Інтерв’ю Голови ДІНЗ України Руслана Гурака в газеті «Освіта України», №13 від 30 березня 2015 року

31.03.2015

 

Пряма мова

РУСЛАН ГУРАК: СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ У СФЕРІ ОСВІТИ ПОТРЕБУЄ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Про зміни, яких у перспективі очікує система державного нагляду в сфері освіти, про те, з чого потрібно починати, щоб зруйнувати імідж Державної інспекції навчальних закладів як каральної установи, «Освіті України» розповів голова ДІНЗ Руслан ГУРАК.

– Руслане Васильовичу, Ви більш як два місяці обіймаєте посаду голови Державної інспекції навчальних закладів України. На які проблемні питання держнагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів Ви вже звернули увагу?

– У цілому більшість проблем цієї сфери пов’язана з недосконалістю та неузгодженістю актів законодавства з питань освіти. Зокрема, в жодному освітянському законі не розкривається зміст поняття «державний нагляд (контроль) у сфері освіти», чітко не визначаються його предмет та способи здійснення, повноваження державних органів, на які покладаються функції державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів надання освітніх послуг. 
У зв’язку з цим допускається можливість дублювання відповідних повноважень різними органами управління освітою, не забезпечується належний рівень координації роботи суб’єктів контролю, відсутня організаційна і методологічна єдність між здійсненням внутрішнього і зовнішнього контролю суб’єктів надання освітніх послуг.
Велика кількість державних суб’єктів контролю, недостатня координація мети і завдань контрольної діяльності, відсутність єдиних підходів і критеріїв оцінки роботи різних типів закладів освіти негативно впливають на здійснення державного нагляду (контролю) за реалізацією державної політики в галузі освіти.
Нині немає ефективного механізму зацікавленості навчального закладу в об’єктивній оцінці його діяльності й порівнянні достовірної інформації про його потенціал та результати роботи з навчальними закладами аналогічного типу.
Потребують запровадження нові форми і методи державного нагляду (контролю), розробка прозорих, зрозумілих і відкритих для суспільства процедур контрольної діяльності з використанням сучасних інформаційних технологій. 
Отже, необхідні постійні корекція й оновлення форм і методів державногромадського контролю з урахуванням інноваційного розвитку освіти.

– Які, на Вашу думку, шляхи виходу із цієї ситуації?

– Вважаю, що необхідно сформувати сучасну систему державногромадського нагляду (контролю), що відповідала б європейським вимогам.
Для цього ми створили потужні робочі групи. Одна з них буде розробляти Концепцію трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти. У ній ми хочемо закласти принципи, методологію, критерії, взаємостосунки між внутрішнім контролем, який відбувається в навчальному закладі, й зовнішнім. Ця концепція має відобразитися у новому Законі України «Про освіту».
Уже є певні ідеї, обговорені на засіданнях робочих груп (я також беру участь у цьому процесі). Ми домовилися стратегічно змінити підходи до державного нагляду (контролю) у сфері освіти. Наголошу: державного, тому що в законі буде закладений і громадський нагляд, який матиме кілька ланок – це і батьки, і студенти, і місцеві громади.

– Чи варто очікувати на революційні кроки?

– Те, що ми хочемо чіткого визначення та розмежування функцій суб’єктів контролю на всіх рівнях освіти, об’єднання зусиль державних і громадських інституцій при здійсненні контрольних заходів і, на основі цього, забезпечення цілісності та неперервності у здійсненні контрольних заходів за реалізацією державної політики в галузі освіти усіма суб’єктами контрольної діяльності, є революційним.
Хочемо також модернізувати й змінити систему управлінь освіти. Вони займатимуться тільки сервісним забезпеченням діяльності навчальних закладів. А державний нагляд і контроль перейде до ДІНЗ, будуть створені її територіальні підрозділи по всій Україні. 
Так ми реалізуємо цілісну модель з єдиними підходами, критеріями і завданнями. Подібні підходи цілком відповідають європейським, таким як у Чехії, Румунії, прибалтійських країнах. 
Щодо державного нагляду (контролю) у вищій освіті, то думаю, що в перспективі при високому рівні автономії і власної відповідальності ВНЗ за якість освіти їх інспектування у традиційній формі не матиме пріоритетності (необхідності). Однак знати і відстежувати процеси й тенденції, за якими розвивається вищий навчальний заклад, на державному рівні просто необхідно. Адже відсутність інформації про розвиток і якість підготовки фахівців може спричинити суб’єктивні висновки про стан вищої освіти в державі. 
Окрім того, погляд, так би мовити, ззовні на процеси дасть змогу приймати правильні управлінські рішення у навчальному закладі та розв’язувати проблеми, наявні у вищій освіті. У зв’язку з цим ми вже тепер шукаємо нові форми і методи нагляду за діяльністю вищих навчальних закладів, що певною мірою можна також назвати революційним кроком.

