичних осіб - 47 запитів (у 2013 році – 24 запити).

Більшість запитів на публічну інформацію стосувалися діяльності ДІНЗ України, результатів перевірок Державною інспекцією навчальних закладів України.

Усі інформаційні запити розглянуто в установленому порядку відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

3. Створення умов для проведення громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

1) Забезпечення дотримання Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976

Під час надхо-дження письмового запиту

Відповідно до Положення про Громадську раду при ДІНЗ, затвердженого рішенням Громадської ради при ДІНЗ України (Протокол № 3 від 29.09.2014) Громадська рада функціонує на засадах самоврядності та відповідно до взятих на себе завдань проводить відповідно до законодавства громадську експертизу, антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів з питань функціонування галузі.

Протягом 2014 року запитів на проведення громадської експертизи до ДІНЗ не надходило.

 

 

Звіт про стан виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240, за 2013 рік

15.02.2015

Додаток до листа ДІНЗ

від ___________ № ________

 

 

 

 

Інформація

про стан виконання Державної програми щодо

запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки,

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України

від 28.11.2011 № 1240, за 2013 рік

 

 

№ п/п

Назва розділу Програми

Найменування завдання

Найменування заходу

Стан виконання

1.

III. Забезпечення доброчесності на публічній службі та службі в органах місцевого самоврядування

1. Системне вдосконалення державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, зокрема в частині процедури конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування

3) розроблення дієвих механізмів ротації державних службовців

Виконано

5) забезпечення розроблення внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

Виконано

2.

VII. Удосконалення антикорупційної експертизи

1. Запровадження багатоступеневої методики оцінки корупційних ризиків у законодавстві: на рівні розробників проектів нормативно-правових актів (як формалізована самооцінка); на рівні Мін\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'юсту (як офіційна антикорупційна експертиза проекту нормативно-правового акта); на рівні громадської експертизи, проведення якої забезпечується завдяки прозорій процедурі нормопроектування та доступності інформації для громадськості

3) забезпечення доступу громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів

Виконано

3.

 

VIII. Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції

1. Сприяння діяльності засобів масової інформації стосовно широкого висвітлення заходів щодо протидії корупції, що вживаються державними органами та органами місцевого самоврядування

1) висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів координації і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності

Виконано

2. Визначення порядку періодичного звітування державних органів, відповідальних за реалізацію державної антикорупційної політики, про ситуацію у сфері запобігання і протидії корупції

1) запровадження системи моніторингу впливу антикорупційного законодавства на стан справ з корупцією в державі та підготовка із залученням громадських (неурядових) організацій відповідних змін до законодавства

Виконано

2) оприлюднення інформації про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Виконано

5.

XIII. Зниження рівня корупції у приватному секторі

1. Формування антикорупційної правосвідомості громадян шляхом запровадження соціально просвітницьких програм, створення системи антикорупційної освіти в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від форми власності

1) організація поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості із залученням громадських (неурядових) організацій

Виконано

3) здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь

Виконано

5) проведення із залученням громадських (неурядових) організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення молоді до корупції

Виконано

6) забезпечення залучення інститутів громадянського суспільства до підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції

Виконано

 

 

 

 

Голова                                                                                                                 М. Ф. Гончаренко

 

Звіт публічного громадського обговорення проекту Плану Державної інспекції навчальних закладів України з реалізації у 2015 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

30.01.2015

Звіт публічного громадського обговорення проекту Плану Державної інспекції навчальних закладів  України з реалізації у 2015 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 968 «Про затвердження порядку планування та моніторингу реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» розроблено проект Плану Державної інспекції навчальних закладів  України з реалізації у 2015 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. З 15 листопада по 15 грудня 2014 року на офіційному веб-сайті Державної інспекції відбулося публічне громадське обговорення зазначеного проекту. Пропозиції, які надійшли до інспекції в ході обговорення опрацьовано. Затверджений Річний план оприлюднено на офіційному веб-сайті Державної інспекції у розділі «Плани та звіти».

ЗВІТ про діяльність Державної інспекції навчальних закладів України за 2014 рік

06.01.2015

ПОГОДЖЕНО

Міністр освіти і науки України

                               С. М. Квіт

«___»       ___________  2015 р.

 

 

 

ЗВІТ

про діяльність Державної інспекції

навчальних закладів України за 2014 рік

 

 

Вступ

 

У 2014 році Державна інспекція навчальних закладів України (далі – ДІНЗ) спрямовувала свою роботу на реалізацію державної політики у сфері освіти шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності через їх інспектування (проведення комплексних і тематичних перевірок), вивчення роботи місцевих органів управління освітою, розроблення нормативно-правового та методичного забезпечення проведення державного нагляду (контролю). У ході проведення заходів першочергова увага зверталася на стан вирішення пріоритетних освітніх завдань, визначених урядовими дорученнями, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України (далі – МОН), дорученнями Міністра освіти і науки України.

У порівнянні з 2013 роком обсяг заходів державного нагляду (контролю) значно скоротився у зв’язку з прийняттям  Закону України „Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 31.07.2014 № 1622-ІУ (стаття 31), відповідно до якого державним інспекціям, в тому числі ДІНЗ, іншим контролюючим органам (крім Державної фіскальної служби) запроваджено обмеження на проведення перевірок на період з серпня по  31 грудня 2014 року.

Так, у 2014 році Державною інспекцією навчальних закладів України перевірено та вивчено роботу 155 навчальних закладів  (2013 р. – 518), зокрема:

- 78 вищих навчальних закладів, з них 68 – державної та комунальної форми власності, 10 – приватної форми власності;

- 50 загальноосвітніх навчальних закладів, із них один –  недержавної форми власності;

- 17 дошкільних навчальних закладів;

- дев’яти суб’єктів професійно-технічної освіти, з них три –  недержавної форми власності;

- двох позашкільних навчальних закладів.

Проведено вивчення окремих питань діяльності Комітету з фізичного виховання та спорту МОН, трьох регіональних органів управління освітою та 15 управлінь (відділів) освіти міських рад та райдержадміністрацій.

 

                  

Розподіл за типами навчальних закладів, у яких

здійснено перевірки та вивчено роботу у 2014 році

 

 

Державне інспектування навчальних закладів.

Вивчення діяльності місцевих органів управління освітою

 

У 2014 році в системі вищої освіти Державною інспекцією навчальних закладів України перевірено:

78 вищих навчальних закладів (2013 р. – 187), з них 68 (87%) – державної та комунальної форм власності, 10 (13%) – приватної форми власності, в тому числі 18 (23%) ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 60 (77%) ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. У зазначеній кількості перевірених ВНЗ враховано участь працівників ДІНЗ у роботі аудиторської групи МОН у листопаді-грудні 2014 року ДВНЗ «Київський індустріальний коледж».

За результатами інспектувань складено відповідні акти.

 Основні питання, з яких проводилося інспектування вищих навчальних закладів:

1) Комплексна перевірка (1 ВНЗ  Керченський державний морський технологічний університет у лютому 2014 року).

У ході перевірки виявлено низку суттєвих порушень та недоліків у роботі навчального закладу (з 2011/2012 навчального року до часу перевірки), зокрема, в організації і проведенні прийому абітурієнтів у 2010-2013 роках, організації навчального процесу, навчально-методичному, інформаційному та матеріально-технічному забезпеченні, в організації дипломного та курсового проектування, фінансово-господарській та управлінській діяльності.

Зокрема, до Статуту навчального закладу не внесені зміни відповідно до змін до  Закону України «Про вищу освіту» (2010 р.) щодо студентського самоврядування».  Концепції діяльності з усіх напрямів та спеціальностей Університету відсутні (окрім напряму 6.130102 «Соціальна робота» та спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»).

У порушення пункту 1.4 Примірного положення про приймальну комісію ВНЗ України, затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 09.01.2013 № 12, в Університеті до складу апеляційної комісії включені особи, які є членами атестаційних комісій, та відсутні фахівці з більшості загальноосвітніх предметів, що виносяться на вступні випробування. 

Приймальною комісією Університету у 2013 році жодного разу не здійснювалося коригування списків рекомендованих до зарахування, а також анулювання наданих раніше рекомендацій вступникам, які не виконали вимог для зарахування, чим порушено вимоги пунктів 18.1-18.3 Умов прийому.
Відсутні програми фахових вступних випробувань для вступу на навчання за ОКР «спеціаліст», «магістр» у 2013 р., що порушує вимоги пунктів 7.6, 7.7, 9.5 Умов прийому та пункт 4.1 Положення про приймальну комісію Університету. Встановлено факти несвоєчасного внесення окремих абітурієнтів до ЄДЕБО.  
Окремі договори про надання освітніх послуг за кошти фізичних та юридичних осіб підписані раніше, ніж здійснювалось зарахування за державним замовленням або взагалі не містять дати підписання.

Деякі студенти, які мають академічну заборгованість, своєчасно не відраховані. В Університеті не виконується Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації в частині обрання за конкурсом.

Кількісний та якісний склад деяких кафедр суперечить вимогам Закону України «Про вищу освіту».

У порушення   Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом МОН від 24.12.2003 № 847, навчально-методичне забезпечення дисциплін за ОКР «бакалавр» складає 75 %, «спеціаліст» – 80,1%, «магістр» – 81,8% (при нормі 100%). Кількість підручників, навчальних посібників у фондах власної бібліотеки з розрахунку наявності одного підручника (посібника) за списком літератури, рекомендованим робочою програмою дисципліни, на трьох студентів становить 63% від потреби.

Має місце викладання 7-10 дисциплін при нормі не більше п’яти,    встановлені випадки невідповідності освіти науково-педагогічних працівників профілю дисципліни, яка викладається. 

Не відповідає нормативам частка лекційних годин, викладання яких забезпечується науково-педагогічними працівниками з науковими ступенями та вченими званнями з більшості  напрямів підготовки та спеціальностей за ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Площі навчально-виробничих корпусів Університету в розрахунку на одного студента максимально можливої кількості студентів (з врахуванням заочної форми навчання з коефіцієнтом 0,2) складають 5 м2 (при нормі 14 м2). Загальна кількість комп’ютерів, які використовуються у навчальному процесі, у розрахунку на приведений контингент на 100 студентів становить лише 25% від потреби.

Порушуються  вимоги пункту 20 щодо норм часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ (наказ МОН  від 07.08.2002 № 450): існує постійна практика закріплення за одним керівником дипломних проектів більше 8 студентів на навчальний рік. 

Не виконуються вимоги Закону України «Про вищу освіту» у частині обов’язковості фінансування студентського самоврядування у розмірі не менше 0,5 % коштів спецфонду Університету.

Благодійні внески протягом 2011-2013 рр. надходили від студентів на благодійний рахунок   (у 2011 році – 24622,68 грн., у 2012 році – 292355 грн., у 2013 році – 255721,25 грн.) без відповідних заяв від фізичних осіб (студентів)  (порушення постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222). 

За результатами контрольних робіт абсолютна успішність становить   32 %   при якісному показнику 8 %, що значно нижче акредитаційних вимог. Розбіжність між результатами підсумкового контролю та контрольними роботами, проведеними комісією ДІНЗ, становить -68% та -70% відповідно (кожний другий студент не підтвердив оцінку за внутрішнім контролем). 

За результатами перевірки поінформоване Державне агентство рибного господарства України про незадовільний стан організації діяльності підпорядкованого Держрибагентству навчального закладу та надано пропозиції щодо врахування зазначеної інформації при прийнятті управлінських рішень.

Згадані вище недоліки, виявлені у ході перевірки конкретного вищого навчального закладу, є типовими для переважної більшості навчальних закладів, що підлягали перевірці як у плановому порядку, так і за зверненнями громадян з відповідних напрямів.

 

  2) Стан управлінської діяльності у плановому порядку перевірено у восьми ВНЗ у АР Крим, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській та Чернігівській областях.

Крім того, окремі питання  управлінської діяльності перевірено у низці вищих навчальних закладів за зверненнями громадян, у тому числі за зверненнями народних депутатів України Фаріон І. Д., Ар’єва В. І., Бригинця О. М., Гриневич Л. М., у Вінницькій, Київській, Запорізькій, Харківській,  Хмельницькій областях та м. Києві.

У більшості вищих навчальних закладів управлінська діяльність спрямована на покращання навчального процесу, забезпечення належної якості підготовки студентів, розвиток навчально-матеріальної бази та соціальної сфери тощо. Зокрема, не підтвердилась інформація стосовно суттєвих порушень та наявності корупційних схем в управлінській діяльності керівництва Вінницького національного технічного університету, Запорізької інженерно-педагогічної академії, Кіровоградського національного технічного університету, Запорізького національного технічного університету, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Харківської академії фізичного виховання. Встановлено, що переважна більшість інформації заявників стосовно незадовільної діяльності керівництва цих ВНЗ носить упереджений характер.

Суттєві порушення, як наслідок неналежної управлінської діяльності, виявлено в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі, Національному авіаційному університеті, Кам\'янець-Подільському планово-економічному технікумі-інтернаті, ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж».

Зокрема, за результатами перевірки Національного авіаційного університету встановлено, що у діяльності навчального закладу  дійсно має місце низка порушень, недоліків та невирішених проблем в організації навчального процесу, кадровому забезпеченні, управлінській діяльності.

У навчальному закладі не відповідають вимогам якісний та кількісний склад двох кафедр. На кафедрі авіаційної англійської мови з восьми штатних працівників лише одна особа має науковий ступінь. На кафедрі організації авіаційних робіт і послуг лише два науково-педагогічних працівника з шести мають науковий ступінь. Наявні випадки викладання лекційних годин науково-педагогічними працівниками, які не мають наукового ступеня або вченого звання (на кафедрах авіаційної психології, педагогіки і психології професійної освіти – по чотири викладача відповідно; на кафедрах соціології, історії та документознавства – по три, на кафедрах української мови та культури, англійської філології і перекладу, маркетингу та ресурсозбереження, організації авіаційних робіт і послуг – по два).

Має місце багатопредметність викладання (понад п’ять дисциплін) на  кафедрах соціології, політології та соціальних технологій, авіаційної психології,   журналістики.

Встановлено невідповідність освіти науково-педагогічних працівників дисциплінам, що ними викладаються. Більшість науково-педагогічних працівників, які викладають соціологічні дисципліни, є кандидатами філософських або педагогічних наук за відсутності базової соціологічної освіти (напрям підготовки «Соціологія»). Документознавчі дисципліни (напрям 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність») в основному викладають історики та філологи без додаткового проходження курсів підвищення кваліфікації. На інших напрямах також мають місце подібні випадки: інженер зі спеціальності «Електровимірювальна техніка» викладає композицію, рисунок, перспективу, основи технічної естетики та дизайну; практичний психолог та дошкільний педагог – дисципліни «Видавнича справа і технічне редагування» та «Теорія кольору»; радіоінженер без ступеня і звання – низку правових дисциплін тощо.

Має місце недотримання вимог щодо частки лекційних годин, які викладаються науково-педагогічними працівниками з вченими званнями та науковими ступенями,  зі спеціальності 7.03010101 «Соціологія», за напрямами підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.140103 «Туризм»   6.030507 «Маркетинг» тощо.        

У навчальному закладі порушується визначений порядок відрахування студентів за академічну заборгованість та порушення умов контракту до початку нового семестру. Зокрема, має місце видання наказів про відрахування студентів за академічну заборгованість або за порушення навчальної дисципліни суттєво пізніше від фактичної дати їх відрахування.  Для окремих студентів джерелом фінансування навчання є кошти фізичних та юридичних осіб, і вони, відповідно до умов контракту, мали сплатити освітні послуги   до моменту відрахування. Крім того,  наказом від 18.06.2014   відраховані студенти з 01.02.2014, які навчались за державним замовленням, що штучно обумовило відсутність вакантних місць державного замовлення і унеможливило їх заповнення іншими студентами, чим порушено їх конституційні права на безоплатну освіту.

За результатами анонімного анкетування студентів про відсутність у навчальному закладі хабарництва й посадових зловживань зазначили тільки  71,7% респондентів. Поряд з тим 41 особа (28,3%) знають про існування оплати різних форм контролю, особисто стикалися з таким фактом один раз 28 осіб (19,3%), а кілька разів були в такій ситуації 8,9 % опитаних. Ті, хто знає про факти хабарництва у навчальному закладі вказали, що це відбувається переважно під час заліково-екзаменаційної сесії – 28 осіб (19,3%), при вирішенні питань поселення в гуртожитки – 33 респондентів (22,7%). 

У діяльності Кам\'янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату виявлено низку порушень, недоліків та невирішених проблем, зокрема в організації навчального процесу, кадровому забезпеченні, організації і проведенні вступної кампанії 2013 року та управлінській діяльності.

Після передачі навчального закладу до сфери управління Міністерства освіти і науки України Статут Технікуму не перезатверджувався. До Статуту   своєчасно не вносились  необхідні доповнення та зміни. У Технікумі  діють два відділення: економічне відділення та відділення соціальної роботи,  контингент студентів яких складає відповідно 104 та 83 особи, що суперечить вимогам   Закону України «Про вищу освіту».  

Порушено у 2013 році  вимоги щодо зарахування за рейтинговим балом на місця, які фінансуються з державного бюджету при інших рівних умовах - неправомірно відмовлено у зарахуванні за державним замовленням та навпаки. Крім того, безпідставно відбувається переведення студентів старших курсів з навчання за державним замовленням на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб у зв’язку з непідтвердженням інвалідності студенту. У порушення вимог Закону України «Про вищу освіту» без погодження з органами студентського самоврядування здійснюється поновлення, переведення, відрахування студентів.

У навчальному закладі з усіх спеціальностей  на момент перевірки відсутні робочі навчальні плани, графік навчального процесу на навчальний рік. 

Незважаючи на те, що контингент Технікуму, в основному, діти-інваліди та інваліди І-ІІІ груп, керівництвом навчального закладу не передбачено медичний огляд студентів. Як наслідок, у навчальному закладі не проводяться заняття окремо з різними медичними групами

Освіта деяких викладачів не відповідає дисциплінам, які ними викладаються. Кількість дисциплін, які викладають окремі викладачі, перевищує п\'ять. Має місце нераціональний розподіл навчального навантаження.  

