Про Громадське обговорення проекту Концепції трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти

03.07.2015

Державна інспекція навчальних закладів України повідомляє про громадське обговорення проекту Концепції трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти

Пропозиції та зауваження до проекту Концепції трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти просимо надсилати  до 18 липня 2015 року на електронну адресу: dinzu@ukr.net

 

Концепція

Проект Звіту про виконання Плану ДІНЗ України з реалізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

30.01.2015

Проект Звіту про виконання Плану ДІНЗ України з реалізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

 

Державна інспекція навчальних закладів України пропонує на громадське обговорення проект Звіту про виконання Плану ДІНЗ України з реалізації у 2014 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати на електронну адресу:

 dinzu@ukr.net

Проек Порядоку здійснення місцевими органами управління освітою державного інспектування навчальних закладів

20.11.2014

ПРОЕКТ 

Порядок

здійснення місцевими органами управління освітою

державного інспектування навчальних закладів

 

         1.  Цей Порядок визначає механізм здійснення органами    управління   освітою   органів виконавчої влади Автономної   Республіки  Крим,   областей, районів та органів  місцевого самоврядування  (далі – місцеві органи управління освітою) державного інспектування навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарювання, які на відповідних територіях надають послуги у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, на підставі ліцензій, виданих у визначеному законодавством порядку, незалежно від їх підпорядкування і форми власності (далі – навчальні заклади).

         2. Органи  управління  освітою Автономної  Республік Крим, областей, міст Києва та  Севастополя   (далі – місцеві органи управління освітою регіонального рівня) на відповідних територіях здійснюють державне інспектування:

         навчальних закладів регіонального підпорядкування;

         дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних,  навчальних закладів (незалежно від їх підпорядкування і форми власності);

         навчальних закладів, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти,   на  підставі ліцензій, виданих у визначеному законодавством порядку (незалежно від їх підпорядкування і форми власності);

         вищих навчальних закладів, у яких громадяни здобувають повну загальну середню освіту (незалежно від їх підпорядкування і форми власності), з питань дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.

         Органи  управління   освітою  районів, міст, що є обласними центрами, та міст обласного підпорядкування здійснюють державне інспектування  дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів комунальної та  приватної форми власності, що функціонують на відповідних територіях.    

          3.  Інспектування є однією з форм державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів і проводиться з метою контролю за дотриманням ними державних стандартів освіти, виявлення порушень вимог законодавства щодо надання освітніх послуг та запобігання таким порушенням.

          4.  Інспектування навчального закладу здійснюється шляхом проведення комплексної або вибіркової перевірки, що може бути плановою або позаплановою, виїзною або невиїзною.

          Інспектування здійснюється за такими напрямами:

          виконання        навчальним        закладом положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти;

          дотримання навчальним закладом вимог державних стандартів освіти;

          якість підготовки навчальним закладом вихованців, учнів, студентів (слухачів), курсантів;

          організація у навчальному закладі навчально-виховної і навчально-методичної роботи;

          ефективність використання навчальним закладом педагогічного  потенціалу і матеріальних ресурсів;

          забезпечення розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально-технічної бази і об\'єктів соціальної сфери.

          5. Інспектування навчальних закладів здійснюється лише за наявності підстав та в порядку, визначених законодавством.

          Не допускається проведення перевірок навчальних закладів за анонімними та іншими необґрунтованими заявами.

          6.  Періодичність проведення планових перевірок навчальних закладів визначається залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг.

          Протягом одного року проведення більш як одної планової перевірки щодо одного навчального закладу не допускається.

          7.  Планові інспектування навчальних закладів проводяться на підставі відповідних квартальних планів, що  затверджуються керівниками місцевих органів управління освітою до двадцятого числа останнього місяця кварталу.

          8.  План інспектувань навчальних закладів на наступний плановий період повинен містити конкретні календарні дати початку кожної планової перевірки  та строки її здійснення.

          Квартальний план інспектувань навчальних закладів  оприлюднюється на офіційному веб-сайті місцевого органу управління освітою не пізніше ніж за десять днів до початку відповідного планового періоду.

          9. Строк  здійснення  планової перевірки навчального закладу не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів,  а для суб’єктів малого підприємництва – п\'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законодавством.
            Продовження строку   здійснення    планової перевірки    не допускається.

          10. Здійснення перевірок навчального закладу різними органами, уповноваженими здійснювати державний нагляд (контроль), з одного й того самого питання заборонено.