– На жаль, у суспільстві інспекція має імідж каральної установи. З чого потрібно починати, щоб зруйнувати такі стереотипи?

– Щодо іміджу нашої установи – така думка склалася суб’єктивно, оскільки згідно з покладеними на ДІНЗ повноваженнями прийняття управлінських рішень і певні «санкції» не є її функцією. Однак переважна більшість керівників навчальних закладів сприймають інспектування не як аналіз і оцінку діяльності, спрямовані на поліпшення результатів роботи, а як пошук підстав для вжиття певних «санкцій».
Другий аспект формування такого іміджу – поєднання у свідомості людей в одне ціле органу управління й органу контролю – Міністерства освіти і науки та Державної інспекції. Це пов’язано як із виконанням не властивих для інспекції функцій (перевірка скарг), так і з недостатньою роботою з навчальними закладами щодо надання методичної допомоги, консультацій, вивчення і розповсюдження передового досвіду. 
Також на імідж інспекції часто негативно впливають курйозні випадки. Під час перевірки управління освіти одного з районів столиці виникла така ситуація: була відсутня книга реєстрації наказів і працівники управління освіти дали вказівку директорам усіх шкіл району надіслати таку документацію факсом, що повністю паралізувало роботу керівників навчальних закладів. Порушення в діяльності районного органа управління освітою було представлено як неправомірна вимога інспекції.
Звичайно, треба немало зробити, щоб подолати в свідомості керівників навчальних закладів і широкої громадськості страх перед інспекцією та усвідомити істинну мету її діяльності.

– Державний нагляд і контроль здійснюється на двох щаблях: ДІНЗ і управління освіти. Як гармонізувати їхню роботу, адже у різних областях навіть акти про результати інспектування суттєво відрізняються?

– У місцевих управлінь справді є проблеми з нормативним забезпеченням їхньої діяльності. Ми вже розробили проект Положення про порядок проведення державного нагляду (контролю) місцевими органами управління освітою. Він розміщений на сайті МОН. Зауважень надходить чимало, зокрема й від обласних управлінь. Ми разом узгодимо всю нормативну базу, щоб державний нагляд (контроль) був уніфікованим. Підходи, методологія, критерії мають бути однакові скрізь – і на Донеччині, і на ІваноФранківщині.

– Ви зазначили, що планується створити регіональні підрозділи ДІНЗ. Для цього потрібні кадри. Як плануєте їх готувати?

– Наші інспектори постійно працюють у стресових ситуаціях, адже перевірка нерідко відбувається в умовах конфліктів інтересів: батьків і вчителів, колективу і керівника тощо. Інколи чинять перешкоди, навіть не пускають інспектора до навчального закладу.
Вважаю, що ми повинні розпочати з себе. І ми це вже зробили. Наприклад, розробили систему семінарів і тренінгів для наших працівників. Докладно вивчаємо законодавство у сфері освіти і всіх її ланок. 
Ми домовились із директором Києво-Могилянської бізнесшколи Олександром Савруком, який розробив програму одноденного семінару з медіації саме для наших інспекторів. 
Коли виїжджаємо для проведення інспектування, вивчення роботи управлінь освіти, завжди створюємо комісію, у складі якої не лише державні інспектори, а й працівники навчальних закладів, управлінь освіти. Більшість із них є фахівцями галузі. Проте у них немає досвіду здійснення експертної оцінки. У перспективі хочемо створити навчальний центр, де будемо готувати таких експертів для проведення інспектування і контролю. До речі, хочемо залучити до цієї роботи і студентську молодь. У майбутньому ця група громадських експертів буде сприяти трансформуванню системи державного нагляду (контролю) для підвищення якості освіти.

– Над чим інспекція працює сьогодні?