У  ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» під час перевірки підтвердилася більшість інформації, викладеної у зверненнях.
Концепцію діяльності Коледжу не погоджено з обласною державною адміністрацією (пункти 1.1, 2.1 розділу 2 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти).

У Коледжі відсутній затверджений штатний розпис. Педагогічне навантаження для викладачів на 2013/2014 н. р. не затверджено. У картках педнавантаження 16 викладачів допущено виправлення кількості годин. 

У журналі реєстрації видачі дипломів мають місце сім записів: «помилкова видача дипломів», при тому, що вказано серії та номери дипломів і додатків, а також дата їх видачі.

У ході роботи комісії виявлено, що атестати про повну загальну середню освіту зберігаються не в навчальному закладі, а знаходяться у викладача електро-технічних дисциплін Гарагуц С. Л. у власному будинку.  
Підтвердився факт щодо надання керівництвом Коледжу при формуванні акредитаційної справи зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» недостовірної інформації стосовно призначення голови циклової комісії фінансово-облікових дисциплін.   

У порушення вимог Закону України «Про вищу освіту» без погодження з органами студентського самоврядування здійснюється поновлення, переведення, відрахування студентів. Крім того, відрахування неповнолітніх студентів проведено без погодження зі службою у справах дітей. Безпідставно поновлено на навчання (на 2 курс) осіб за спеціальністю, яка не відповідає попередньому профілю навчання. 

Встановлено невідповідність вибіркових дисциплін навчального плану у варіативній частині ОПП з п’яти спеціальностей. Навчальні плани і програми  не узгоджені між собою.

Має місце неналежний рівень контролю за відвідуванням занять студентами. За І семестр 2013/2014 н. р. студентами Коледжу пропущено 14692 години, у тому числі без поважних причин 6595 годин (12 навчальних годин на 1 студента).

Перевіркою Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі встановлено, що термін дії сертифікату про акредитацію УДУФМТ в цілому за IV рівнем завершився 01.07.2011. На момент перевірки УДУФМТ не акредитований в цілому.

У порушення діючих вимог за наказами ректора без погодження з МОН премійовано ректора та його заступників. Деякі проректори УДУФМТ призначені на посади ректором УДУФМТ також без погодження з МОН.

Виявлено низку випадків перебування ректора у відрядженні або на лікарняному, при тому, що йому протабельовано повні робочі дні.  Встановлено непоодинокі випадки проведення занять з дисципліни «Міжнародне гуманітарне право», закріпленої за ректором відповідно до картки педагогічного навантаження,   іншим викладачем.  При цьому  заміни тимчасово відсутнього ректора не оформлені належним чином, зарплату  Покрешук О. О. отримав у повному обсязі.

У підвальному приміщенні УДУФМТ діє лазня. Документів дозвільного характеру на її  функціонування комісії не надано.

 

За результатами перевірок управлінської діяльності, комплексних перевірок та аналізу звітів керівників ВНЗ підготовлено та направлено до департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами МОН відповідні пропозиції, які розглядались на засіданнях експертної кадрової комісії МОН щодо виконання умов контракту керівником ВНЗ стосовно 21 ВНЗ

Зокрема, ДІНЗ звернулась до Міністра освіти і науки України з пропозиціями розглянути питання щодо розірвання контракту з   директорами Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату, ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж», Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі за порушення його умов. Рішенням експертної кадрової комісії МОН ця пропозиція реалізована. Стосовно Національного авіаційного університету прийнято рішення здійснити комплексну перевірку навчального закладу протягом 2015 року і за її наслідками прийняти відповідні управлінські рішення.

 

3) Організація і проведення вступної кампанії до ВНЗ у 2014 році. Перевірено вісім ВНЗ: Бердянський державний педагогічний університет, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, Коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Харківську державну академію дизайну і мистецтв, ДВНЗ «Чернівецький транспортний коледж», Ніжинський агротехнічний інститут Національного університету біоресурсів та природокористування України, Канівський коледж культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стосовно виявлених порушень у ході перевірки організації і проведення вступної кампанії до ВНЗ у 2014 році у порівняння з 2013 роком, то ці показники мають тенденцію до зменшення. Проте, в усіх перевірених вищих навчальних закладах мають місце порушення розділу XXIII «Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів» Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2014 році, затверджених наказом МОН від 29.10.2013 № 1510 (зі змінами). В окремих навчальних закладах документація приймальної комісії не відповідає затвердженим МОН формам. Встановлено факти несвоєчасного внесення інформації про заяви вступників до ЄДЕБО (запізнення до тижня). Виявлено порушення у строках, структурі та процедурі створення приймальних комісій та їх структурних підрозділів, а також в їх персональному складі, які є типовими. До складу предметних екзаменаційних та апеляційних комісій не включені викладачі загальноосвітніх шкіл. Виявлені порушення у веденні екзаменаційної документації, зокрема відсутні (або затверджені з порушенням вимог) програми вступних фахових випробувань з низки предметів. У всіх перевірених ВНЗ недосконалими є критерії оцінювання вступних випробувань.

На телефонну «гарячу лінію» ДІНЗ надійшло 75 звернень, які стосувалися роз’яснень Умов прийому, інформації про наявність ліцензії на надання освітніх послуг ВНЗ, прав абітурієнтів пільгових категорій.

На адресу ДІНЗ надійшло набагато менше ніж у 2013 році письмових звернень, скарг від абітурієнтів та їх батьків щодо порушень під час організації та проведенні вступної кампанії.

Сприяє такій динаміці, зокрема, практика проведення за результатами здійснення контролю за організацією та проведенням вступної кампанії у ВНЗ за участі працівників ДІНЗ у регіональних нарадах з питань вступної кампанії (така участь мала місце у 2013 та 2014 році), на яких представники ВНЗ інформуються про виявлені проблеми і недоліки у поточному році з метою недопущення їх у наступному році.

Результати перевірок та інформації, що надійшла на телефонну «гарячу лінію» ДІНЗ, розглянуто на засіданні колегії ДІНЗ у вересні 2014 року, підготовлені матеріали для використання їх при формуванні матеріалів для розгляду на засіданні колегії МОН з питань організації і проведення приймальної кампанії ВНЗ (жовтень 2014 року) та озвучені на регіональних семінарах-нарадах з питань прийому (мм. Київ, Одеса, Харків, Львів).

 

 

 

4) Дотримання ліцензійних умов та акредитаційних вимог надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (в т. ч. у ході комплексної перевірки та окремих звернень громадян), як у плановому, так і в позаплановому порядку, перевірено у 21 ВНЗ АРК, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської,  Харківської, Хмельницької, Чернігівській областей та м. Києва.

У переважній більшості перевірених вищих навчальних закладах внаслідок недостатньої уваги керівників ВНЗ  та їх структурних підрозділів до підготовки та залучення педагогічних та науково-педагогічних  кадрів виявлені  окремі порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти в частині кадрового забезпечення (багатопредметність викладання, невідповідність освіти профілю дисциплін, що викладаються, невідповідність вимогам кадрового складу окремих кафедр). Також у кожному другому перевіреному ВНЗ виявлені недоліки у навчально-методичному забезпеченні навчального процесу. Зокрема, потребують приведення у відповідність навчальні та робочі навчальні плани до вимог освітньо-професійних програм. 

Різнопланові порушення вимог Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 № 161, та інших нормативних  та інструктивних документів, які регламентують навчальний процес (надання  індивідуального графіку навчання порушення нормативного терміну навчання  і виконання програми підготовки бакалавра за три роки, численні випадки залучення до керівництва випускними роботами штатних викладачів без наукових ступенів та вчених звань).        

Перевіркою стану підготовки бакалаврів у ВНЗ ІІ рівня акредитації (коледжі), яку здійснено в Немішаєвському агротехнічному коледжі, засвідчено, що коледжу не вдалось в повній мірі вирішити низку проблем, наявність яких обумовлює порушення чинного законодавства стосовно дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом МОН від 24.12.2003 № 847,  для ОКР «бакалавр».

За результатами перевірок на засіданні Акредитаційної комісії України від 03.06.2014 протокол №109 (наказ МОН від 11.06.2014 №2323л):

 1) розглянуто діяльність ПВНЗ «Інститут екранних мистецтв» та    Коледжу екранних мистецтв ПВНЗ «Інститут екранних мистецтв»  і прийнято рішення врахувати матеріали перевірки при акредитації навчальних закладів, залучивши до експертних комісій фахівців ДІНЗ;

2) результати перевірки ПВНЗ «Міжнародний класичний університет «Україна-Південь» та його структурного  підрозділу - Коледжу «Україна-Південь» враховані у ході засідання Акредитаційної комісії України, і рішення щодо акредитації напрямів і спеціальностей  навчального закладу  відкладено для здійснення додаткового аналізу стану справ;

3) реалізовано пропозицію ДІНЗ щодо зупинення розгляду питання щодо ліцензування ДВНЗ «Міжгалузева академія управління», у ході  перевірки якого встановлено, що при формуванні ліцензійних справ інформація про кадрове забезпечення надавалась з урахуванням як науково-педагогічних працівників Академії, так і Державного вищого навчального закладу «Київський університет управління та підприємництва», тобто фактично недостовірна.

За результатами декількох перевірок Державного вищого навчального закладу «Київський університет управління та підприємництва», у ході яких засвідчено бездіяльність навчального закладу стосовно усунення виявлених порушень та недоліків, оформлення відповідних документів, що засвідчують правові підстави діяльності, прийнято рішення про ліквідацію (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2014 № 904).

Також пропонувалось розглянути на засіданні АК питання щодо анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності з напрямів підготовки та спеціальностей за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» в приватному вищому навчальному закладі «Донецький інститут соціальної освіти» з 01 липня 2014 року. Дана пропозиція врахована частково і зазначений навчальний заклад внесено до переліку ВНЗ, яким пропонується розглянути протягом 2014/2015 н.р. доцільність свого існуванння та запронувати можливі варіанти оптимізації мережі ВНЗ, в іншому випадку   буде анульовано ліцензію за порушення ліцензійних умов (лист МОН від 28.11.2014 №1/9-616).

 

5) Під час планових і позапланових перевірок питання якості підготовки студентів інспектувалося у шести ВНЗ АР Крим, Дніпропетровської, Київської, Хмельницької областей та м. Києва.

Майже у  всіх перевірених навчальних закладах не дотримуються акредитаційні вимоги щодо якості підготовки фахівців (абсолютна успішність 90%, якісний показник – 50%.). У переважній більшості має місце суттєва розбіжність між результатами зовнішнього та внутрішнього контролю. Результати інспекторських контрольних робіт засвідчили, що в закладі показники якості знань завищені, а система їх визначення потребує розробки рівнів засвоєння студентами знань та оволодіння уміння й навичками.

Зокрема, у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Немішаївський агротехнічний коледж» із завданнями  справилися 80,9 % студентів при якісному показникові 36,9 %. Розбіжність між підсумковим і зовнішнім контролем у абсолютній успішності склала – 19,2 %, в якісному показнику – 16,1 %.

У ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» абсолютна успішність становить  72 %   при якісному показникові 22%.  Розбіжність між підсумковим і зовнішнім контролем у абсолютній успішності склала – 27,2 %, в якісному показнику – 48 %.

У Керченському державному морському технологічному університеті абсолютна успішність становить   32 %   при якісному показнику 8 %,   Розбіжність між результатами підсумкового контролю та контрольними роботами, проведеними комісією ДІНЗ, становить -68% та -70% відповідно (кожний другий студент не підтвердив оцінку за внутрішнім контролем). 

У ПВНЗ «Інститут  екранних мистецтв» абсолютна успішність становить 10,87 %  при якості знань 2,17 %. Розбіжність між результатами підсумкового контролю знань та інспекторськими контрольними роботами за показником абсолютної успішності склала  - 89,13, в показнику якісної успішності – - 26,81.   

У Київському  коледжі екранних мистецтв ПВНЗ «Інститут екранних мистецтв» за результатами інспекторських контрольних робіт абсолютна успішність становить 14 %, при якості знань 0 %.  Розбіжність між результатами підсумкового контролю знань та інспекторськими контрольними роботами за показником абсолютної успішності склала - 84%, якісної успішності – - 81,36%. 

У ПВНЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет»  абсолютна успішність склала 79,1 %, при якісному показнику 41,2 %. Розбіжність між підсумковим внутрішнім та зовнішнім контролем у абсолютній успішності склала  (-19%) , у якісному показнику (-37,3%).

 Якість підготовки студентів знаходиться на постійному контролі.

Також Державною інспекцією навчальних закладів України було проведено з виїздом на місце перевірки діяльності вищих навчальних закладів за 41 зверненням громадян. Серед питань, які порушували громадяни, більшість стосуються порушень прав людини у навчальних закладах, відрахування студентів з вищих навчальних закладів, організації навчально-виховного процесу, неправомірних дій керівників навчальних закладів, недотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої  освіти, видачі документів про освіту, порушення Умов прийому до вищих навчальних закладів, правомірності стягнення керівництвом навчальних закладів з батьків, студентів та абітурієнтів ВНЗ грошових коштів  під виглядом благодійної допомоги. Більшість заявників належить до батьківської громадськості, науково-педагогічних (педагогічних) працівників та студентської молоді.

 

У 2014 році здійснено 21 захід державного нагляду (контролю) та вивчення 12 питань у системах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти та вивчень діяльності місцевих органів управління освітою, серед яких лише два тематичні вивчення проводилися відповідно до плану роботи Державної інспекції навчальних закладів України:

– «Про стан розвитку загальної середньої освіти, виконання місцевими органами управління освітою, загальноосвітніми, професійно-технічними навчальними закладами Чернігівської області вимог законодавства про загальну середню освіту та  стан роботи місцевих органів управління освітою щодо забезпечення державного контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів»;

– «Про стан підготовки навчальних закладів та установ освіти Хмельницької області до роботи в новому 2014/2015 навчальному році та осінньо-зимовий період».

Усього вивчено окремі питання діяльності трьох органів управління освітою обласного рівня (Хмельницька, Чернігівська області та м. Київ)               (у 2013 р. – 17) та 15 управлінь (відділів) освіти міських рад та райдержадміністрацій (відділ освіти Васильківської міської ради Київської області, управління освіти і науки Тернопільської міської ради Тернопільської області, управління освіти Печерської районної у місті Києві державної адміністрації, Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації, Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації, відділ освіти Сумської райдержадміністрації Сумської області, управління освіти, молоді та спорту Рахівської райдержадміністрації Закарпатської області, відділи освіти Носівської, Ніжинської, Бобровицької, Щорської райдержадміністрацій, управління освіти Чернігівської, Ніжинської міської ради Чернігівської області, управління освіти Хмельницької міської ради, управління освіти, молоді та спорту Красилівської районної державної адміністрації Хмельницької області).

Підставами для проведення позапланових перевірок навчальних закладів та вивчень діяльності органів управління освітою стали 13 звернень органів управління освітою, в тому числі МОН, двох – народних депутатів України, чотирьох – правоохоронних органів, вісім – фізичних і юридичних осіб, у тому числі одне звернення суб’єкта господарювання щодо проведення його комплексної перевірки за програмою атестаційної експертизи (Київська область).

Під час вищезазначеної роботи першочергова увага приділялась забезпеченню місцевими органами управління та навчальними закладами вимог законодавства про освіту, законних прав та інтересів учасників навчально-виховного процесу.

Матеріали інспектувань та вивчень засвідчили позитивні зрушення та тенденції у розвитку системи освіти, серед яких:

-          розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, зокрема шляхом відновлення роботи непрацюючих закладів, повернення орендованих приміщень, створення додаткових місць в існуючих закладах з урахуванням запитів батьків з метою ліквідації (суттєвого скорочення) черги на влаштування дітей у дошкільні заклади;

-          забезпечення впровадження інклюзивної освіти в дошкільних навчальних закладах відповідно до змін, внесених у закон України «Про дошкільну освіту»;

-          зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, активне створення освітніх округів;

-          впровадження у навчальних закладах здоров’язберігаючих та інформаційно-комунікаційних технологій;

-          формування оптимальної мережі професійно-технічних навчальних закладів, утворення нових типів сучасних навчальних закладів, орієнтованих на підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій та спеціальностей відповідно до потреб економіки держави та регіонального ринку праці.

У ході здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю), встановлено факти недотримання вимог законодавства у сфері освіти, недоліки і проблемні питання в діяльності ряду навчальних закладів та місцевих органів управління освітою.

 

Так, у сфері дошкільної освіти виявлені грубі порушення                  при організації харчування, а саме:

-          порушення під час проведення органами та закладами освіти тендерної процедури державних закупівель продуктів харчування для дітей;

-          порушення термінів, об’ємів постачання продуктів харчування;

-          не виконання натуральних норм харчування дітей;

-          недотримання перспективного меню, графіків, правил транспортування, зберігання та реалізації харчових продуктів;

-          відсутність супровідних документів, що підтверджують походження, безпечність та якість продуктів харчування;

-          недотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоках.

У зв’язку з відсутністю належного фінансування були перебої з постачанням продуктів харчування до дитячих садків міста Тернополя, що призвело до невиконання норм харчування. Водночас, незважаючи на чисельні звернення керівників дитячих садків міста щодо негайного розв\'язання проблеми щодо забезпечення дошкільних навчальних закладів продуктами харчування, управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради не вживалися відповідні заходи реагування.

Крім того, місцевим органом управління освіти було рекомендовано керівникам ДНЗ проводити обмін продуктами харчування між навчальними закладами, що є грубим порушенням Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (далі – Інструкція).  

Окремими керівниками ДНЗ міста також ініціювалася закупівля продуктів для харчування дітей за батьківські кошти. Зокрема, завідувачем ДНЗ № 9 за рахунок батьківських готівкових коштів закуплено продуктів на загальну суму 740,14 грн. (100 кгборошна (250 грн.),30 кгмакаронних виробів (145,94 грн.),10 лолії (83,20 грн.), 4,424 кгвершкового масла (261 грн.).