          11.  Координацію поточних планів інспектувань  навчальних закладів, що функціонують на відповідних територіях  здійснюють  місцеві органи управління освітою регіонального рівня.

          12.  Щорічно до 1 квітня місцевий орган управління освітою готує звіт за попередній рік про виконання планів  державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, що функціонують на відповідних територіях, і оприлюднює його на своєму офіційному  веб-сайті.

           13.  Позапланові перевірки навчальних закладів проводяться у випадках, передбачених законодавством.

            Під час проведення позапланової перевірки навчального закладу з\'ясовуються лише ті питання,   необхідність   перевірки   яких   стала  підставою  для здійснення цього заходу,  з обов’язковим зазначенням    цих питань  у посвідченні (направленні) на проведення інспектування (далі – направлення).

            Навчальний заклад повинен ознайомитися з підставою для проведення позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа.

            14.  Розгляд звернень громадян щодо порушень навчальними закладами вимог законодавства здійснюється шляхом проведення їх позапланових вибіркових  перевірок, що можуть бути виїзними або невиїзними.

            Напрям (напрями) інспектування навчального закладу визначається  (- ються) в залежності від порушених у зверненні питань.

            15.  Строк здійснення позапланової перевірки навчального закладу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб\'єктів малого  підприємництва – двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

            Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається.

            16.  Для проведення інспектування місцевий орган управління освітою видає наказ, в якому зазначається найменування навчального закладу, який передбачається перевірити, його місцезнаходження, напрями інспектування, перелік питань та строк проведення перевірки, а також склад комісії.

            На підставі наказу оформляється направлення на проведення інспектування, яке підписується керівником місцевого органу управління освітою або його заступником відповідно до розподілу функціональних обов’язків і засвідчується печаткою.

            У направленні зазначаються:

            найменування місцевого органу управління освітою, що здійснює перевірку;

            найменування навчального закладу та/або його відокремленого  підрозділу  або  прізвище,  ім’я  та  по   батькові фізичної  особи-підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка;
              місцезнаходження навчального закладу та/або його відокремленого підрозділу щодо діяльності яких здійснюється перевірка;

           номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка;

           перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні перевірки, із зазначенням їх прізвища, ім’я, по батькові, посади;

           дата початку та дата закінчення перевірки;

           тип (планова або позапланова), вид (комплексна, вибіркова) та форма (виїзна, невиїзна) перевірки;

           підстави для здійснення перевірки;

           напрям (-и) та/або предмет здійснення перевірки.         
             Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку проведення перевірки.

           17.  Головою комісії призначається працівник місцевого органу управління освітою, який несе персональну відповідальність за роботу комісії.

           До роботи комісії за погодженням з керівництвом можуть залучатися представники органів управління освітою, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства.

           Кількість членів комісії встановлюється залежно від форми, напрямів, переліку питань та документів, що перевіряються.

           Членом комісії з перевірки певного навчального закладу не може бути особа, яка перебуває у родинних стосунках із службовими особами, які працюють у цьому навчальному закладі.

           18. Місцевий орган управління освітою здійснює планову перевірку навчального закладу за умови його письмового повідомлення, в якому зазначаються:

           найменування юридичної особи   або  прізвище,    ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, щодо  діяльності яких здійснюється перевірка;

           місцезнаходження навчального закладу;

           дати початку і закінчення  перевірки;

           форма та напрями проведення перевірки;

           підстави для здійснення заходу державного нагляду (контролю) та питання, які  будуть перевірятися (у разі проведення перевірки, пов’язаної з розглядом звернення (звернень) громадянина (громадян) щодо порушень навчальним закладом вимог законодавства);                

           найменування місцевого органу управління освітою, який буде здійснювати перевірку.

           У разі проведення невиїзної перевірки у повідомленні також зазначаються перелік документів, які необхідно подати для її проведення, і строк їх подання, а також надсилається копія направлення.

           Повідомлення    надсилається   навчальному  закладу рекомендованим листом  чи телефонограмою  або вручається особисто   керівнику  чи  уповно-важеній  особі відповідного суб\'єкта  господарювання  під  розписку за десять днів до початку проведення планової перевірки.

           У разі проведення планової виїзної перевірки навчального закладу місцевим органом управління освітою регіонального рівня  повідомлення про це надсилається також і відповідному місцевому органові управління освітою або центральному органу виконавчої влади, якому підпорядкований даний навчальний заклад.