– На жаль (а може, й на щастя), у нас є закон, який накладає мораторій на проведення будьяких перевірок. Як на мене, законодавці, коли приймали його (а він «ішов пакетом» із законом про держбюджет) думали, що цей мораторій стосується більше бізнесу: установ і організацій, які займаються підприємницькою діяльністю. Але якщо цей закон тлумачити формально, то і школи, і ВНЗ, і дитсадки також підпадають під його дію. 
Тому сьогодні ми діємо в межах законодавства і проводимо перевірки або за постановою правоохоронних органів, або за заявою навчального закладу. Щодо окремих навчальних закладів, на які було дуже багато скарг – і від студентів, і від викладачів, і від батьків, ми самі звернулися до Кабміну, щоб отримати дозвіл на перевірки. 
У лютому проінспектували чотири НЗ. За результатами я підписав звернення до міністра про припинення діяльності одного державного закладу і про анулювання всіх ліцензій одного з приватних. 
Бувають горезвісні випадки. Наприклад, інспектори виявили, що в навчальному закладі працює одна людина в штаті – директор. При цьому планують готувати фахівців за п’ятьма спеціальностями. У прокуратури сьогодні вже немає функції загального нагляду. А в майбутньої Національної агенції з якості вищої освіти такої функції не буде взагалі. Тож такий заклад, теоретично, зможе видавати дипломи протягом десяти років. Але ж фактично це – профанація освіти! Тому потрібен державний контроль. Якщо ми загубимо й цю інституційну ланку, то втратимо систему освіти як таку. 
Навіть нині, під час мораторію, ми надсилаємо запити до навчальних закладів, правоохоронних органів і, відповідно, інформуємо заявників. 
Працюємо і над оновленням нашого сайту. Будемо прагнути зробити його якомога інформативнішим. Щоб батьки, віддаючи дитину до школи, мали всі дані про цей навчальний заклад, а студенти – про ВНЗ, до якого вступають.

Спілкувався Дмитро ШУЛІКІН,

«Освіта України»

Вiдео
Анонси заходів

Про Громадське обговорення проекту Концепції трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти

03.07.2015

Державна інспекція навчальних закладів України повідомляє про громадське обговорення проекту Концепції  трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти Пропозиції та зауваження до проекту Концепції  трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти  просимо надсилати  до 18 липня 2015 року на електронну адресу:  dinzu@ ukr.net ...

11 червня 2015 року відбудеться засідання Науково- експертної ради за участі Голови ДІНЗ України Гурака Р. В.

25.05.2015

11 червня 2015 року о 12:00 год. відбудеться чергове засідання Науково-експертної ради ДІНЗ України за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, зала засідань. ...

03 червня 2015 року відбудеться засідання Громадської ради за участі Голови ДІНЗ України Гурака Р. В.

25.05.2015

03 червня 2015 року о 12:00 год. відбудеться чергове засідання Громадської ради при ДІНЗ України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, зала засідань. ...
До уваги

Повідомлення

13.05.2015

14 травня 2015 року о 12.00 в приміщенні ДІНЗ України відбудеться засідання робочої групи з питання проведення перегляду нормативно-правової бази з метою скасування неактуальних нормативно- правових актів з питань державного нагляду (контролю) та регулювання підприємництва у сферах освітньої діяльності. Контакта особа: Нікончук Наталія Вікторівна, тел. 239-16-93. ...

Повідомлення

21.04.2015

З метою скасування неактуальних нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) та регулювання підприємництва у сферах освітньої діяльності, Державна інспекція навчальних закладів України оголошує про формування робочої групи для проведення перегляду нормативно-правової бази шляхом розроблення проектів актів законодавства щодо внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, або скасування нормативно-правових ак...

18 годин поспіль в ефірі радіо \"Культура\" звучатиме \"мобілізаційна\" поезія Шевченка

26.02.2015

    18 годин поспіль в ефірі радіо \"Культура\" звучатиме \"мобілізаційна\" поезія Шевченка   9 березня в ефірі каналу радіо «Культура» Українського радіо з 6 ранку до 24 години пройде Національний  радіомарафон  «Борітеся – поборете! Шевченко мобілізує», приурочений до річниці з дня народження видатного Кобзаря.  Ініціатором проведення виступило Міністерство культури ...
  Календар
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031