При цьому, відповідні супровідні документи, що підтверджують походження, безпечність та якість закупленого вершкового масла та олії відсутні.

У зазначеному вище закладі з порушенням велась документація з питань харчування. Так, у Книзі складського обліку продуктів не фіксувався весь перелік відповідних супровідних документів, не здійснювався систематичний аналіз виконання норм харчування. Непоодинокими є факти недотримання примірного двотижневого меню.

Не дотримуються вимоги Інструкції щодо погодження постачальниками продуктів маршрутів, графіків та обсягів завезення продуктів харчування і продовольчої сировини до навчальних закладів із засновником (власником).

Невирішеним у місті залишається питання комплектації ДНЗ медичними сестрами з дієтичного харчування (вакантними є 23,25 ставки (100% від потреби). Не введені також 18 ставок шеф-кухарів.

Однією з причин неналежного постачання продуктів харчування до ДНЗ було і те, що з порушенням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради були проведені закупівлі молочних та м’ясних продуктів, що призвело до збільшення витрат бюджетних коштів на суму 76,8 тис. грн. 

У ході вивчення діяльності відділу освіти Васильківської міської ради (далі – Відділ освіти) щодо реалізації державної політики в сфері освіти та ефективності управління навчальними закладами виявлено також ряд проблем в організації харчування дітей у навчальних закладах, які пов’язані, зокрема, з недостатньою реалізацією Відділом освіти покладених повноважень, а в окремих випадках – його бездіяльністю.

Так, у зв’язку з обмеженим фінансування, кредиторською заборгованістю Відділу освіти мали місце факти зриву постачання продуктів харчування до ДНЗ. Харчування дітей здійснювалось за рахунок залишків продуктів харчування та благодійної допомоги. Як наслідок, натуральні норми харчування вихованців ДНЗ міста  не виконувалися.

Крім того, в місті не налагоджено належний механізм організації харчування дітей у навчальних закладах, у зв’язку з чим не дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги до постачання, безпеки, якості, умов зберігання і реалізації продуктів харчування і продовольчої сировини, технології приготування страв.

Через порушення графіку завозу хліба та хлібобулочних виробів збільшуються терміни реалізації хліба у дитячих садках (3-5 днів при щоденній триразовій його потребі).

Негативно позначається на організації харчування вихованців дитячих садків недостатній контроль за діяльністю навчальних закладів, про що свідчать встановлені порушення вимог законодавства і недоліки в їх роботі.

Усупереч вимогам  пункту Інструкції  з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах в окремих ДНЗ графік видачі їжі та денне меню із зазначенням виходу кожної страви не завіряється керівником та медичним працівником, у Книзі складського обліку продуктів  не фіксується весь перелік відповідних супровідних документів, не здійснюється систематичний аналіз виконання норм харчування, не дотримується меню.

Так, у ДНЗ № 4 «Сонечко» взагалі відсутні розпорядчі документи, що регламентують питання організації харчування вихованців та здійснення відповідного контролю. Незважаючи на те, що в зазначеному навчальному закладі є групи з цілодобовим перебуванням дітей, відповідними документами їх функціонування не врегульоване. Крім того, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на харчоблоці дитячого садка не дотримується санітарно-гігієнічний режим харчування дітей.

Крім того, в ряді навчальних закладів встановлені факти порушень вимог законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв.

Найбільш поширеними порушеннями і недоліками, що виявлені в ході перевірок зазначеного питання,  є:

-          примусовий збір благодійних внесків, їх нецільове використання;

-          формальне звітування керівників навчальних закладів про використання благодійних внесків;

-          відсутність або неналежне ведення обліку благодійної допомоги, зокрема, у вигляді товарів, робіт, послуг.

Під час  вивчень було встановлено, що місцевими органами управління освітою не здійснюється належний контроль за дотриманням навчальними закладами вимог законодавства щодо отримання благодійних, спонсорських внесків та прозорості їх використання, не проводиться відповідна роз’яснювальна робота серед громадськості. У результаті в окремих навчальних закладах здійснюється примусове стягнення коштів із батьків.

Наприклад, в.о. завідуючої ДНЗ № 4 «Сонечко» міста Василькова Київської області для зарахування дитини до дитячого садка пропонується батькам сплатити три тисячі гривень, як «обов’язковий благодійний внесок».

Під час зарахування до ДНЗ № 9 міста Тернополя  батьки змушені надавати завідувачу закладу обов’язковий внесок у розмірі 350 грн. Крім того, батьків зобов’язували купувати постільну білизну, рушники, іграшки та щомісячно здавати вихователям готівкові кошти в розмірі 30 грн. 

Усупереч вимогам пункту 2 Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування зібрані батьками групи № 3 кошти на заміну вікон у групі, використані за вимогою завідувача ДНЗ № 9 міста Тернополя на облицювання плиткою дитячої роздягальні. При цьому, суми благодійних внесків та напрями їх використання у садочку за 2013-2014 роки не відображені у бухгалтерському обліку централізованої бухгалтерії управління.

Не забезпечено контроль за звітуванням керівників навчальних закладів міста відповідно до наказу МОН від 23.05.2005 № 178 «Про затвердження Примiрного положення про порядок звітування керiвникiв дошкiльних, загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних навчальних закладiв  перед  педагогічним колективом  та громадськістю».  У жодному з відвіданих дитячих садків міста Василькова не представлені матеріали щорічного звітування їх керівників. 

У ході вивчення стану підготовки навчальних закладів та установ освіти Хмельницької області до роботи в новому 2014/2015 навчальному році та осінньо-зимовий період виявлено, що через незадовільний технічний стан та відсутність фінансування не працюють 40 дошкільних навчальних закладів Хмельницької області.

Поряд з тим, на території області є ряд населених пунктів (37) у сільській  місцевості, де немає ДНЗ, але є достатня кількість дітей дошкільного віку. Серед них найбільше дітей дошкільного віку у приміських селах Жовтневе (137), Смотрич (73) Кам’янець-Подільського району, с. Копистин (64), с. Миколаїв (38) Хмельницького району, с. Вербівці (46) Шепетівського району.

Проблемним в області залишається  питання перевантаження ДНЗ, на 100 місцях в середньому виховується 118 дітей. Якщо у сільській місцевості зазначений показник становить 93 дитини на 100 місць, міських – 137 відповідно (у мм. Хмельницький – 161, Шепетівка – 145, Славута – 141, Кам’янець-Подільський – 136, Старокостянтинів – 127).

На сьогодні понад 4,5 тис. дітей дошкільного віку потребують влаштування до ДНЗ (м. Хмельницький – 3111, Кам’янець-Подільський – 422,  Славута – 202, Полонському районі – 360 дітей).

Встановлені також факти порушень вимог статті 31 Закону України «Про дошкільну освіту» та пункту 43 Положення про дошкільний навчальний заклад під час призначення керівників ДНЗ.

Так, третина завідуючих дитячих садків міста Тернопіль не має відповідної фахової освіти. Зокрема, завідувачі ДНЗ  № 13,  № 21, № 36, № 38 за фахом є вчителями біології та хімії, № 6 – біології, № 16, № 34 – російської мови та літератури, № 15 – загальнотехнічних дисциплін, № 11 – фізичного виховання, № 23 – музики і співів.

 

У сфері загальної середньої освіти виявлено наступні порушення:

-          неправомірне зарахування дітей до навчальних закладів, порушення прав неповнолітніх під час прийому на навчання;

-          недотримання окремими навчальними закладами вимог щодо рівня, змісту та обсягу освітніх послуг для забезпечення державного стандарту загальної середньої освіти;

-          невідповідність навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів вимогам, передбаченим освітніми стандартами;

-          недостатня забезпеченість шкіл сучасною комп’ютерною технікою і програмними засобами навчання;

-          не забезпечення у навчальних закладах безпечних і нешкідливих умов для учасників навчально-виховного процесу;

-          порушення в організації навчально-виховного процесу;

-          порушення вимог законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв;

-          викладання навчальних предметів учителями не за фахом;

-          порушення встановленого порядку обліку та видачі документів про загальну середню освіту;

-          незадовільний технічний стан окремих будівель загальноосвітніх навчальних закладів.

У ході вивчення роботи Департаменту освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації з питань забезпечення державного контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів встановлено, що в області не здійснюється належний контроль за зарахуванням учнів до спеціалізованих навчальних закладів, яких в області 43. Не розроблені правила конкурсного приймання до окремих таких закладів. Зарахування учнів до 10-х класів спеціалізованих навчальних закладів здійснюється без проведення конкурсних випробувань.

У ході вивчення діяльності управління освіти Печерської районної у   м. Києві державної адміністрації встановлено, що структура 10 спеціалізованих ЗНЗ Печерського району не відповідає вимогам статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту» (наявність класів, що не відповідають заявленому статусу закладів). Так, всупереч вимогам зазначеної статті з першого класу організовано навчально-виховний процес у чотирьох ліцеях (Ліцей міжнародних відносин № 51, Кловський ліцей № 77,           Ліцей № 79, Києво-Печерський ліцей «Лідер» № 171) та шести гімназіях (№№ 32, 56, 75, 86, 109, 117).

Аналіз планів роботи зазначеного управління освіти за 2013-2014 роки засвідчив, що частина запланованих заходів контролю за діяльністю ЗНЗ не проводилася. Зокрема, в 2013 році із 30 запланованих контрольних заходів не проведено вісім, а в 2014 році із 13 заходів проведено лише три.  При цьому, більшість представлених узагальнюючих документів, складених за результати перевірок (довідки, акти), не відповідають вимогам. Крім того, в районі відсутня практика складання ЗНЗ планів заходів щодо усунення порушень та недоліків у роботі, виявлених під час інспектувань навчальних закладів.

У двох загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва відсутні розпорядчі документи щодо надання їм статусу спеціалізованих (Спеціалізована школа  № 135 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району та Кловський ліцей № 77 Печерського району). Так, якщо у першому закладі вони взагалі були відсутні, то у другому були відсутні розпорядчі документи, що підтверджують статус початкової та основної школи, які входять до його структури.

У Кловському ліцеї № 77 виявлено порушення вимог законодавства щодо організації конкурсного приймання дітей на навчання. Зокрема, всупереч Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих  шкіл (шкіл-інтернатів) письмові роботи конкурсантів виконувалися на одному аркуші, титульна сторінка з їхніми персональними даними не відділялася від письмової роботи, після закінчення випробувань письмові роботи не шифрувалися. Для проведення конкурсних випробувань використовуються ті самі варіанти завдань, за якими вони проводилися упродовж багатьох років (різні варіанти конкурсних завдань не розроблені).

З порушенням вимог пункту 2.4 зазначеної вище Інструкції протягом навчального року до Ліцею за відсутності вільних місць у класах проводилося додаткове зарахування учнів. Так, упродовж 2013/2014 н. р. до закладу прийнято 16 учнів, із них 13 – до класів, де навчалося понад 30 учнів.

Під час розгляду звернення батьків учнів загальноосвітньої санаторної школи-інтернату № 22 для дітей з психоневрологічними захворюваннями м. Києва, з’ясовано, що у зв’язку з недостатньо обґрунтованим рішенням міської психолого-медико-педагогічної консультації щодо направлення до закладу двох дітей виникла конфліктна ситуація. Для залагодження конфлікту в школі-інтернаті вимушені були відкрити клас для навчання лише цих двох учнів.

У навчальному  закладі не вживалися також належні заходи щодо забезпечення прав окремих неповнолітніх на здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям, відновленню здоров’я та реабілітації (не були підібрані необхідні навчальні плани і програми). Виявлено й інші порушення в організації навчально-виховного процесу у закладі.

За результатами розгляду звернень працівників та батьків учнів Республіканського вищого училища фізичної культури                         виявлено факти зловживань службовим становищем директором навчального закладу, що призвело до фінансових порушень. Так, у поточному навчальному році керівник закладу не проводив навчально-тренувальні заняття у молодшій групі відділення вільної боротьби (12 годин на тиждень).

Окрім того, в ході перевірки училища виявлено ряд грубих порушень вимог законодавства  щодо здачі в оренду приміщень навчального закладу, організації навчально-виховного процесу, харчування учнів, проведення атестації педпрацівників, забезпечення належного контролю адміністрації за роботою тренерів, вчителів, вихователів та обслуговуючого персоналу.

Під час перевірки гімназії імені Т. Г. Шевченка № 109 м. Києва встановлено факти, що підтвердили інформацію про можливу загрозу життю і здоров’ю учнів та працівників Гімназії у зв’язку з проведенням у її приміщенні ремонтних робіт.

У ході перевірки в навчальному закладі стану безпеки життєдіяльності комісія вимушена була також звернути увагу на окремі питання, що можуть свідчити про порушення вимог інших нормативно-правових актів у галузі освіти. Зокрема, пов’язаних з відсутністю контролю за виконанням інваріантної та варіативної складової робочих навчальних планів і програм, роботою гуртків, груп продовженого дня, невідповідністю між розкладом навчальних занять і фактичним їх проведенням, видачею документів про загальну середню освіту, залученням до викладання працівників без укладання відповідного трудового договору, виданням директором наказів із перевищенням повноважень.

У ході вивчення ситуації, що склалася в Богданській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Рахівського району Закарпатської області (далі – Богданська СЗШ), встановлено, що загострення конфліктної ситуації в навчальному закладі сталося  внаслідок прийняття керівництвом управління освіти, молоді та спорту Рахівської райдержадміністрації (далі – Управління освіти) невиважених управлінських рішень, а також порушень вимог окремих нормативно-правових актів у сфері освіти та трудового законодавства. Посадовими особами районного управління освіти не вжито заходів щодо виконання в повному обсязі рішення суду щодо поновлення директора на посаді з 12.06.2014.

Окрім того, ініціативною групою педагогічних працівників школи, які не підтримують поновлення директора, блокується доступ до службового кабінету та сейфу, відповідна документація та печатки не передані. Безпідставно Управлінням освіти двічі відсторонено директора від виконання посадових обов’язків. 

Внаслідок цього з порушенням вимог законодавства видано документи про освіту випускникам 9-х класів та оформлено табелі на виплату працівникам школи заробітної плати у липні та серпні 2014 року (документи підписувалися особами, які не виконували обов’язки директора).

Не вживалися заходи для належної підготовки Богданської СЗШ до роботи у новому навчальному році та в осінньо-зимовий період. Класні кімнати й інші приміщення школи не  відповідають санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам, не функціонує внутрішня вбиральня.

Управлінням освіти не організовано регулярне безкоштовне підвезення до школи і додому 175 учнів.

 

У рамках здійснених вивчень діяльності місцевих органів управління освітою також встановлено, що контрольні заходи, передбачені їх планами, сформовані без урахування критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету  Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 311. Крім того, мають місце порушення вимог щодо організації, проведення та узагальнення результатів заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів.

 

У сфері позашкільної освіти зафіксовано:

-          порушення в організації навчально-виховного процесу та управлінській діяльності;

-          нераціональне використання бюджетних коштів;

-          порушення вимог статті 87 Бюджетного Кодексу України щодо фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл з державного бюджету;

-          порушення прав вихованців на здобуття позашкільної освіти, внаслідок реорганізації та ліквідації позашкільних навчальних закладів;

-          відсутність в окремих позашкільних навчальних закладах необхідних умов для організації навчально-виховного процесу;

-          недостатнє забезпечення позашкільних навчальних закладів навчально-методичною та довідковою літературою, фаховими періодичними виданнями відповідно до напрямів роботи;

-          неналежна робота щодо залучення вихованців, учнів, слухачів, які потребують соціальної допомоги та реабілітації до різних форм позашкільної освіти;

-          недотримання вимог щодо видачі вихованцям свідоцтв про позашкільну освіту та проведення кваліфікаційних іспитів, ведення ділової документації.

Порушення у преміюванні працівників, організації навчально-виховного процесу та управлінській діяльності були допущені і керівництвом Українського державного центру позашкільної освіти МОН України.

 

У сфері професійно-технічної освіти мали місце факти:

-          порушень в організації навчально-виробничої діяльності та навчально-виховного процесу;

-          порушень при встановленні педагогічного навантаження;

-          порушень вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

-          нераціонального використання матеріально-технічної бази та ресурсів;

-          невідповідності матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення окремих суб’єктів професійно-технічної освіти Ліцензійним умовам надання освітніх послуг;

-          недотримання вимог щодо забезпечення 75-відсоткового співвідношення атестованих професій до ліцензованих;

-          невиконання окремими професійно-технічними навчальними закладами державного замовлення на підготовку робітничих кадрів;

-          порушень вимог Порядку  видачі та обліку документів про  професійно-технічну освіту державного зразка суб’єктами  професійно-технічної освіти державної та приватної форм власності.

Під час перевірки Іллічівського професійного судноремонтного ліцею Одеської області встановлено, що в навчальному закладі з 1999 року здійснювався  прийом на навчання неповнолітніх осіб, які мали незавершену базову загальну середню освіту (8 класів), що суперечить вимогам законодавства. Водночас, неправомірний дозвіл на здійснення такого набору на навчання було надано регіональним органом управління освітою.

У ході вивчення діяльності Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації встановлено, що місцевим органом управління освітою та керівником ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» Хмельницької області (далі – ДНЗ «ВПАПЛ») не вживаються заходи для збереження та раціонального використання майнового комплексу колишнього Дзеленецького професійного аграрного ліцею.

Фактично із жовтня 2012 року160 газемлі, які належать  навчальному закладу, використовуються ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Агропромтехніка» (далі –  ТОВ). При цьому кошти за користування ТОВ земельною ділянкою спрямовувались виключно на зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ «ВПАПЛ» за місцем провадження освітньої діяльності у м. Волочиськ.

Незважаючи на незадовільний стан покрівель навчальних корпусів, спортивного залу та гуртожитків, розташованих у с. Дзеленці, кошти на проведення відповідних ремонтних робіт не виділяються, що призвело до руйнації зазначених приміщень. При цьому, один із навчальних корпусів є об’єктом культурної спадщини.