           У разі проведення позапланової виїзної перевірки повідомлення не надсилається.

           19.  Виїзна перевірка здійснюється за місцем
провадження  навчальним закладом або його відокремленим підрозділом діяльності з надання послуг у сфері освіти.           

           20.  Перед початком проведення виїзної перевірки голова комісії місцевого органу управління освітою зобов\'язаний пред\'явити керівникові навчального закладу або уповноваженій ним особі направлення, службові посвідчення чи документи, що засвідчують особу членів комісії, надати  копію направлення та провести нараду за участю працівників навчального закладу, на якій повідомити програму проведення перевірки, а також внести запис про проведення перевірки до відповідного журналу навчального закладу (за його наявності).

           21.  Планова чи позапланова виїзна перевірка навчального закладу повинна здійснюватися  в робочий час навчального закладу, встановлений його правилами  внутрішнього трудового розпорядку, у присутності керівника чи його заступника, або відповідної уповноваженої особи.

           22.  Під  час  проведення перевірок не допускається вилучення у навчальних закладів оригіналів їхніх  документів, а також   комп’ютерів,   їх   частин,  крім  випадків, передбачених законодавством.

           23.  Голова і члени комісії під час проведення перевірки мають право:

           1) на безперешкодний доступ на територію навчального закладу, в навчальні приміщення та гуртожитки для вивчення питань, зазначених у направленні на проведення перевірки;

           2)  одержувати від керівника та інших працівників навчального закладу необхідні документи, пояснення та інформацію з питань, що виникають під час проведення перевірки;

           3) вимагати від керівника навчального закладу усунення порушень вимог законодавства щодо надання освітніх послуг і державних стандартів освіти;

           4) вимагати від керівника навчального закладу припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;

           5) фіксувати процес  здійснення  перевірки чи кожну окрему її дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню заходу держаного нагляду (контролю).

           У разі виявлення під час проведення перевірки фактів порушення навчальним закладом вимог законодавства і державних стандартів освіти комісія має право вимагати від керівника та інших працівників навчального закладу письмові пояснення. Якщо керівник та інші працівники відмовляються від надання письмових пояснень, такий факт фіксується у відповідному акті.

            24. Голова і члени комісії під час проведення перевірки зобов’язані:

            1) діяти об\'єктивно, неупереджено та у межах повноважень, передбачених законодавством;

            2)  дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах з керівником та іншими працівниками навчального закладу;

             3) ознайомити керівника навчального закладу з результатами перевірки у строки, визначені законодавством.

             25. Керівник навчального закладу має право:

             1) перевіряти наявність службових посвідчень чи документів, що засвідчують особу членів комісії, і одержувати копію направлення;

             2)  бути присутнім під час проведення перевірки;

             3) отримувати та ознайомлюватися з актом про проведення перевірки;

             4) надавати в письмовій формі свої пояснення або зауваження або заперечення до акта про проведення перевірки;

             5) оскаржувати в установленому порядку неправомірні дії комісії;

             6) не допускати комісію до проведення перевірки у разі:

             порушення вимог щодо періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законодавством;

             неодержання навчальним закладом повідомлення про проведення планової перевірки;

             непред’явлення головою комісії копії направлення;

             7) не допускати до проведення перевірки окремих членів   комісії,    якщо    вони    не    пред\'явили   службових    посвідчень чи документів, що засвідчують їх особу;

             8) залучати третіх осіб з метою захисту своїх прав та законних інтересів у ході проведення перевірки.

             26. У разі залучення керівником навчального закладу третіх осіб до проведення перевірки вони мають право:

             бути присутніми під час її проведення;
               знайомитися  з  документами  та  матеріалами,  що   стосуються здійснення державного нагляду (контролю);
               представляти інтереси навчального закладу перед місцевим органом управління освітою в порядку, встановленому законодавством;
               здійснювати інші дії в інтересах навчального закладу у встановленому законодавством порядку.

             27. Керівник навчального закладу зобов\'язаний:

             1)   допускати членів комісії до проведення перевірки за умови дотримання ними порядку її проведення;

             2)   створювати необхідні умови для роботи комісії;

             3)   своєчасно надавати необхідні документи, пояснення та інформацію з питань, що виникають під час проведення перевірки;

             4) виконувати вимоги комісії щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства і державних стандартів;

             5) отримати примірник акта про проведення перевірки за встановленою уніфікованою формою, що містить вичерпний перелік питань для проведення перевірки навчальним закладом виконання вимог законодавства у сфері господарської діяльності у відповідних сферах освіти        (далі – акт перевірки).