Зважаючи на зазначене, Міністру освіти і науки України ДІНЗ внесено пропозицію щодо надання відповідних доручень департаменту професійно-технічної освіти МОН стосовно здійснення невідкладних заходів для збереження та раціонального використання майнового комплексу колишнього Дзеленецького професійного аграрного ліцею, посилення контролю за використанням державного майна, а також притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких були допущені порушення вимог законодавства.

 

Під час заходів державного інспектування та вивчень проводилися  зустрічі з представниками місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, органів управління освітою, наради з трудовими колективами навчальних закладів, де обговорювалися шляхи вирішення назрілих освітянських проблем, надавалася методична допомога місцевим органам управління освітою, відповідні рекомендації керівникам навчальних закладів щодо поліпшення управлінської діяльності.

 

За результатами проведених у 2014 році перевірок та вивчень ДІНЗ ініційовано питання щодо усунення порушень вимог законодавства у діяльності навчальних закладів, захисту прав і законних інтересів учасників навчально-виховного процесу. За пропозицією ДІНЗ Міністром освіти і науки надіслано чотири листи головам обласних державних адміністрацій. Загалом до дисциплінарної відповідальності притягнуто 18 посадових осіб місцевих органів управління освітою та навчальних закладів, у тому числі шести керівників шляхом звільнення із займаних посад.

 

 

Нормативно-правова діяльність. Підготовка програмно-методичного забезпечення заходів державного контролю та інструктивно-методичних матеріалів з питань, що стосуються сфери діяльності ДІНЗ

 

На виконання абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. №№ 910 і 911» та «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від  2 березня 2010 р. № 238 і від 30 березня 2011 р. № 311», які були прийняті на засіданні Кабінету Міністрів України 08 жовтня 2014 року (№ 519 та № 523 відповідно).

 

З метою приведення Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України у відповідність до абзацу п’ятого підпункту «в» пункту 6 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та частини третьої статті 3 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України», яка була прийнята на засіданні Кабінету Міністрів України                     16 жовтня 2014 року (№ 538).

 

У рамках виконання наказу Міністерства освіти і науки України                 від 17.06.2013 №770 «Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів», який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2013 року за № 1348/23880, яким передбачено подання щороку центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади, місцевими органами управління освітою до Державної інспекції навчальних закладів України для узгодження інформації щодо віднесення суб’єктів господарювання у сфері освіти до відповідного ступеня ризику згідно із затвердженими критеріями, та планів заходів контролю, у 2014 році проведено розподіл навчальних закладів за ступенями ризику та сформовано плани заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів з дотриманням періодичності, що відповідає встановленим ступеням ризику.

 

Планом роботи Державної інспекції навчальних закладів України на 2014 рік передбачено підготовку проектів  регуляторних актів, а саме: проект постанови КМУ «Про затвердження Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів», проект наказу МОН «Про затвердження критеріїв оцінювання діяльності вищих навчальних закладів щодо забезпечення якості освіти», проект наказу МОН «Про затвердження Положення про внутрішній контроль та моніторинг у вищих навчальних закладах».

Зокрема, Державною інспекцією навчальних закладів України розроблено проект нової редакції Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, проведено його громадське обговорення.

Проте, подання зазначеного документу на затвердження в установленому порядку (підготовка відповідної постанови КМУ) призупинено до вирішення питання Міністерством освіти і науки України про визначення органу, до компетенції якого буде віднесено прийняття рішення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів (оскільки з набуттям чинності Закону України «Про вищу освіту» не передбачено функціонування Акредитаційної комісії, яка раніше займалася зазначеними питаннями).

 

Затвердження критеріїв оцінювання діяльності вищих навчальних закладів щодо забезпечення якості освіти передбачалось здійснити після апробації орієнтованих критеріїв оцінювання діяльності ВНЗ щодо забезпечення якості освіти, затверджених наказом МОН від 20.06.2013 № 809. Згаданим наказом ДІНЗ зобов’язано здійснити апробацію до 01 липня 2014 року.

Виконання поставленого завдання здійснено шляхом проведення педагогічного експерименту в чотири етапи. За результатами систематизації та аналізу зауважень і пропозицій, поданих ВНЗ та громадськістю була розроблена нова версія критеріїв, індикаторів та показників. За поданими ВНЗ значеннями показників розвитку і результатів їх діяльності проведене автоматизоване обчислення критеріїв і індикаторів зазначеної версії.

На завершуючому етапі педагогічного експерименту здійснена контрольна апробація критеріїв. Аналіз результатів контрольної апробації показує, що застосування математичного моделювання та оптимізації освітньої діяльності дозволяє визначити інтегральну якість як кожного критерію, так і вищого навчального закладу в цілому.

Водночас встановлено, що слабкою ланкою системи оцінювання якості освіти є недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності ВНЗ. Крім того, у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту» низка показників, індикаторів, критеріїв потребують узгодження з ним та підзаконними актами, прийнятими для  його реалізації. Тому, ДІНЗ запропоновано у 2014/2015 навчальному році провести дослідне випробування запропонованої методики оцінювання діяльності ВНЗ, до якого залучити всі вищі навчальні заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України (доповідна записка Міністру освіти і науки від 27.06.2014 № 01-18/1273). На сьогодні згоди не отримано і відповідно робота над даним документом призупинена до визначення ступеня актуальності даного документа та отримання рекомендацій стосовно іншої схеми продовження роботи.

Проект  Положення про внутрішній контроль та моніторинг у вищих навчальних закладів  може бути затверджено в установленому порядку лише після затвердження критеріїв оцінювання діяльності вищих навчальних закладів щодо забезпечення якості освіти,  тому робота над  цим документом з вищезазначених причин також припинена.

Указані регуляторні документи не розроблені ДІНЗ з об’єктивних   причин і їх розробка втратила актуальність до повної імплементації Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VІІ.

 

Доопрацьовано проект Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів. Проте, у зв’язку з розробленням Міністерством освіти і науки України нової концепції порядку атестації навчальних закладів, відкладено впровадження Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів.

 

На виконання абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади», пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України            від 23.08.2014 № 29598/1/1-14 до листа Міністерства юстиції України                   від 28.07.2014 № 9825-0-4-11/10.1 переглянуто наказ Міністерства освіти і науки України від 25.01.2008 № 34 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.02.2008 за № 77/14768, та з метою його приведення у відповідність до Конституції та законодавства України розроблено проект наказу МОН «Про затвердження Порядку здійснення місцевими органами управління освітою державного інспектування навчальних закладів».

 

З метою стимулювання підвищення якості освіти та здійснення моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів проведено роботу щодо впровадження критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНмолодьспорту від 22.11.2011 № 1343).

 

У рамках цієї діяльності завершено спільно з Полтавським національним технічним університетом імені Ю. Кондратюка розроблення автоматизованої інформаційної системи моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів України «Рейтинг» (далі – АІС), що забезпечує збір, обробку і поширення інформації про діяльність шкіл, гімназій, ліцеїв та сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень щодо підвищення ефективності їх діяльності. У ДІНЗ проведено низку робочих нарад та «круглих столів» із питань запровадження АІС, за участю працівників місцевих органів управління освітою, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, представників громадськості.

На даний час, спільно з ДП «Інфоресурс» забезпечено можливість функціонування АІС «Рейтинг» на базі даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Проте відповідно до листа МОН від 24.09.2014 № 1628/01-21 ДІНЗ роботу щодо впровадження АІС «Рейтинг» призупинено.

 

Державною інспекцією навчальних закладів України розпочато роботу щодо внесення змін і доповнень до уніфікованої форми акта перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти.

Зокрема, відповідна форма акта  була затверджена  (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 560 «Про затвердження уніфікованих форм актів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 за № 1037/23569) для перевірки вищих навчальних закладів, де визначено вичерпний перелік питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контроль), а також унеможливлено (заборонено) здійснення заходів державного нагляду (контролю) з питань, що не зазначені у формі акта.

Одним з основних (базових) документів, на якому ґрунтується перелік питань з дотримання законодавства у сфері вищої освіти, є Закон України «Про вищу освіту».

У зв’язку з прийняттям 01.07.2014 року Закону України № 1556–VII  «Про вищу освіту», переважна більшість правових норм, що регламентують діяльність вищого навчального закладу, на підставі яких складено Акт перевірки, зокрема  пункти 1.2.1.- 1.3.3., 2.2., 2.7., 3.1., 3.2., 3.5., 3.8., 3.18.,           3.19.- 3.21., 4.1.- 4.8., 5.1., 5.3., 5.8., 5.9.1.- 5.9.10., 6.6.- 6.9.2., 7.1., 7.2.- 7.18., розділи VIII-XVII, не відповідають, або частково відповідають вимогам зазначеного Закону.  Враховуючи це, у листопаді 2014 року, отримано роз’яснення Міністерства юстиції України та Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо можливості застосування ДІНЗ наразі чинної форми Акта перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про освіту, затвердженого наказом МОН від 20.05.2013 № 560, під час проведення перевірок вищих навчальних закладів, аналізуючи їх діяльність за період до 06 вересня 2014 року, а  також щодо порядку застосування вказаної форми Акта перевірки при здійсненні перевірок вищих навчальних закладів після набрання чинності Закону України «Про вищу освіту» на період до прийняття нових нормативно-правових актів і встановлення відповідних правових норм, що регламентують діяльність вищого навчального закладу.

 

Протягом звітного періоду здійснено відстеження результативності чотирьох регуляторних актів, а саме:

- повторне відстеження постанови Кабінету Міністрів України                  від 08.10.2012 № 910 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»;

- повторне відстеження постанови Кабінету Міністрів України                    від 08.10.2012 № 911 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»;

- повторне відстеження постанови Кабінету Міністрів України                     від 03.05.2012 № 353 «Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів»;

- повторне відстеження наказу Міністерства освіти і науки України                від 20.05.2013 № 560 «Про затвердження уніфікованих форм актів».

 

 

Діяльність колегіальних та дорадчих органів

 

 Колегія ДІНЗ

 

Відповідно до планів проведення засідань колегії Державної інспекції навчальних закладів України у І та ІІ півріччях 2014 року ДІНЗ за звітний період проведено п’ять засідань колегії, на яких розглянуто 13 питань (у 2013 році – 17).

На засіданнях колегії ДІНЗ були розглянуті зокрема такі питання:

– про результати перевірок вищих навчальних закладів у 2012-2013 роках з питання якості підготовки студентів;

– про проект Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності позашкільних навчальних закладів;

– про стан  виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики, забезпечення безумовного виконання законодавчих  та нормативно-правових актів у цій сфері;

– про обговорення проектів планів засідань колегії ДІНЗ у ІІ півріччі 2014 року та І півріччі 2015 року;

– про стан правової роботи в ДІНЗ;

– про результати проведення заходів державного нагляду (контролю) та вивчення у системах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти у І півріччі 2014 року;

– про проблеми підготовки бакалаврів у коледжах України;

– про результати апробації орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності вищих навчальних закладів;

– про моніторинг вступної кампанії 2014 року;

– про проект нової редакції Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів;

– про проект Плану роботи Державної інспекції навчальних закладів України на 2015 рік;

– про проект Пріоритетних напрямів діяльності Державної інспекції навчальних закладів України на 2015 рік;

– про роботу зі зверненнями громадян з питань діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів та місцевих органів управління освітою в 2014 році.

Питання про вивчення стану підготовки у вищих навчальних закладах іноземних громадян, осіб, які мають статус закордонного українця, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця, в установленому порядку знято з розгляду на засіданні колегії ДІНЗ; про результати перевірок з питання дотримання вищими навчальними закладами Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти – замінено, про результати внутрішнього аудиту у ДІНЗ за 2014 рік – перенесено на І квартал 2015 року.

 

Науково-експертна рада ДІНЗ та Громадська рада при ДІНЗ

 

Відповідно до планів проведення засідань Науково-експертної ради ДІНЗ та Громадської ради при ДІНЗ проведено по чотири засідання, на яких було розглянуто п’ять проектів нормативно-правових актів, розроблених ДІНЗ (у 2013 році – 10), звіт про результати діяльності дорадчих органів за 2014 рік, проекти плану роботи ДІНЗ на 2015 рік, пріоритетних  напрямів діяльності ДІНЗ на 2015 рік, Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік, а також проекти планів роботи дорадчих органів на наступний рік.

Загалом протягом 2014 року на засіданнях Науково-експертної ради ДІНЗ та Громадської ради при ДІНЗ було розглянуто до 30 питань (2013 р. – до 25).

Для висвітлення діяльності та забезпечення прозорості роботи дорадчих органів створено окрему рубрику на офіційному веб-сайті ДІНЗ.

 

 

Взаємодія ДІНЗ з громадськістю

 

 

Протягом 2014 року ДІНЗ вживала заходи щодо удосконалення своєї діяльності із взаємодії з громадськістю з питань створення належних умов для розвитку громадянського суспільства, як гарантії демократичного розвитку держави, запровадження громадського контролю за діяльністю влади, посилення впливу інститутів громадянського суспільства на прийняття суспільно важливих рішень через проведення регулярних консультацій із громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави.

Відповідними наказами та іншими розпорядчими документами ДІНЗ України унормовані питання щодо: забезпечення відкритості та прозорості в роботі ДІНЗ України; проведення роз\'яснювальної роботи серед громадськості щодо цілей, змісту та механізмів реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності; налагодження партнерських відносин з інститутами громадянського суспільства і залучення громадян до формування та реалізації державної політики.

З метою надання можливості для вільного доступу громадян до інформації про діяльність ДІНЗ, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості такої діяльності проводилися консультації з громадськістю. Загалом у 2014 році відбулося 46 заходів з проведення консультацій з громадськістю (у 2013 році – 30 заходів).

Упродовж травня-червня 2014 року ДІНЗ укладено п’ять договорів про співробітництво із Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Всеукраїнськими громадськими організаціями «Асоціація дошкільних закладів України», «Асоціація керівників шкіл України», «Асоціація позашкільних навчальних закладів України», «Асоціація працівників професійно-технічної освіти України», «Асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації».

Для забезпечення прозорості та відкритості під час прийняття управлінських рішень Державна інспекція продовжувала здійснювати діалог з громадськістю через свій офіційний веб-сайт, зокрема оприлюднювала на ньому відповідні інформаційні матеріали.

Також з метою залучення більшого кола громадян до обговорення проектів нормативно-правових актів, розроблених ДІНЗ, вони оперативно розміщувались у відповідній рубриці «Громадське обговорення».

Крім того, у 2014 році проведена урядова пряма телефонна лінія (у 2013 році – дві) за участю керівництва ДІНЗ з метою роз’яснення та підвищення рівня поінформованості населення.

ДІНЗ активно долучалася до проведення та організації заходів, присвячених вирішенню проблемних питань у сфері освіти, за звітний період Державна інспекція взяла участь у восьми таких заходах (у 2013 році – 20).

Зокрема, у зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про вищу освіту» у другому півріччі 2014 року Державною інспекцією навчальних закладів України проводилися консультації з громадськістю щодо  удосконалення механізмів  реалізації  державної політики  у сфері нагляду (контролю) за діяльністю вищих навчальних закладів. Так, 19 вересня, 22 та 30 жовтня 2014 року за участі представників вищих навчальних закладів державної, комунальної та приватної форм власності, вищих навчальних закладів Міноборони і МВС України, а також освітянських інститутів громадянського суспільства  у форматі «круглого столу» проведено наради, під час яких обговорювались питання, що пов’язані з внесенням необхідних змін до практики державного інспектування вищих навчальних закладів (у зв’язку зі вступом в дію  Закону України «Про вищу освіту»).       

У ході проведення зазначених заходів, у контексті внесення необхідних змін до уніфікованої форми Акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства, було проаналізовано положення Закону України «Про вищу освіту», що визначають основні напрями діяльності навчального закладу, і які підлягають державному інспектуванню.                                                                 

У першу чергу було  проведено аналіз  положень нині чинного Акта перевірки на предмет їх відповідності нормам Закону, за результатами якого учасниками заходів було зауважено, що низка позицій Закону, що визначають межі автономії вищого навчального закладу,  носять характер «можливості» і не можуть бути предметом перевірки в рамках здійснення заходу державного нагляду (контролю).

У ході конструктивної дискусії в рамках «круглих  столів» було підтримано позицію ДІНЗ щодо доцільності поетапного внесення змін до згаданої уніфікованої форми Акта перевірки у відповідності з реалізацією МОН заходів щодо забезпечення виконання Закону України «Про вищу освіту», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2014 року № 1048. 

Також протягом звітного періоду у ДІНЗ у форматі «круглого столу» проведено засідання робочих груп з розроблення проекту Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності позашкільних навчальних закладів, нової редакції Положення про атестацію ПТНЗ, нової редакції Порядку здійснення державного інспектування місцевими органами управління освітою.

 

 

Робота із зверненнями громадян

та запитами на публічну інформацію

 

 

У Державній інспекції навчальних закладів України проводилась робота з підвищення відповідальності за недопущення формального розгляду звернень громадян та забезпечення їх доступу до публічної інформації згідно із вимогами чинного законодавства України у цих сферах.

У 2014 році до ДІНЗ надійшло 54 запити на публічну інформацію (на 7 запитів більше, ніж у 2013 році – 47 запитів). Найбільша кількість запитів у 2014 році надійшла від фізичних осіб - 47 запитів (у 2013 році – 24 запити).

Більшість запитів на публічну інформацію стосувалися діяльності ДІНЗ України, результатів перевірок Державною інспекцією навчальних закладів України.

Усі інформаційні запити розглянуто в установленому порядку відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Крім того, у 2014 році до ДІНЗ надійшло 449 звернень громадян           (у 2013 році – 403 звернення громадян), у тому числі: з Адміністрації Президента України - 32, Верховної Ради України - 50, Кабінету Міністрів України - 39 (з них через «урядову гарячу лінію» - 22), органів прокуратури - 41, від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств - 83, безпосередньо від громадян на адресу ДІНЗ - 162. Колективних звернень за звітний період надійшло 42.

Серед питань, які порушували громадяни, більшість стосуються порушень прав людини у навчальних закладах при відрахуванні студентів з вищих навчальних закладів, порушень прав вступників під час зарахування на навчання, організації навчально-виховного процесу, неправомірних дій керівників навчальних закладів, недотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, видачі документів про освіту, порушенні Умов прийому до вищих навчальних закладів, кадрових питань, порушень трудового законодавства, правомірності сплати «благодійних внесків», наявності корупційних схем. Більшість заявників належить до батьківської громадськості, науково-педагогічних (педагогічних) працівників та студентської молоді.

 

 

Взаємодія з державною установою «Урядовий контактний центр»

 

Державною інспекцією навчальних закладів України налагоджено ефективну роботу з державною установою «Урядовий контактний центр». Для забезпечення оперативного реагування на звернення громадян у ДІНЗ проводився щоденний моніторинг електронної бази даних звернень. Так, протягом 2014 року на адресу ДІНЗ надійшло 22 звернення громадян (на три звернення більше, ніж у 2013 році – 19 звернень громадян), які розглянуто та надано роз’яснення по суті в установлені законодавством терміни.

 

 

Взаємодія ДІНЗ із засобами масової інформації

 

Упродовж 2014 року Державною інспекцією навчальних закладів України проводжувалася робота з питань висвітлення результатів діяльності ДІНЗ через засоби масової інформації.

У 2014 році ДІНЗ проведено 54 засідання  (на 29 засідань більше, ніж у 2013 році – 25 засідань) за «круглим столом», семінарів-нарад, зустрічей, результати яких розміщено на офіційному веб-сайті ДІНЗ.

З метою роз’яснення представникам засобів масової інформації, надання їм консультацій щодо напрямів своєї діяльності ДІНЗ постійно розміщувала відповідні матеріали, коментарі, інтерв’ю посадових осіб ДІНЗ на власному офіційному веб-сайті та поширювала їх через засоби масової інформації. Впродовж 2014 року ДІНЗ своєчасно інформувала представників ЗМІ про важливі заходи ДІНЗ, здійснювала заходи організаційного сприяння виконанню ними професійних обов’язків.

ДІНЗ налагоджено роботу з реагування на критичні зауваження щодо своєї діяльності з боку представників засобів масової інформації, загалом на адресу ДІНЗ протягом 2014 року надійшло одне таке звернення (на одне звернення менше, ніж у 2013 році), коментар-відповідь на яке розміщувалося на своєму офіційному веб-сайті.

За результатами проведення урядової прямої телефонної лінії та двох інтерв’ю матеріали опубліковано в газетах «Урядовий кур’єр» від 05.06.2014 № 100 та «Освіта України» від 29.09.2014 № 36, 17.11.2014 № 43.

 

 

Міжнародне співробітництво

 

У 2014 році Державною інспекцією навчальних закладів України продовжено роботу з  вивчення  міжнародного досвіду щодо систем нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, що функціонують у зарубіжних країнах. Зокрема, вжито заходів щодо отримання відповідної інформації від дипломатичних представництв України в європейських державах: Французькій Республіці, Федеративній Республіці Німеччині, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Фінляндській Республіці тощо.

Державною інспекцією навчальних закладів України взято участь у роботі в Україні проекту Твіннінг «Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя», а саме: проведено дві зустрічі керівництва Державної інспекції з представниками проекту, а також презентацію для працівників ДІНЗ стосовно систем, що існують в європейських державах, які дозволяють забезпечувати громадянам цих країн вільний доступ до освіти впродовж всього життя.

Також протягом звітного періоду у рамках співробітництва із Проектом TEMPUS SM 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR Towards Trust in Quality Assurance Systems, (TRUST) «НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ І ВЗАЄМНОЇ ДОВІРИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ» щодо вивчення європейського досвіду системи забезпечення якості освіти взято участь у конференції на тему «Забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти України». У ході конференції були розглянуті підсумки реалізації консорціумом університетів-партнерів програми Темпус Проекту та участь суспільства в процесах забезпечення якості в освіті, імплементації нового Закону України «Про вищу освіту».

Крім того, у ДІНЗ проведено семінар з питань забезпечення якості вищої освіти, учасниками якого стали відповідальні працівники ДІНЗ, представники вищих навчальних закладів, освітянських інституцій громадянського суспільства. Ініціатором проведення заходу виступив консорціум університетів-партнерів програми Темпус, який впродовж останніх трьох років реалізує, зокрема за участю Державної інспекції навчальних закладів України, згаданий вище Проект програми TEMPUS.

У ході семінару представниками Проекту була проведена презентація  веб-порталу «Національний портал забезпечення якості вищої освіти», який дозволить розміщувати та користуватися  соціально верифікованими даними про вітчизняну вищу освіту. Мета такого технологічного рішення, розробленого в рамках реалізації Проекту, полягає у впровадженні в Україні європейських моделей інструментарію  забезпечення якості вищої освіти, через підвищення рівня комунікації між різними учасниками освітнього процесу, здійснення ними оперативного моніторингу якості, як освітніх послуг, що надаються навчальними закладами, так і досягнень їх науковців,  викладачів та студентів.

Також, Державна інспекція навчальних закладів України взяла участь у семінарі з питань існуючої системи державного нагляду (контролю) за діяльністю загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів у Чеській Республіці.

 

Робота з персоналом та керівними кадрами

 

Відповідно до Типового положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної влади та з метою системного обліку державних службовців, їх підготовки, стажування, перепідготовки та підвищення кваліфікації, заохочення до сумлінного та якісного  виконання покладених на них обов’язків, контролю за дотриманням вимог щодо виконання службових обов’язків, правил поведінки державного службовця та спеціальних обмежень Головою Державної інспекції навчальних закладів України затверджено План заходів щодо організації роботи з кадрами апарату та План заходів щодо запобігання та протидії корупції серед державних службовців ДІНЗ.

За звітний період Державна інспекція навчальних закладів України спрямовувала зусилля на розвиток своєї роботи з персоналом та керівними кадрами на засадах професійності, ефективності та прозорості державної служби.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня i ділових якостей згідно зi статтею 19 Закону України «Про державну службу» та Положенням про порядок стажування у державних органах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України вiд 01.12.1994 № 804, в Державній інспекції навчальних закладів України практикувалось стажування у відповідних структурних підрозділах осіб, які претендують на посади державних службовців. У 2014 році пройшли стажування дві особи. Відповідно до вимог Положення про стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 № 255, в Державній інспекції навчальних закладів України проходили стажування два слухача денної форми навчання Національної академії державного управління при Президентові України. У Національній академії державного управління при Президентові України та її регіональному інституті державного управління від Державної інспекції навчальних закладів України навчаються дві особи.

У Державній інспекції навчальних закладів України організовувалась робота з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату. Відповідно до плану-графіка навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та їх кадрового резерву в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України у 2014 році підвищили кваліфікацію за професійними програмами шість працівників Державної інспекції навчальних закладів України. Також один працівник пройшов навчання для внутрішніх аудиторів органів державної влади у Державній фінансовій інспекції України, та один працівник взяв участь в тематичному семінарі в Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України. Керівником кадрового підрозділу ДІНЗ взято участь у тренінговій Програмі з питань вивчення нового законодавства про державну службу та отримано сертифікат про підвищення кваліфікації.

Відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів                            від 28.02.2001 № 199, у звітному періоді в Державній інспекції навчальних закладів України сформований кадровий резерв на 2015 рік для державної служби на посади спеціалістів, інспекторів, керівників, заступників керівників структурних підрозділів. Також згідно з пунктом 2-1 Положення та відповідно до Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої-третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем`єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 272, був оголошений конкурс із зарахування до кадрового резерву на посади Голови, першого заступника Голови, заступника Голови Державної інспекції навчальних закладів України на 2015 рік.

З метою запобігання дублювання функцій та повноважень між структурними підрозділами постійно здійснювався аналіз існуючої системи управління в ДІНЗ.

Гранична чисельність працівників Державної інспекції навчальних закладів України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України                  від 05.04.2014 № 85, складає 40 одиниць. Станом на 31 грудня                          2014 року в Державній інспекції навчальних закладів України працює                      34 особи (чоловіків – 13, жінок – 21), з них державних службовців – 33 особи, недержавних службовців – 1 особа. У тому числі: керівництво – 2 особи, керівники структурних підрозділів – 10 осіб, головних державних інспекторів (головних спеціалістів) – 21 особа.

За категоріями посад державні службовці Державної інспекції навчальних закладів України розподіляються таким чином: І категорія –                      1 особа, ІІ категорія – 1 особа; ІІІ категорія – 3 особи; ІV категорія – 6 осіб;       V категорія – 22 особи.

Віковий склад державних службовців: до 35 років – 4 особи, від 36 до 45 років – 12 осіб, від 46 до 55 років – 12 осіб, від 56 до 60 років – 4 особи,                                 від 60 до 65 років –1 особа.

Всі державні службовці ДІНЗ мають вищу освіту, недержавний службовець має середню.

Мають науковий ступінь кандидата наук – 6 осіб; науковий ступінь доктора наук – 1 особа, вчене звання доцента – 2 особи; почесне звання «Заслужений працівник освіти України» – 1 особа.

Кількість працівників, які мають стаж державної служби до 1 року –                1 особа, від 3 до 5 років – 6 осіб, від 10 до 15 років – 15 осіб, від 15 до 25 років – 9 осіб, понад 25 років – 2 особи.

Прийнято на роботу в 2014 році 8 осіб, у тому числі 3 особи - за результатами стажування, 2 особи – за переведенням, 1 особа – на конкурсній основі, 2 особи – призначення Кабінету Міністрів України. На момент зарахування до апарату Державної інспекції навчальних закладів України статус державного службовця мали 7 осіб.

На виконання Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в Державній інспекції навчальних закладів України, проводиться спеціальна перевірка.

Звільнено з роботи у 2014 році 8 осіб, у тому числі 1 особа – за угодою сторін, 4 особи – у зв`язку з переходом на іншу роботу, 1 особа – у зв`язку з досягненням граничного віку проходження державної служби, 1 особа – у зв`язку із скороченням чисельності працівників, 1 особа – з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади».

Відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1922, Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов`язків і завдань, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 31 жовтня 2003 року № 122 (із змінами), у лютому 2014 року проведена щорічна оцінка виконання державними службовцями Державної інспекції навчальних закладів України посадових обов`язків і завдань за 2013 рік.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» всі державні службовці Державної інспекції навчальних закладів України подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік. Відомості, зазначені у деклараціях Голови та його заступника розміщені на офіційному веб-сайті Державної інспекції навчальних закладів України. До Нацдержслужби України надана інформація щодо подання держслужбовцями Державної інспекції навчальних закладів України декларацій.

 

Робота щодо запобігання та протидії корупції в ДІНЗ

 

Протягом 2014 року в Державній інспекції навчальних закладів України порушень працівниками вимог антикорупційного законодавства не виявлено.

Корупційних ризиків, зокрема, таких як конфлікт інтересів, недоброчесність державних службовців, безконтрольність з боку керівництва, за напрямками діяльності ДІНЗ у звітному періоді не виявлено.

З метою запобігання та протидії корупції серед службовців Державної інспекції навчальних закладів України забезпечено добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору й просування по службі за діловими та професійними якостями. При призначенні на посаду осіб, які не мають переваг перед іншими кандидатами на цю посаду, проведено заходи із запобігання протегуванню з корисних або інших особистих інтересів. На виконання державними службовцями вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 11 серпня 1995 року № 641 «Про  застосування статті 13 Закону України «Про державну службу» в частині  подання відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання  фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе  і членів своєї сім’ї за 2013 рік здійснено організаційні заходи щодо своєчасного декларування доходів. Протягом 2014 року на апаратних нарадах розглядалися питання стану виконавської дисципліни та виконання законодавства про державну службу, про запобігання та  протидії корупції посадовими особами Державної інспекції навчальних закладів України, здійснення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, дотримання інспекторами ДІНЗ під час проведення перевірок  вимог законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції»,  інших  нормативно-правових  актів, які регулюють діяльність у сфері боротьби  з корупцією.

 

Фінансово-господарська діяльність

 

Фінансування діяльності Державної інспекції навчальних закладів України в 2014 році здійснювалося із загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою 2203010 «Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів» в межах асигнувань, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (зі змінами).

У 2014 році відповідно до одержаних асигнувань Державною інспекцією начальних закладів України були проведені видатки в загальній сумі 2 775,2 тис. грн., що на 32,1 % менш ніж у 2013 році.

Структура видатків ДІНЗ у 2013-2014 роках наведена в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Структура видатків Державної інспекції навчальних закладів України

у 2013 - 2014 рр.

                                                                                                                           (тис. грн.)

Напрямок витрат

Роки

2013

2014

Оплата праці з нарахуваннями на неї

3 604,7

2 472,6

Оплата витрат на відрядження

200,1

60,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

128,9

112,9

Інші видатки для забезпечення діяльності та функціонування ДІНЗ

155,3

129,7

РАЗОМ

4 089,0

2 775,2

Протягом 2014 року відбулися суттєві зміни в структурі видатків та штатної чисельності ДІНЗ.

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 року № 85 \"Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів\" було скорочено чисельність працівників ДІНЗ на 5 штатних одиниць та відповідно зменшено фінансування на оплату праці з нарахуваннями на неї у сумі 351,7 тис. грн.

На виконання Закону України від 31.07.2014 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний Бюджет України на 2014 рік»» було зменшено фінансування п’ятимісячного обсягу видатків (серпень-грудень) на забезпечення діяльності ДІНЗ України у сумі 1 058,2 тис. грн., а саме на оплату праці з нарахуваннями - 1 019,2 тис. грн., оплату комунальних послуг - 21,1 тис. грн. та інших поточних видатків - 17,9 тис.грн.

Відповідно до такого скорочення видатків керівництво ДІНЗ здійснило заходи щодо надання працівникам інспекції відпусток без збереження заробітної плати на один календарний місяць, скасування всіх стимулюючих виплат, надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах.

У 2014 році порівняно з 2013 на 31,4 % (1 132,1 тис. грн.) зменшено  видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї.

Видатки на відрядження у звітному році склали 60,0 тис. грн., що на 70 % (140,1 тис. грн.) менше ніж у попередньому році. Протягом 2014 року було здійснено оплату 69 службових відряджень з середньою тривалістю одного відрядження 6,5 днів. Витрати на одне відрядження в середньому склали 870 грн.

На 12,4 % (16 тис. грн.) зменшилися видатки на відшкодування витрат на комунальні послуги та енергоносії та на 16,5 % (25,6 тис. грн.) зменшилися інші видатки для забезпечення діяльності ДІНЗ у 2014 році.

Динаміка обсягу витрат ДІНЗ у 2013-2014 рр. відображена на графіку 1.

 

Обсяг витрат ДІНЗ у 2013-2014 рр. (тис. грн.)

 

Кошти, передбачені планом асигнувань на 2014 рік, профінансовані в повному обсязі.

 

Голова Державної інспекції

навчальних закладів України                                                                           Р. В. Гурак

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Державної інспекції навчальних закладів України на 2015 рік

06.01.2015

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДІНЗ України

від 29.12.2014 № 01-11/51

 

 

Орієнтовний план проведення консультацій

з громадськістю Державної інспекції навчальних закладів України на 2015 рік

 

з/п

Питання або проект нормативно-правового акта *

Заходи, що проводяться у рамках консультацій з громадськістю**

 Строк  проведення консультацій***

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон,e-mail)

 1.  

Проект порядку державного інспектування навчальних закладів місцевими органами управління освітою

1. Проведення  нарад, вебінарів, засідань, громадського обговорення тощо
2. Проведення електронних
консультацій
 

Січень 2015 року

Керівники навчальних закладів, представники місцевих органів

управління освітою, учасники навчально-виховного процесу, інші зацікавлені особи

(044) 239-16-91

(044) 239-16-94

(044) 239-16-85

dinzu@dinz.gov.ua 

 1.  

Проект порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та об’єднань

1. Проведення  нарад, вебінарів, засідань, громадського обговорення тощо
2. Проведення електронних
консультацій
 

Січень - лютий

2015 року

Керівники дошкільних загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, представники місцевих органів управління освітою, учасники навчально-виховного процесу, інші зацікавлені особи

(044) 239-16-91

(044) 239-16-94

(044) 239-16-87

dinzu@dinz.gov.ua 

 1.  

Проект орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності позашкільних навчальних закладів

 

1. Проведення  нарад, засідань, громадського обговорення тощо
2. Проведення електронних
консультацій
 

Протягом

2015 року

Керівники позашкільних навчальних закладів, представники місцевих органів управління освітою, учасники навчально-виховного процесу, інші зацікавлені особи

(044) 239-16-91

(044) 239-16-94

(044) 239-16-87

dinzu@dinz.gov.ua 

 1.  

Про внесення змін і доповнень до Акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти (у зв’язку із прийняттям Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII)

1. Проведення  нарад, засідань, громадського обговорення тощо
2. Проведення електронних
консультацій

Протягом 2015 року

Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інші зацікавлені особи 

(044) 239-16-91

(044) 239-16-94

(044) 239-16-87

dinzu@dinz.gov.ua 

 1.  

Проект Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів

1. Проведення  нарад, засідань, громадського обговорення тощо
2. Проведення електронних
консультацій

Лютий-березень 2015 року

Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інші зацікавлені особи 

(044) 239-16-91

(044) 239-16-94

(044) 239-16-87

dinzu@dinz.gov.ua 

 1.  

Впровадження Автоматизованої інформаційної системи моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів «Рейтинг»

1. Проведення електронних
консультацій
2.Проведення конференцій, форумів тощо

 

Протягом 2015 року

Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інші зацікавлені особи 

(044) 239-16-91

(044) 239-16-94

(044) 239-16-87

dinzu@dinz.gov.ua 

 1.  

Заходи за участю Громадської ради при ДІНЗ України

Проведення спільних нарад, семінарів, засідань, прес-конференцій, вебінарів, громадського обговорення тощо

Протягом 2015 року

Інститути громадянського суспільства

(044) 239-16-91

(044) 239-16-94

dinzu@dinz.gov.ua 

 1.  