              Керівник навчального закладу несе персональну відповідальність за об\'єктивність та достовірність поданих документів, пояснень та інформації, а також за невиконання  розпоряджень  або  інших розпорядчих документів             щодо усунення порушень вимог законодавства,  виявлених під час здійснення заходу державного  нагляду (контролю).

              28. За результатами перевірки на підставі висновків членів комісії та документів, наданих керівником навчального закладу, складається акт перевірки у двох  примірниках.

              Під час проведення комплексної перевірки навчального закладу заповнюються всі розділи акту перевірки, а у ході вибіркової – він заповнюється лише з питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

              Виявлені порушення навчальним закладом вимог законодавства і державних стандартів зазначаються в акті перевірки з посиланням на відповідне положення акта законодавства, а також у ньому робиться запис про необхідність розроблення плану заходів щодо усунення виявлених недоліків у роботі та порушень вимог законодавства і державних стандартів освіти (далі – план заходів).

              В останній день заходу державного нагляду (контролю) кожен примірник акта перевірки підписується головою і членами комісії та керівником навчального закладу або уповноваженою  ним особою.

              Якщо керівник навчального закладу чи уповноважена ним особа не погоджується з актом перевірки, він підписує його із зауваженнями, які є невід\'ємною частиною такого акта.

              У разі відмови керівника навчального закладу чи уповноваженої ним особи підписати акт перевірки голова комісії вносить до нього відповідний запис, під яким ставлять підписи члени комісії.

              29. Підсумки роботи комісії оголошуються на засіданні педагогічної ради або нараді за участю працівників навчального закладу.

              Один примірник акта перевірки надається керівникові навчального закладу, другий – залишається в місцевому органі управління освітою, що здійснював перевірку.

              У разі проведення перевірки місцевим органом управління освітою регіонального рівня копія примірника акта також надається центральному органу виконавчої влади або місцевому органу управління освітою, якому безпосередньо підпорядкований навчальний заклад.

               30. Якщо під час проведення перевірки виявлені порушення вимог державного стандарту освіти або ліцензійних умов, комісія надсилає копію акта перевірки до відповідного органу ліцензування для здійснення відповідного реагування.

               31. У разі безпідставного недопущення комісії до проведення перевірки або створення перешкод у її роботі складається відповідний акт із зазначенням таких фактів, який підписує голова і члени комісії (не менш як три особи). Копії акта подаються відповідному органові ліцензування, органові управління освітою, якому підпорядкований навчальний заклад, або власникові навчального закладу для прийняття рішення відповідно до законодавства.

               32. На  підставі  акта, складеного за результатами перевірки  навчального  закладу,  в  ході  якої  виявлено порушення вимог законодавства,місцевий орган управління освітою  протягом  п’яти робочих днів з дня завершення здійснення   заходу  державного  нагляду (контролю)   складає у двох примірниках розпорядчий документ (розпорядження   чи    наказ)   щодо усунення порушень, виявлених  під  час  перевірки.
                 Один примірник цього розпорядчого документа  не пізніше п\'яти   робочих днів з дня складення акта надається  керівнику навчального закладу чи уповноваженій ним особі для виконання,  а другий  примірник  з підписом керівника  навчального  закладу  або  уповноваженої  ним  особи щодо погоджених термінів усунення порушень   вимог   законодавства  залишається  в місцевому органі управління освітою.
                 У разі  відмови керівника навчального закладу або уповноваженої ним особи від отримання розпорядчого документа щодо усунення  порушень вимог законодавства він направляється рекомендованим листом, а на копії  розпорядчого документа,  який залишається в місцевому органі управління освітою, проставляються  відповідний вихідний номер і дата  відправлення.
                 33. Навчальний заклад розробляє протягом п’ятнадцяти днів з дня одержання акта про проведення перевірки план заходів щодо усунення виявлених недоліків у роботі та порушень вимог законодавства і державних стандартів освіти, надсилає його до місцевого органу  управління освітою, а також інформує його у визначений строк про стан виконання плану заходів.

               34. Місцеві органи управління освітою   на  письмовий запит навчального закладу надають  йому  письмові  консультації  з питань  здійснення  державного  нагляду   (контролю)   щодо    вимог, додержання яких перевіряється.
                 35. Оскарження навчальним закладом рішень  місцевих органів управління освітою щодо результатів перевірок здійснюється в установленому законодавством порядку.