Участь громадськості у діяльності ДІНЗ України з удосконалення нормативно-правової бази щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів

1. Проведення конференцій, форумів, вебінарів, засіданнь, прес-конференцій, громадського обговорення тощо

2. Проведення електронних
консультацій

Протягом 2015 року

Працівники сфери здійснення нагляду (контролю) за діяльністю в освітній сфері, а також керівники  і працівники навчальних закладів

 

(044) 239-16-91

(044) 239-16-94

dinzu@dinz.gov.ua 

 1.  

Підготовка проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

Проведення електронних
консультацій

Листопад-грудень              2015 року

Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інститути громадянського суспільства, інші зацікавлені особи

(044) 239-16-91

(044) 239-16-94

dinzu@dinz.gov.ua 

 1. 10.  

Інформування громадськості про результати роботи  ДІНЗ України у 2015 році та обговорення з членами Громадської ради перспектив розвитку та Пріоритетних напрямів роботи  ДІНЗ України на 2016 рік 

1. Проведення прес-конференції

2. Проведення круглого столу

3. Проведення електронних
консультацій

Листопад-грудень               2015 року

Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інститути громадянського суспільства,  інші зацікавлені особи

(044) 239-16-91

(044) 239-16-94

dinzu@dinz.gov.ua 

 1. 11.  

Інформування щодо взаємодії ДІНЗ України з громадськістю – оприлюднення анонсів заходів, інформації про проведені заходи тощо

Проведення електронних
консультацій

Протягом 2015 року

Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інститути громадянського суспільства,  інші зацікавлені особи

(044) 239-16-91

(044) 239-16-94

dinzu@dinz.gov.ua 

12.

 

 

Робота із зверненнями громадян

Проведення електронних
консультацій

Протягом 2015 року

 

Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інститути громадянського суспільства,  інші зацікавлені особи

(044) 239-16-91

(044) 239-16-94

dinzu@dinz.gov.ua 

13.

Організація взаємодії ДІНЗ України та державної установи «Урядовий контактний центр» із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову «гарячу лінію»

Проведення електронних
консультацій

Протягом 2015 року

Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інститути громадянського суспільства,  інші зацікавлені особи

(044) 239-16-91

(044) 239-16-94

dinzu@dinz.gov.ua 

 

 

 

Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2015 рік

06.01.2015

 

Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2015 рік

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 25.12.2013 р. № 968 «Про затвердження Порядку планування та моніторингу реалізації органами виконавчої влади Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити План заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвиту громадянського суспільства в Україні Державної інспекції навчальних закладів України на 2015 рік (далі – План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання Плану заходів.

3. Відділу організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом (Андрейчук Л. Й.) забезпечити розміщення Плану заходів на офіційному веб-сайті ДІНЗ України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Голови                                                                                    А. В. Марочкін                    

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДІНЗ України

від 10.11.2014 № 01-11/44

 

 

План заходів

щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні Державної інспекції навчальних закладів України на 2015 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Тема заходу

Строк виконання

Контактні дані відповідальної особи/структурного підрозділу

 1.  

Публічне  громадське обговорення у вигляді:

-         електронних консультацій;

-         обговорення на засіданнях «за круглим столом» за участю профільних інститутів громадянського суспільства (ІГС), Громадської ради при ДІНЗ, Науково-експертної ради ДІНЗ України

Проекти нормативно-правових актів, зокрема:

- проект порядку державного інспектування навчальних закладів місцевими органами управління освітою;

- проект орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності позашкільних навчальних закладів;

- про внесення змін і доповнень до Акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти (у зв’язку із прийняттям Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII);

- про нову редакцію положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів

 

 

Січень

 

 

 

Лютий

 

Протягом 2015 року

 

Протягом 2015 року

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 2015 року

Управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів

тел. (044) 239-16-85

 

Управління контролю за діяльністю загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів

тел. (044) 239-16-87

 

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ  і міжнародного співробітництва відділу організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

тел. (044) 239-16-91

е-mail: dinzu@dinz.gov.ua 

 1.  

Публічне  громадське обговорення у вигляді:

-          електронних консультацій;

-          обговорення на засіданнях «за круглим столом», Громадської ради при ДІНЗ України та Науково-експертної ради ДІНЗ України;

-          семінарів із представниками загальноосвітніх навчальних закладів, заступниками керівників регіональних органів управління освітою, керівниками відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад)

Впровадження Автоматизованої інформаційної системи моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів «Рейтинг»

Протягом 2015 року

Управління контролю за діяльністю загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів

тел. (044) 239-16-87

 

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ  і міжнародного співробітництва управління організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

тел. (044) 239-16-91

е-mail: dinzu@dinz.gov.ua 

 1.  

Проведення нарад, засідань, вебінарів, зустрічей з представниками інститутів громадянського суспільства

Забезпечення організаційно-методичної та інформаційної підтримки  заходів, ініційованих ІГС

Постійно, за зверненням ІГС

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ  і міжнародного співробітництва управління організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

тел. (044) 239-16-91

е-mail: dinzu@dinz.gov.ua 

 1.  

Проведення  нарад, засідань, громадського обговорення, електронних консультацій, вебінарів тощо

Проведення консультацій з громадськістю відповідно до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю ДІНЗ України на 2015 рік

Протягом 2015 року

Управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів

тел. (044) 239-16-85

Управління контролю за діяльністю загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів

тел. (044) 239-16-87

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ  і міжнародного співробітництва управління організаційно-інформаційного забезпечення

тел. (044) 239-16-91

е-mail: dinzu@dinz.gov.ua 

 1.  

Проведення нарад, засідань за участю ІГС, консультативно-дорадчих органів ДІНЗ тощо.

Поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції відповідно до звернень від громадськості

Постійно, за зверненням ІГС

Сектор юридичного забезпечення,

запобігання та протидії корупції

тел. (044) 239-16-93

е-mail: yr_sektor@dinz.gov.ua

Відділ взаємодії з громадськістю та ЗМІ  і міжнародного співробітництва відділу організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

тел. (044) 239-16-91

е-mail: dinzu@dinz.gov.ua 

 1.  

Функціонування офіційного веб-сайту ДІНЗ України; надання  відповідей на запити на інформацію; проведення «круглих столів», прес-конференцій, вебінарів, інших публічних заходах

Забезпечення відкритості та прозорості діяльності ДІНЗ України

Постійно

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ  і міжнародного співробітництва відділу організаційно- інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

тел. (044) 239-16-91

е-mail: dinzu@dinz.gov.ua 

 1.  

Обговорення на засіданнях консультативно-дорадчих органів (колегії, Громадської ради, Науково-експерної ради  ДІНЗ України)

Звіт про діяльність ДІНЗ України у 2014 році

Грудень

Сектор взаємодії з громадськістю та ЗМІ  і міжнародного співробітництва відділу організаційно- інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

тел. (044) 239-16-91

е-mail: dinzu@dinz.gov.ua 

 

 

Про затвердження Орієнтовного Плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік

06.01.2015

 

Про затвердження Орієнтовного

Плану проведення консультацій

з громадськістю на 2015 рік

 

 

Відповідно до пункту 6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996, та листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10.10.2013 р. № 12771/0/2-13

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Державної інспекції навчальних закладів України на 2015 рік (далі – Орієнтовний план), що додається.

2. Відділу організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом  (Андрейчук А. Й.) забезпечити розміщення Орієнтовного плану на офіційному веб-сайті ДІНЗ України.

3.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Заступник Голови                                                                            А. В. Марочкін    

Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Державної інспекції навчальних закладів України на 2015 рік

05.01.2015

Орієнтовний план проведення консультацій

з громадськістю Державної інспекції навчальних закладів України на 2015 рік

 

1.Питання або проект нормативно-правового акта

1.1. Проект порядку державного інспектування навчальних закладів місцевими органами управління освітою

1.2. Проект порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та об’єднань

1.3. Проект орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності позашкільних навчальних закладів

1.4. Про внесення змін і доповнень до Акта перевірки дотримання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти (у зв’язку із прийняттям Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII)

1.5. Проект Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів

1.6. Впровадження Автоматизованої інформаційної системи моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів «Рейтинг»

1.7. Заходи за участю Громадської ради при ДІНЗ України

1.8. Участь громадськості у діяльності ДІНЗ України з удосконалення нормативно-правової бази щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів

1.9. Підготовка проекту Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2016 рік

1.10. Інформування громадськості про результати роботи  ДІНЗ України у 2015 році та обговорення з членами Громадської ради перспектив розвитку та Пріоритетних напрямів роботи  ДІНЗ України на 2016 рік 

1.11. Інформування щодо взаємодії ДІНЗ України з громадськістю – оприлюднення анонсів заходів, інформації про проведені заходи тощо

1.12. Робота із зверненнями громадян

1.13. Організація взаємодії ДІНЗ України та державної установи «Урядовий контактний центр» із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову «гарячу лінію»

 

2.Заходи, що проводяться у рамках консультацій з громадськістю

2.1. 
1) Проведення  нарад, вебінарів, засідань, громадського обговорення тощо
2) Проведення електронних консультацій
2.2.  
1) Проведення  нарад, вебінарів, засідань, громадського обговорення тощо
2) Проведення електронних консультацій
2.3.  
1) Проведення  нарад, засідань, громадського обговорення тощо
2) Проведення електронних консультацій
2.4.  
1) Проведення  нарад, засідань, громадського обговорення тощо
2) Проведення електронних консультацій
2.5.  
1) Проведення  нарад, засідань, громадського обговорення тощо
2) Проведення електронних консультацій
2.6. 
1)Проведення електронних консультацій
2) Проведення конференцій, форумів тощо
2.7. 
Проведення спільних нарад, семінарів, засідань, прес-конференцій, вебінарів, громадського обговорення тощо

2.8.

1) Проведення конференцій, форумів, вебінарів, засіданнь, прес-конференцій, громадського обговорення тощо

2) Проведення електронних консультацій
2.9. Проведення електронних консультацій

2.10.

1)Проведення прес-конференції

2) Проведення круглого столу

3) Проведення електронних консультацій
2.11. Проведення електронних консультацій
2.12. Проведення електронних консультацій
2.13. Проведення електронних консультацій
 
3. Строк  проведення консультацій

3.1. Січень 2015 року

3.2. Січень – лютий 2015 року

3.3. Протягом 2015 року

3.4. Протягом 2015 року

3.5. Лютий-березень 2015 року

3.6. Протягом 2015 року

3.7. Протягом 2015 року

3.8. Протягом 2015 року

3.9. Листопад-грудень 2015 року

3.10. Листопад-грудень 2015 року

3.11. Протягом 2015 року

3.12. Протягом 2015 року

3.13. Протягом 2015 року

 

4. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, що буде прийняте за результатами консультацій

4.1. Керівники навчальних закладів, представники місцевих органів управління освітою, учасники навчально-виховного процесу, інші зацікавлені особи

4.2. Керівники дошкільних загальноосвітніх,позашкільних навчальних закладів, представники місцевих органів управління освітою, учасники навчально-виховного процесу, інші зацікавлені особи

4.3. Керівники позашкільних навчальних закладів, представники місцевих органів управління освітою, учасники навчально-виховного процесу, інші зацікавлені особи

4.4. Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інші зацікавлені особи 

4.5. Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інші зацікавлені особи  

4.6. Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інші зацікавлені особи 

4.7. Інститути громадянського суспільства

4.8. Працівники сфери здійснення нагляду (контролю) за діяльністю в освітній сфері, а також керівники  і працівники навчальних закладів

4.9. Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інститути громадянського суспільства, інші зацікавлені особи

4.10. Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інститути громадянського суспільства,  інші зацікавлені особи

4.11. Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інститути громадянського суспільства,  інші зацікавлені особи

4.12. Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інститути громадянського суспільства,  інші зацікавлені особи

4.13. Учасники навчально-виховного процесу, громадськість, інститути громадянського суспільства,  інші зацікавлені особи

 

5. Контактні дані особи/структурного підрозділу, відповідального за проведення консультацій (телефон,e-mail)

5.1.  (044) 239-16-91

(044) 239-16-94

(044) 239-16-85

dinzu@dinz.gov.ua

5.2.  (044) 239-16-91

(044) 239-16-94

(044) 239-16-87

dinzu@dinz.gov.ua 

5.3.  (044) 239-16-91

(044) 239-16-94

(044) 239-16-87

dinzu@dinz.gov.ua 

5.4.  (044) 239-16-91

(044) 239-16-94

(044) 239-16-87

dinzu@dinz.gov.ua 

5.5.  (044) 239-16-91

(044) 239-16-94

(044) 239-16-87

dinzu@dinz.gov.ua 

5.6.  (044) 239-16-91

(044) 239-16-94

(044) 239-16-87

dinzu@dinz.gov.ua 

5.7.  (044) 239-16-91

(044) 239-16-94

dinzu@dinz.gov.ua 

5.8.  (044) 239-16-91

(044) 239-16-94

dinzu@dinz.gov.ua  

5.9. (044) 239-16-91

(044) 239-16-94

dinzu@dinz.gov.ua 

5.10. (044) 239-16-91

 (044) 239-16-94

 dinzu@dinz.gov.ua 

5.11. (044) 239-16-91

(044) 239-16-94

dinzu@dinz.gov.ua 

5.12. (044) 239-16-91

(044) 239-16-94

dinzu@dinz.gov.ua 

5.13. (044) 239-16-91

(044) 239-16-94

dinzu@dinz.gov.ua  

П Л А Н Р О Б О Т И Державної інспекції навчальних закладів України на 2015 рік

31.12.2014

 

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Міністр освіти і науки України

 

                           

                                 С. М. Квіт

 

«____»     _________________ 201_  р.

 

 

П Л А Н   Р О Б О Т И

 

Державної інспекції навчальних закладів України

на 2015 рік

 

 

 

м. Київ

 

І. Робота з виконання законів України, актів Верховної Ради України, Президента України,                                                            Кабінету Міністрів України та інших актів законодавства

Здійснення заходів на виконання:

1.

Законів України, актів Верховної Ради України:

 

 

-         

Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» – організація діяльності ДІНЗ

протягом року

структурні підрозділи

-         

Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту» – контроль за дотриманням вимог законодавства навчальними закладами незалежно від форм власності та підпорядкування, місцевими органами управління освітою 

протягом року

управління контролю за діяльністю ВНЗ,

управління контролю за діяльністю          ЗНЗ і ПТНЗ

-         

Закон України «Про вищу освіту» – моніторинг стану імплементації (впровадження)  вищими навчальними закладами положень законодавчого акта в навчальний процес

протягом року

управління контролю за діяльністю ВНЗ

-         

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»

 

 

 

– робота із забезпечення ефективності діючої процедури прийняття на роботу;

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 

– здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів) за 2014 рік;

до 01 квітня

 

– здійснення заходів щодо запобігання корупції;

протягом року

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

 

– здійснення заходів контролю із забезпечення дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів

протягом року

-         

Закон України «Про звернення громадян»

 

 

 

– робота зі зверненнями громадян;

протягом року

структурні підрозділи

 

– вивчення діяльності місцевих органів управління освітою та перевірка навчальних закладів з питань дотримання вимог Закону

 

управління контролю за діяльністю ВНЗ,

управління контролю за діяльністю          ЗНЗ і ПТНЗ

-         

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

– робота із запитами на публічну інформацію;

– розміщення звітів про результати розгляду запитів на інформацію на офіційному веб-сайті ДІНЗ

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

структурні підрозділи

 

-         

Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» – здійснення заходів щодо відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

протягом року

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

-         

Закон України «Про державну службу»

 

 

 

– забезпечення реалізації державної політики з питань державної служби та кадрової роботи в ДІНЗ, документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин;

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 

– здійснення матеріального забезпечення державних службовців

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Закон України \"Про захист персональних даних\" – діяльність з обробки персональних даних, яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Закон України «Про відпустки»

 

 

 

– складання графіка відпусток працівників ДІНЗ;

до 05 січня

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 

– проведення оплати відпусток

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Закон України «Про пенсійне забезпечення» – підрахунок стажу та підготовки відповідних документів

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» – здійснення заходів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» – здійснення заходів щодо загальнообов\'язкового державного соціального страхування громадян на випадок тимчасової втрати працездатності, у зв\'язку з вагітністю та пологами, у разі смерті

 

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Закон України «Про Державний бюджет на 2015 рік» – складання кошторису видатків відповідно до бюджетних призначень; визначення показників, які базуються на розмірі мінімальної заробітної плати або прожиткового мінімуму

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов\'язкове державне соціальне страхування» – здійснення заходів щодо нарахування та сплати єдиного внеску

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Закон України «Про оренду державного та комунального майна» – здійснення заходів щодо оренди приміщення ДІНЗ

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Закон України «Про здійснення державних закупівель» – здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» – здійснення виплат постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Бюджетний кодекс України – здійснення заходів відповідно до бюджетного процесу

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Податковий кодекс України – здійснення заходів щодо нарахування та сплати податків та зборів

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» – висвітлення діяльності ДІНЗ на офіційному веб-сайті ДІНЗ та в засобах масової інформації

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Закони України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку» – організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності

протягом року

служба охорони праці

Постанова Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII «Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України», Коаліційна угода ВРУ VІІІ скликання – забезпечення реалізації положень в межах компетенції ДІНЗ щодо підвищення якості освіти

протягом року

структурні підрозділи відповідно до компетенції

2.

Указів, розпоряджень, доручень Президента України:

 

 

-         

Указ Президента України «Про комплексну програму підготовки державних службовців» - визначення потреби у підвищенні кваліфікації та перепідготовці державних службовців ДІНЗ шляхом навчання, стажування в ДІНЗ, інших установах, здійснення організаційних питань щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, організація регулярного навчання працівників

 

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

інші структурні підрозділи

-         

Указ Президента України від 01.02.2012 № 45 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» – створення дієвого кадрового резерву та забезпечення систематичної роботи з особами включеними до такого резерву 

 

постійно

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

інші структурні підрозділи

-         

Указ Президента України від 25.01.2012 № 33 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» – проведення обов’язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Указ Президента України від 30.05.1995 № 398 «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців» – здійснення організаційних питань щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

інші структурні підрозділи

3.

Виконання постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України, документів інших органів державного управління:

 

 

-         

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» – організація діяльності ДІНЗ

постійно

структурні підрозділи

-         

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 538 «Про затвердження  Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України» – організація діяльності ДІНЗ

 

структурні підрозділи

-         

Постанова КМУ від 03.05.2012 № 353 «Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів» – здійснення державного інспектування навчальних закладів усіх типів та рівнів акредитації незалежно від форми власності та підпорядкування з метою виявлення порушень вимог законодавства щодо надання освітніх послуг і державних стандартів освіти та запобігання таким порушенням; підготовка програмно-методичного забезпечення

протягом року

управління контролю за діяльністю ВНЗ,

управління контролю за діяльністю          ЗНЗ і ПТНЗ

-         

Постанова КМУ від 12.03.2003 № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» - контроль за дотриманням вимог постанови дошкільними навчальними закладами та місцевими органами виконавчої влади

протягом року

управління контролю за діяльністю          ЗНЗ і ПТНЗ

-         

Постанова КМУ від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» - контроль за дотриманням вимог постанови загальноосвітніми навчальними закладами та місцевими органами виконавчої влади

протягом року

управління контролю за діяльністю          ЗНЗ і ПТНЗ

-         

Постанова КМУ від 06.04.2001 № 443 «Про затвердження Положення про позашкільний навчальний заклад» - контроль за дотриманням вимог постанови позашкільними навчальними закладами та місцевими органами виконавчої влади

протягом року

управління контролю за діяльністю          ЗНЗ і ПТНЗ

-         

Постанова КМУ від 05.08.1998 № 1240 «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад» - контроль за дотриманням вимог постанови професійно-технічними навчальними закладами та місцевими органами виконавчої влади

протягом року

управління контролю за діяльністю          ЗНЗ і ПТНЗ

-         

Постанова КМУ від 19.06.1996 № 658 «Про затвердження Положення про ранги державних службовців» - здійснення процедури присвоєння рангів

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1996 №  912 «Про затвердження Типового Положення про кадрову службу органу виконавчої влади» - підготовка:

 

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 

– звіту про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів;

до 07 лютого

 

– звіту про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання;

до 07 лютого

 

– в межах компетенції розробка структури апарату ДІНЗ та штатного розпису, контроль за розробкою положень, посадових інструкцій у структурних підрозділах ДІНЗ

протягом року

-         

Постанова КМУ від 28.12.2000 № 1922 «Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців» - здійснення організаційних заходів, спрямованих на забезпечення проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями ДІНЗ покладених на них обов’язків і завдань у 2015 році

грудень

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Постанова КМУ від 21.02.2007 № 272 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із зарахуванням до кадрового резерву на посади державних службовців першої-третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України» - організація та проведення конкурсу

грудень

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Постановою КМУ від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу» – здійснення заходів щодо організації та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Постанова КМУ від 28.02.2001 № 199 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби» - формування кадрового резерву апарату ДІНЗ

01 березня

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Постанова КМУ від 11.04.2012 № 298 «Деякі питання, пов\'язані з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України» - розгляд питань щодо погодження призначення на посади та звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади

 

постійно

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Постанова КМУ від 24.02.2003 № 212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання  трудових обов’язків» - підготовка пропозицій керівнику щодо видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю

 

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Постанова КМУ від 25.05.1998 № 731 «Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади» - оформлення особових справ

 

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Постанова КМУ від 13.12.1999 № 2288 «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» – проведення оплати праці

 

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» – розробка структури апарату ДІНЗ та штатного розпису, проведення оплати праці

 

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Постанова КМУ від 26.09.2001 № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов\'язковим державним соціальним страхуванням» - обчислення   середньої заробітної  плати для розрахунку  виплат  за  загальнообов\'язковим державним соціальним страхуванням на   випадок   безробіття,   у   зв\'язку   з   тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,   які  спричинили втрату працездатності

у разі настання страхового випадку

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» – складання, затвердження та подання на погодження кошторису, плану асигнувань ДІНЗ та змін до них

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Постанова КМУ від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» – здійснення оплати за відрядження

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Постанова КМУ від 12.08.2009 № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи «Урядовий контактний центр»

 

 

 

– організація взаємодії ДІНЗ та державної установи «Урядовий контактний центр» із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову «гарячу лінію»;

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

 

– розгляд звернень, що надходять на урядову «гарячу лінію»

протягом року

структурні підрозділи відповідно до компетенції

-         

Постанова КМУ від 08.08.2007 № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів» – проведення експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності ДІНЗ, подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України

грудень

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Постанова КМУ від 19.09.2007 № 1143 «Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади» – підготовка звітів, планів та інформаційно-аналітичних матеріалів щодо роботи ДІНЗ

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

інші структурні підрозділи

-         

Постанова КМУ від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» – забезпечення організації діловодства в ДІНЗ

 

 

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

інші структурні підрозділи

-         

Постанова КМУ від 26.11.2008 № 1040 «Про затвердження Положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» – організація діяльності сектору

протягом року

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

-         

Постанова КМУ від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» – організація діяльності сектору

протягом року

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

 

-         

Постанова КМУ від 20.10.2011 № 1094 «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції» – підготовка звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції

 

до 15 лютого

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

-         

Постанова КМУ від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» – підготовка інформації про стан виконання Програми

до 15 лютого

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

-         

Постанова КМУ від 30.11.2011 № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» – організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності

протягом року

служба охорони праці

-         

Постанова КМУ від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» – організація та проведення консультацій з громадськістю, діяльності Громадської ради при ДІНЗ, виконання Орієнтовного Плану консультацій з громадськістю на 2015 рік

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Постанова КМУ від 04.01.2002 № 3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» – наповнення та функціонування офіційного веб-сайту ДІНЗ

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Постанова КМУ від 21.11.2011 № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації» – забезпечення збереження та  доступу до публічної інформації

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Постанова КМУ від 27.11.1998 № 1873 «Про затвердження Порядку оформлення, видачі, повернення, зберігання і знищення дипломатичних та службових паспортів України» – процедура оформлення і видачі дипломатичних та службових паспортів

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Постанова КМУ від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» – організація роботи з проведення внутрішнього аудиту

протягом року

відповідальна особа за організацію роботи з проведення внутрішнього аудиту

-         

Розпорядження КМУ від 09.06.2011 № 589-р «Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади» – забезпечення оперативного реагування на звернення громадян за телефонною «гарячою лінією» ДІНЗ та робота з цими зверненнями

протягом року

структурні підрозділи відповідно до компетенції

-         

Розпорядження КМУ від 28.12.2011 № 1363-р «Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади» – робота з електронними документами через систему електронної взаємодії органів виконавчої  влади з використанням електронного цифрового підпису

 

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

-         

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1453 «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади» – здійснення електронного документообігу

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2009 № 470 «Про виконання протокольних доручень» – підготовка інформації про стан виконання протокольних доручень Міністра

щочетверга

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.09.2014 № 1048 \"Про затвердження Плану заходів МОН щодо виконання Закону України від 1 липня 2014 р. № 1556-УІІ «Про вищу освіту» – приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із Законом

протягом року

управління контролю за діяльністю ВНЗ,

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

Наказ МОН від 16.01.2007 № 12 «Про порядок звітування керівників ВНЗ І-ІV рівнів акредитації» – перевірка стану управлінської діяльності у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та підготовка матеріалів на розгляд експертної кадрової комісії з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України

січень -

грудень

 

управління контролю за діяльністю ВНЗ

Наказ МОН від 24.12.2003 № 847 «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів» – перевірка стану дотримання навчальними закладами Ліцензійних умов надання освітніх послуг

протягом року

управління контролю за діяльністю ВНЗ,

управління контролю за діяльністю          ЗНЗ і ПТНЗ

Наказ МОН від 17.06.2013  № 770 «Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів» – перевірка інформації, поданої відповідно до пунктів 2-5 цього наказу, розподіл дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних, вищих навчальних закладів за ступенями ризику з урахуванням результатів заходів державного нагляду (контролю), здійснених ДІНЗ в поточному році

листопад

управління контролю за діяльністю ВНЗ,

управління контролю за діяльністю          ЗНЗ і ПТНЗ

Рішення колегії МОН від 30.10.2014 «Про підсумки прийому до вищих навчальних закладів у 2014 році та підготовку до організованого проведення прийому вступників у 2015 році» – перевірка стану організації та проведення вступної кампанії 2015 року у вищих навчальних закладах і виконання держзамовлення

липень -

вересень

 

управління контролю за діяльністю ВНЗ

Накази Національного агентства України з питань державної служби:

 

 

 

– від 07.07.2009 №182 «Про затвердження Порядку інформування Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України про досягнення граничного віку перебування на державній службі або закінчення терміну попереднього його продовження державним службовцям, яких призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Верховна Рада України, Президент України або Кабінет Міністрів України» – підготовка інформації про досягнення граничного віку перебування на державній службі або закінчення терміну попереднього його продовження державним службовцям, яких призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Верховна Рада України, Президент України або Кабінет Міністрів України

щоквартально

до 05 числа останнього місяця кварталу

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 

– від 07.07.2009 № 183 «Про затвердження Порядку інформування центральними, місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних державних службовців» – підготовка та подання до Нацдержслужби  України та Управління державної служби Головдержслужби України  в м.Києві  інформацій  про призначення, зміни облікових даних  державних службовців ДІНЗ  (система «Картка» ЄДКС «Кадри»)

щоквартально

до 05 числа місяця наступного за звітним

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 

– від 03.03.2014 №29 «Про затвердження Примірної структури інформації про стан кадрової роботи в міністерствах, інших центральних органів виконавчої влади та Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях» - кадрова робота, виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики; підготовка та подання Нацдержслужбі України інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами цієї роботи

щоквартально

(відповідно до листів Нацдержслужби України)

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

Наказ Міністерства оборони України від 15.12.2010 № 660

листопад -

грудень

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 

 

 

– проведення звірки особових карток форми П-2 з райвійськкоматами м.Києва

 

– підготовка та надання до Солом’янського районного у м. Києві військового комісаріату звітності щодо військовозобов’язаних, які працюють в ДІНЗ

Накази Міністерства соціальної політики України:

 

 

 

– від 31.05.2013 № 316 «Про затвердження  форми звітності № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання» - підготовка та подання до Солом’янського районного центру зайнятості:

 

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 

– звіту про попит на робочу силу (вакансії);

за наявності  попиту на робочу силу (вакансії): не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії(й)

 

– звіту про заплановане  масове вивільнення працівників у зв`язку  із змінами  в організації виробництва і праці

у разі потреби

 

Накази Державної служби статистики України:

 

 

 

– від 05.08.2014 № 224 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці» - підготовка та подання  до Головного управління статистики у м. Києві:

 

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 

– звіту про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади керівників та спеціалістів станом на 31 грудня;

до 07 лютого

 

 

– звіту про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання

до 07 лютого

 

 

– від 13.11.2014 № 343 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики науки» – підготовка та подання до Головного управління статистики у м. Києві  звітів (форм державних статистичних спостережень) станом на 31 грудня

до 28 лютого

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

Листи Національного агентства України з питань державної служби:

 

 

 

– від 01.03.2013  № 36/23/22-13 – підготовка та подання до Нацдержслужби України інформації про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв`язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення

 

щоквартально

до 20 числа останнього місяця кварталу

 

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 

– від 08.08.2014 № 117/96/22-14 – підготовка інформації щодо державних службовців першої-другої категорії

щокварталу

до 5 числа місяця,                        що настає за звітним періодом

 

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

-         

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів  виконавчої  влади,  місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» – проведення оплати праці

 

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Наказ Міністерства фінансів України від 01.12.2011 № 1537 «Про затвердження Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень» – проходження головним бухгалтером щорічної оцінки виконання своїх повноважень

до 01 квітня

завідувач сектору фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

 

-         

Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» – здійснення видатків на утримання ДІНЗ згідно з класифікацією

 

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Наказ Міністерства доходів та зборів України від 09.09.2013 № 454 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» – формування та подання звітності

 

 

 

щомісячно

до 20 числа

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» – складання та подання звітності

щомісяця

до 15 числа, щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним, щорічно до 20 числа

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Наказ Головного управління Державного казначейства  України від 30.10.1998 № 90 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ» – проведення річної інвентаризації в ДІНЗ

 

жовтень-грудень

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Наказ Фонду державного майна України від 23.03.2005 № 622 «Про затвердження Порядку та умов користування Єдиним реєстром об\'єктів державної власності» – звітування щодо об’єктів державної власності

 

щоквартально

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

-         

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»

 

 

 

– здійснення оплати за відрядження;

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

 

– звітування щодо закордонних відряджень

 

щоквартально

-         

Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» – здійснення обліку необоротних активів

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

ІІ. Інспектування навчальних закладів та вивчення діяльності місцевих органів управління освітою

 1.  

Про якість підготовки студентів вищих навчальних закладів різних форм власності з нормативних дисциплін (проведення контрольних робіт) (згідно з квартальними планами здійснення заходів державного нагляду (контролю) (державного інспектування)

 

 

січень –

грудень

управління контролю за діяльністю ВНЗ

 1.  

Про стан дотримання вищими навчальними закладами (ВНЗ) різних форм власності та відокремленими структурними підрозділами ВНЗ  (ВСП ВНЗ) положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти, здійснення моніторингу мережі  ВНЗ та ВСП ВНЗ (згідно з квартальними планами здійснення заходів державного нагляду (контролю) (державного інспектування)

січень –

грудень

 

управління контролю за діяльністю ВНЗ

 1.  

Про стан управлінської діяльності у вищих навчальних закладах  та підготовка матеріалів на розгляд експертної кадрової комісії з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України (згідно з квартальними планами здійснення заходів державного нагляду (контролю) (державного інспектування)

 

січень –

грудень

 

управління контролю за діяльністю ВНЗ

 1.  

Про діяльність вищих навчальних закладів щодо збереження і ефективного використання державного майна та доцільності оренди, створення відповідних умов проведення навчального процесу і проживання у гуртожитках (згідно з квартальними планами здійснення заходів державного нагляду (контролю) (державного інспектування)

 

лютий –

жовтень

управління контролю за діяльністю ВНЗ

 1.  

Про стан організації та проведення вступної кампанії 2015 року у вищих навчальних закладах і виконання держзамовлення (згідно з квартальними планами здійснення заходів державного нагляду (контролю) (державного інспектування)

 

липень –

вересень

управління контролю за діяльністю ВНЗ

 1.  

Про стан дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» у вищих навчальних закладах

 

щокварталу

управління контролю за діяльністю ВНЗ

 1.  

Про виконання дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними навчальними закладами положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти, дотримання вимог державних стандартів освіти; стан організації навчально-виховної і навчально-методичної роботи, ефективність використання педагогічного потенціалу і матеріальних ресурсів (згідно з квартальними планами здійснення заходів державного нагляду (контролю) (державного інспектування)

січень –

грудень

 

управління контролю за діяльністю

ЗНЗ і ПТНЗ

 1.  

Про дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями, що здійснюють діяльність у сферах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти (згідно з квартальними планами здійснення заходів державного нагляду (контролю) (державного інспектування)

 

січень –

грудень

 

управління контролю за діяльністю

ЗНЗ і ПТНЗ

 1.  

Про стан роботи місцевих органів управління освітою, дошкільних навчальних закладів Львівської області щодо забезпечення реалізації прав громадян на якісну дошкільну освіту

 

лютий

управління контролю за діяльністю

ЗНЗ і ПТНЗ

 1. 10.  

Про стан функціонування освітньої системи Черкаської області

березень

управління контролю за діяльністю

ЗНЗ і ПТНЗ

 1. 11.  

Про стан  роботи органів управління освітою м. Києва щодо організації екстернату в загальноосвітніх навчальних закладах

 

квітень

управління контролю за діяльністю

ЗНЗ і ПТНЗ

 1. 12.  

Про вивчення стану роботи органів управління освітою та позашкільних навчальних закладів Сумської області щодо забезпечення права громадян на отримання позашкільної освіти

 

травень

управління контролю за діяльністю

ЗНЗ і ПТНЗ

 1. 13.  

Про стан усунення Республіканським училищем фізичної культури порушень вимог законодавства та недоліків у роботі, виявлених комісією ДІНЗ під час інспектування навчального закладу  в квітні 2014 року 

 

травень

управління контролю за діяльністю

ЗНЗ і ПТНЗ

 1. 14.  

Про стан організації і проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів та видачі їм документів про загальну середню освіту (згідно з планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) (державного інспектування) на ІІ квартал 2015 р.)

 

травень – червень

управління контролю за діяльністю

ЗНЗ і ПТНЗ

 1. 15.  

Про стан функціонування освітньої системи Чернівецької області

листопад

управління контролю за діяльністю

ЗНЗ і ПТНЗ

 

 

 

 

ІІІ. Моніторинг діяльності місцевих органів управління освітою та навчальних закладів

 1.  

Моніторинг діяльності органів управління освітою щодо віднесення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів до відповідних ступенів ризику згідно із критеріями, затвердженими постановами КМУ від 30 березня 2011 р. № 311, від 08 жовтня 2012 р.  № 910 та № 911 зі змінами, внесеними постановами КМУ від 8 жовтня 2014 р. № 523 і  № 519

листопад –грудень

управління контролю за діяльністю

ЗНЗ і ПТНЗ

 

 

 1.  

Моніторинг інформації про вищі навчальні заклади, віднесені до відповідних ступенів ризику згідно з встановленими законодавством критеріями

листопад – грудень

управління контролю за діяльністю ВНЗ

 

 1.  

Моніторинг  діяльності вищих навчальних закладів з питання імплементації (впровадження)  положень Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VІІ  у навчальний процес (згідно з квартальними планами здійснення заходів державного нагляду (контролю) (державного інспектування)

 

квітень –

грудень

управління контролю за діяльністю ВНЗ

 1.  