Повідомлення про громадське обговорення нової редакції Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів

07.10.2014

Державна інспекція навчальних закладів України повідомляє про громадське обговорення нової редакції Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів (зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2008 № 34).

Повідомлення про громадське обговорення проекту Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності позашкільних навчальних закладів

28.04.2014

Державна інспекція навчальних закладів України повідомляє про громадське обговорення проекту Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності позашкільних навчальних закладів, розробленого з метою удосконалення системи оцінювання діяльності позашкільних навчальних закладів, зокрема їх атестації.

Проект Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів

08.02.2014

Міністерство освіти і науки України повідомляє про оприлюднення 10 лютого 2014 року на офіційному веб-сайті (рубрика «Громадське обговорення») розробленого з  метою удосконалення процедури проведення атестації професійно-технічних навчальних закладів проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів».

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту надсилати протягом одного місяця від дня оприлюднення проекту на електронну адресу dinzu@ dinz.gov.ua.

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів"

Проект Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів

Проект Плану заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні Державної інспекції навчальних закладів України на 2014 рік

07.02.2014

Проект Плану заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні Державної інспекції навчальних закладів України на 2014 рік

Просимо ознайомитися із зазначеним проектом і надсилати пропозиції до нього.

Контакти: 03065, м. Київ, вул. Метробудівська, 5а

E-mail: press_dinzu@ukr.net

Проект Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю ДІНЗ України на 2014 рік

13.12.2013

Проект Орієнтовного плану проведення консультацій  з громадськістю ДІНЗ України на 2014 рік

Просимо ознайомитися із зазначеним проектом і надсилати пропозиції до нього.

Контакти: 03065, м. Київ, вул. Метробудівська, 5а

E-mail: press_dinzu@ukr.net

Проект Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів

27.11.2013

Проект Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів 

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту просимо надсилати на електронну адресу dinzu@ukr.net

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

26.09.2013

Міністерство освіти і науки України повідомляє про оприлюднення 26 вересня 2013 року на офіційному веб-сайті (рубрика «Громадське обговорення») проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Вiдео
Анонси заходів

Про Громадське обговорення проекту Концепції трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти

03.07.2015

Державна інспекція навчальних закладів України повідомляє про громадське обговорення проекту Концепції  трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти Пропозиції та зауваження до проекту Концепції  трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти  просимо надсилати  до 18 липня 2015 року на електронну адресу:  dinzu@ ukr.net ...

11 червня 2015 року відбудеться засідання Науково- експертної ради за участі Голови ДІНЗ України Гурака Р. В.

25.05.2015

11 червня 2015 року о 12:00 год. відбудеться чергове засідання Науково-експертної ради ДІНЗ України за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, зала засідань. ...

03 червня 2015 року відбудеться засідання Громадської ради за участі Голови ДІНЗ України Гурака Р. В.

25.05.2015

03 червня 2015 року о 12:00 год. відбудеться чергове засідання Громадської ради при ДІНЗ України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, зала засідань. ...
До уваги

Повідомлення

13.05.2015

14 травня 2015 року о 12.00 в приміщенні ДІНЗ України відбудеться засідання робочої групи з питання проведення перегляду нормативно-правової бази з метою скасування неактуальних нормативно- правових актів з питань державного нагляду (контролю) та регулювання підприємництва у сферах освітньої діяльності. Контакта особа: Нікончук Наталія Вікторівна, тел. 239-16-93. ...

Повідомлення

21.04.2015

З метою скасування неактуальних нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) та регулювання підприємництва у сферах освітньої діяльності, Державна інспекція навчальних закладів України оголошує про формування робочої групи для проведення перегляду нормативно-правової бази шляхом розроблення проектів актів законодавства щодо внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, або скасування нормативно-правових ак...

18 годин поспіль в ефірі радіо \"Культура\" звучатиме \"мобілізаційна\" поезія Шевченка

26.02.2015

    18 годин поспіль в ефірі радіо \"Культура\" звучатиме \"мобілізаційна\" поезія Шевченка   9 березня в ефірі каналу радіо «Культура» Українського радіо з 6 ранку до 24 години пройде Національний  радіомарафон  «Борітеся – поборете! Шевченко мобілізує», приурочений до річниці з дня народження видатного Кобзаря.  Ініціатором проведення виступило Міністерство культури ...
  Календар
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031