Моніторинг стану підготовки навчальних закладів і установ освіти до роботи в новому 2015/2016 навчальному році та осінньо-зимовий період

 

серпень –жовтень

управління контролю за діяльністю

ЗНЗ і ПТНЗ

 1.  

Моніторинг стану усунення навчальними закладами та/або відповідними органами управління освітою порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час заходів державного нагляду (контролю) та відповідних вивчень

постійно

управління контролю за діяльністю ВНЗ,

управління контролю за діяльністю           ЗНЗ і ПТНЗ

 

 1.  

Проведення семінарів для представників регіональних органів управління освітою з питань проведення у навчальних закладах заходів державного нагляду (контролю)

 

протягом року

управління контролю за діяльністю

ЗНЗ і ПТНЗ

 1.  

Підготовка інформаційних матеріалів керівництву ДІНЗ до засідань експертної кадрової комісії з розгляду питань діяльності керівників навчальних закладів, установ професійно-технічної та позашкільної освіти, що підпорядковані МОН України

згідно з графіком роботи експертної кадрової комісії МОН

управління контролю за діяльністю

ЗНЗ і ПТНЗ

 1.  

Підготовка інформаційних матеріалів за результатами перевірок ВНЗ на експертну кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України

згідно з графіком роботи експертної кадрової комісії МОН

 

управління контролю за діяльністю ВНЗ

 1.  

Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні Акредитаційної комісії України за результатами перевірок навчальних закладів

відповідно до плану роботи АК

(у разі необхідності)

 

 

управління контролю за діяльністю ВНЗ,

управління контролю за діяльністю           ЗНЗ і ПТНЗ

ІV. Нормативно-правова діяльність. Підготовка програмно-методичного забезпечення заходів державного контролю та інструктивно-методичних матеріалів з питань, що стосуються сфери діяльності ДІНЗ

 1.  

У рамках забезпечення реалізації положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України (постанова Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII), Коаліційної угоди Верховної Ради України VІІІ скликання щодо підвищення якості освіти:

 

 

1.1.

Утворення та забезпечення діяльності робочої групи з широким залученням громадськості з питань удосконалення правових засад, методології та процедури здійснення заходів державного нагляду (контролю), моніторингу освітньої сфери (в частині питань, що стосується компетенції ДІНЗ) з метою лібералізації  діючих процедур та правил інспектування

січень,

 

лютий –

грудень

управління контролю за діяльністю ВНЗ,

управління контролю за діяльністю           ЗНЗ і ПТНЗ,

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

 

1.2.

Розроблення Концепції розвитку системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти

протягом року

структурні підрозділи відповідно до компетенції

 

1.3.

Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, зокрема:

– законів України «Про освіту» (нова редакція), «Про загальну середню освіту» (нова редакція), «Про професійно-технічну освіту» з метою визначення (закріплення) у зазначених законодавчих актах функцій та повноважень ДІНЗ щодо забезпечення підвищення рівня якості освітніх послуг, що надаються  навчальними закладами (у сфері загальної середньої та професійно-технічної освіти);                                

– Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 роки

у визначені строки

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції,

управління контролю за діяльністю           ЗНЗ і ПТНЗ,

управління контролю за діяльністю ВНЗ

 

1.4.

Участь у реалізації завдань, визначених Планом заходів щодо виконання Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ, затвердженого наказом МОН від 16.09.2014 № 1048

у визначені строки

управління контролю за діяльністю ВНЗ,

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

 

1.5.

Розроблення програми проведення  моніторингу діяльності вищих навчальних закладів з питання імплементації (впровадження) положень Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VІІ  у навчальний процес

 

березень

управління контролю за діяльністю ВНЗ

 

1.6.

Робота із розроблення нової редакції уніфікованої форми Акта перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту у зв’язку із прийняттям Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VІІ та внесення в установленому порядку відповідних змін до наказу МОН від 20.05.2013 № 560 «Про затвердження уніфікованих форм актів»

 

січень –

квітень

 

управління контролю за діяльністю ВНЗ,

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

1.7.

Розроблення нової редакції Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів:

 

 

1.7.1.

Організація та проведення громадського обговорення проекту нової редакції Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів (після прийняття Міністерством освіти і науки України нормативного акта, який би регламентував би діяльність (Акредитаційної комісії) у частині атестації ПТНЗ)

протягом року

управління контролю за діяльністю ЗНЗ і ПТНЗ

1.7.2.

Подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови про затвердження нової редакції Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів

протягом року

управління контролю за діяльністю ЗНЗ і ПТНЗ,

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

 

 

 

1.8.

Робота із розроблення проектів Порядку здійснення місцевими органами управління освітою державного інспектування навчальних закладів та відповідного нормативно-правового акта щодо його затвердження

січень – березень

управління контролю за діяльністю ЗНЗ і ПТНЗ,

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

 

1.9.

Робота із розроблення проектів уніфікованих форм актів перевірки навчальних закладів місцевими органами управління освітою та відповідного нормативного правового акта щодо їх затвердження

січень –

червень

управління контролю за діяльністю ЗНЗ і ПТНЗ,

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

 

 1.  

Робота із приведення нормативно-правових актів ДІНЗ у відповідність із законами України, іншими актами законодавства, підготовки відповідних пропозицій щодо внесення змін до актів Кабінету Міністрів України

 

протягом року

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

 1.  

Моніторинг відстеження результативності регуляторних актів

постійно

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції,

управління контролю за діяльністю ВНЗ,

управління контролю за діяльністю           ЗНЗ і ПТНЗ

 

 1.  

Розроблення нових та доопрацювання чинних (у разі прийняття  нових нормативно-правових актів, деталізації розгляду питань) програм проведення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів системи вищої, дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти

 

січень –

грудень

управління контролю за діяльністю ВНЗ,

управління контролю за діяльністю            ЗНЗ і ПТНЗ

 1.  

Розроблення пакетів контрольних робіт для учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів із предметів загальноосвітньої підготовки (для використання під час заходів державного контролю)

 

січень – березень

 

управління контролю за діяльністю ЗНЗ і ПТНЗ

 1.  

Удосконалення пакетів інспекторських контрольних робіт для перевірки якості підготовки студентів з різних нормативних дисциплін

 

січень –

грудень

управління контролю за діяльністю ВНЗ

 1.  

Здійснення правової експертизи проектів нормативно-правових документів

протягом року

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

 

 1.  

Здійснення претензійно-позовної роботи

 

 

 

протягом року

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

V. Взаємодія ДІНЗ з громадськістю, державною установою «Урядовий контактний центр».

Робота із зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію

 1.  

Робота із зверненнями громадян

протягом року у визначені строки

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

інші структурні підрозділи відповідно до компетенції

 1.  

Робота із запитами на публічну інформацію, підготовка та розміщення звітів про результати розгляду запитів на інформацію на офіційному веб-сайті ДІНЗ

протягом року у визначені строки

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

інші структурні підрозділи відповідно до компетенції

 1.  

Забезпечення організації особистого прийому громадян в ДІНЗ

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Організація взаємодії ДІНЗ та державної установи «Урядовий контактний центр» із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову «гарячу лінію»

 

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Забезпечення роботи постійно діючої «гарячої лінії» ДІНЗ з питань, що належать  до компетенції ДІНЗ

 

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Виконання Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю ДІНЗ на 2015 рік, в т.ч. організація та проведення громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, підготовка відповідних звітних матеріалів

 

протягом року

у визначені строки

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Проведення семінарів-нарад, «круглих столів» тощо з питань державного контролю за діяльністю вищих навчальних закладів (за окремим планом)

 

протягом року

управління контролю за діяльністю

ВНЗ

 1.  

Проведення «круглих столів», інших інформаційних заходів за участі інститутів громадянського суспільства  та представників ЗМІ з питань діяльності ДІНЗ, інформування про результати державних інспектувань навчальних закладів, вивчень освітніх систем регіонів

 

 

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

VІ. Організація та забезпечення взаємодії ДІНЗ з засобами масової інформації

 1.  

Організація та проведення прес-конференцій, брифінгів з керівництвом ДІНЗ

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Підготовка анонсів, запрошень, прес-релізів щодо запланованих заходів ДІНЗ

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Підготовка інформаційних матеріалів про проведені ДІНЗ засідання, «круглі столи», наради, семінари тощо, забезпечення їх розміщення у засобах масової інформації

 

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Розміщення і постійне оновлення інформації на офіційному веб-сайті ДІНЗ

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 

 1.  

Забезпечення висвітлення через засоби масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті ДІНЗ інформації, інших матеріалів, пов’язаних із реагуванням Державної інспекції на критичні зауваження щодо своєї діяльності, які оприлюднені у ЗМІ

 

 

 

 

 

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

VІІ. Забезпечення міжнародного співробітництва ДІНЗ

 1.  

Робота з вивчення іноземного досвіду щодо систем та практик реалізації наглядових функцій за діяльністю суб’єктів надання освітніх послуг

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 

 

 1.  

Вивчення міжнародного досвіду стосовно застосування державами-членами Європейського Союзу норм і стандартів законодавства (директив) ЄС щодо сфери освіти, в частині їх імплементації на національному рівні в практиці реалізації органами (установами) цих держав наглядових функцій за діяльністю суб’єктів надання освітніх послуг

 

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Організація та здійснення протокольних заходів, пов’язаних з прийомом у ДІНЗ іноземних делегацій, працівників посольств i представництв, окремих громадян зарубіжних країн

 

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

VІІІ. Реалізація державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті ДІНЗ

 1.  

Організація і здійснення кадрової роботи, реалізація єдиної державної політики з питань державної служби

протягом року

у визначені строки

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Здійснення заходів контролю щодо виконання завдань, визначених Президентом України, у сфері кадрової політики, дотримання вимог Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії проявам корупції», КЗпП України, інших законодавчих актів, що стосуються проходження працівниками ДІНЗ державної служби, трудових відносин. Підготовка відповідних узагальнених аналітичних інформацій

 

протягом року

у визначені строки

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Забезпечення проведення засідання конкурсної комісії з питань відбору на заміщення вакантних посад працівників апарату ДІНЗ

у разі оголошення конкурсу

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Формування кадрового резерву апарату ДІНЗ

протягом року

у визначені строки

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Визначення потреби у підвищенні кваліфікації та перепідготовці державних службовців ДІНЗ шляхом навчання, стажування в ДІНЗ, інших установах, здійснення організаційних питань щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, організація регулярного навчання працівників

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів) за 2014 рік

 

до 01 квітня

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Забезпечення реалізації державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її зберіганням у ДІНЗ

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 

 1.  

Здійснення організаційних заходів, спрямованих на забезпечення проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями ДІНЗ покладених на них обов’язків і завдань у 2015 році

 

грудень

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1. 10.  

Здійснення заходів щодо ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ державних службовців І-VІІ категорії (державних службовців апарату ДІНЗ), супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи «Кадри» та підготовка і подання відповідних матеріалів, передбачених чинним законодавством, до Національного агентства України з питань державної служби та його територіальних органів

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1. 11.  

Облік та бронювання військовозобов’язаних

протягом року

у визначені строки

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 

 

 

 

 

ІХ. Організація роботи щодо запобігання та протидії корупції в ДІНЗ

 1.  

Проведення нарад-семінарів для державних службовців ДІНЗ з питань дотримання положень антикорупційного законодавства, ознайомлення з фактами корупційних діянь, наведених в оприлюдненому звіті спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики

 

протягом року

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

 1.  

Направлення працівників ДІНЗ згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових   семінарів  з питань запобігання та протидії корупції

 

 

у разі необхідності

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

 1.  

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

протягом року

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції,

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Забезпечення негайного реагування на повідомлення державних службовців ДІНЗ про наявність конфлікту інтересів шляхом виконання відповідного службового завдання особисто чи в інший спосіб, передбачений законодавством

у разі потреби

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

 1.  

Проведення перевірки  організаційно-розпорядчих документів ДІНЗ з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень

протягом року

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

 1.  

Підготовка та розміщення на офіційному веб-сайті ДІНЗ матеріалів щодо реалізації заходів з питань запобігання та протидії корупції  в ДІНЗ з метою додержання принципів прозорості та відкритості у діяльності органів державної статистики

протягом року

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції,

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Розгляд звернень громадян щодо фактів порушень працівниками ДІНЗ Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції\"

у разі надходження

сектор юридичного забезпечення, запобігання та протидії корупції

 

 

 

Х. Організація ведення діловодства, здійснення контролю виконавської дисципліни та електронне урядування

 1.  

Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами ДІНЗ завдань, визначених документами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, дорученнями Міністра освіти і науки України, Голови ДІНЗ та його заступників, а також за вчасним розглядом звернень та запитів народних депутатів України, звернень та скарг громадян, запитів на інформацію, у т.ч. підготовка попереджувальної інформації керівникам структурних підрозділів щодо контрольних термінів виконання документів

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Забезпечення організації діловодства, забезпечення єдиного порядку роботи з документами в ДІНЗ відповідно до чинних норм і правил 

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Робота із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади

 

 

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 1.  

Робота із системою електронного документообігу ДІНЗ

 

протягом року

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

 

 1.  

Проведення експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності ДІНЗ, подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України

 

грудень

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом

ХІ. Діяльність колегіальних та дорадчих органів

 1.  

Забезпечення проведення засідання колегії ДІНЗ та підготовка відповідних матеріалів

 

 

 

 

 

 

згідно з планом проведення засідань колегії ДІНЗ

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

інші структурні підрозділи відповідно до компетенції

 

 

 1.  

Забезпечення проведення засідання Громадської ради при ДІНЗ та підготовка відповідних матеріалів

згідно з планом проведення засідань Громадської ради при ДІНЗ

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

інші структурні підрозділи відповідно до компетенції

 1.  

Забезпечення проведення засідання Науково-експертної ради ДІНЗ та підготовка відповідних матеріалів

згідно з планом проведення засідань Науково-експертної ради ДІНЗ

 

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

інші структурні підрозділи відповідно до компетенції

ХІІ. Реалізація державної політики з питань ведення бухгалтерського обліку і звітності,

та єдиної державної бюджетної політики в ДІНЗ

 1.  

Здійснення заходів щодо виконання бюджетної програми

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

 

 

 1.  

Здійснення бюджетного планування

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

 

 1.  

Формування бюджетного запиту до проекту Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди

у місячний строк після доведення інструкцій з підготовки бюджетних запитів

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

 

 1.  

Ведення бухгалтерського обліку

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

 1.  

Складання та подання фінансової звітності

протягом року

сектор фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності

 

ХІІІ. Здійснення внутрішнього аудиту та контролю в ДІНЗ

 1.  

Забезпечення здійснення заходів внутрішнього аудиту відповідно до планів діяльності з внутрішнього аудиту Державної інспекції навчальних закладів України на І та ІІ півріччя 2015 року

протягом року

відповідальна особа за організацію роботи з проведення внутрішнього аудиту

 1.  

Забезпечення реалізації завдань, визначених Планом заходів з удосконалення системи внутрішнього контролю в ДІНЗ, затвердженого наказом ДІНЗ від 08.09.2014 №01-11/32

протягом року

структурні підрозділи, визначені Планом заходів

ХІV. Формування планів та звітів  діяльності ДІНЗ

 1.  

Підготовка звітів, планів та інформаційно-аналітичних матеріалів щодо роботи ДІНЗ

протягом року 

у визначені строки

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

інші структурні підрозділи відповідно до компетенції

 1.  

Підготовка пропозицій щодо пріоритетних напрямів роботи на 2016 рік

10 грудня

відділ організаційно-інформаційного забезпечення та роботи з персоналом,

інші структурні підрозділи відповідно до компетенції

 

 

Голова Державної інспекції

навчальних закладів України                                                                                                                                      Р. В. Гурак

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання колегії Державної інспекції

навчальних закладів України

« 20 » листопада  2014 р.

Звіт про діяльність ДІНЗ України за 2013 рік

25.02.2014

Звіт про діяльність ДІНЗ України за 2013 рік

Вiдео
Анонси заходів

Про Громадське обговорення проекту Концепції трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти

03.07.2015

Державна інспекція навчальних закладів України повідомляє про громадське обговорення проекту Концепції  трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти Пропозиції та зауваження до проекту Концепції  трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти  просимо надсилати  до 18 липня 2015 року на електронну адресу:  dinzu@ ukr.net ...

11 червня 2015 року відбудеться засідання Науково- експертної ради за участі Голови ДІНЗ України Гурака Р. В.

25.05.2015

11 червня 2015 року о 12:00 год. відбудеться чергове засідання Науково-експертної ради ДІНЗ України за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, зала засідань. ...

03 червня 2015 року відбудеться засідання Громадської ради за участі Голови ДІНЗ України Гурака Р. В.

25.05.2015

03 червня 2015 року о 12:00 год. відбудеться чергове засідання Громадської ради при ДІНЗ України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, зала засідань. ...
До уваги

Повідомлення

13.05.2015

14 травня 2015 року о 12.00 в приміщенні ДІНЗ України відбудеться засідання робочої групи з питання проведення перегляду нормативно-правової бази з метою скасування неактуальних нормативно- правових актів з питань державного нагляду (контролю) та регулювання підприємництва у сферах освітньої діяльності. Контакта особа: Нікончук Наталія Вікторівна, тел. 239-16-93. ...

Повідомлення

21.04.2015

З метою скасування неактуальних нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) та регулювання підприємництва у сферах освітньої діяльності, Державна інспекція навчальних закладів України оголошує про формування робочої групи для проведення перегляду нормативно-правової бази шляхом розроблення проектів актів законодавства щодо внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, або скасування нормативно-правових ак...

18 годин поспіль в ефірі радіо \"Культура\" звучатиме \"мобілізаційна\" поезія Шевченка

26.02.2015

    18 годин поспіль в ефірі радіо \"Культура\" звучатиме \"мобілізаційна\" поезія Шевченка   9 березня в ефірі каналу радіо «Культура» Українського радіо з 6 ранку до 24 години пройде Національний  радіомарафон  «Борітеся – поборете! Шевченко мобілізує», приурочений до річниці з дня народження видатного Кобзаря.  Ініціатором проведення виступило Міністерство культури ...
  Календар
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031